Rodinné právo

Príspevky z rodinnej oblasti. Rodinné právo upravuje najmä zákon o rodine (rozvod, rozchod, rodičovstvo), ale s touto problematikou súvisí aj majetková oblasť (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) a oblasť dedičského práva.