Neodkladné opatrenie o zápise do škôlky

škôlka

Umožňuje zákon nariadiť neodkladné opatrenie v prípade nezhody rodičov ohľadom prihlásenia dieťaťa na nepovinné predprimárne vzdelávanie?

Krajský súd Bratislava (sp. zn. 26Co/25/2018) ako druhostupňový súd rozhodoval o návrhu otca o nariadení neodkladného opatrenia. To malo spočívať v náhrade písomného súhlasu matky s prihlásením dieťaťa do špecializovaného predškolského zariadenia a v uložení povinnosti matke vykonať všetky nevyhnutné úkony potrebné pre navštevovanie navrhovaného zariadenia.

Okresný súd Bratislava V (prvostuňový), ako aj Krajský súd Bratislava (odvolací), sa zhodli, že v tomto prípade neboli splnené podmienky na nariadenie neodkladného opatrenia. Z pohľadu súdu nebola osvedčená dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má neodkladným opatrením poskytnúť ochrana. Nebola preukázaná najmä potreba neodkladnej úpravy pomerov maloletého, resp. že bez takejto úpravy pomerov by bol jeho život, zdravie či priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený.

Podľa súdu návrh otca prekročil rámec rozhodovania súdu o neodkladnom opatrení a vo svojej podstate išlo o návrh vo veci samej. Posúdením daného prípadu bolo zistené, že ak sa rodičia nezhodnú na zmene predškolského zariadenia, nemožno rozhodnúť neodkladným opatrením bez vykonania príslušného dokazovania.

V právomoci súdu je rozhodovať výlučne o nahradení súhlasu jedného z rodičov pri nezhode o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností. Ide o závažný zásah do tohto výkonu, ktorý si vyžaduje dokazovanie.

Uvedené súdne rozhodnutie sa vzťahuje výlučne na prejednávaný prípad a nie je vylúčené, že aj v takejto veci bude možné nariadiť neodkladné opatrenie, v prípade ak budú preukázané zákonné podmienky na vydanie takéhoto rozhodnutia.

Kedy je možné nariadiť neodkladné opatrenia vo veciach maloletých sa dočítate v príspevku Neodkladné opatrenie vo veciach maloletých detí (predbežné opatrenie).

Mimosúdna dohoda

Vychádzajúc z charakteru neodkladného opatrenia a z predpokladu existencie potreby okamžitej úpravy pomerov zo strany súdu, je na zvážení každého rodiča, či sa pred podaním návrhu na vydanie neodkladného opatrenia pokúsi s druhým rodičom dohodnúť mimosúdne, príp. formou mediácie. Tým nechceme vyjadriť nevhodnosť dohody (práve naopak). Je ale potrebné zabezpečiť, aby pokus o mimosúdnu dohodu nebol z druhej strany využitý na bezdôvodné naťahovanie času za účelom oddialenia podania návrhu na vydanie neodkladného opatrenia.

Na druhej strane, po podaní návrhu je dohoda rodičov žiadaná. Uzavretím dohody, ktorá bude súdom schválená, dôjde k záväznému rozhodnutiu vo veci samej, čím zanikne aj úprava súdu podľa neodkladného opatrenia.

Z dôvodu, že súd pri rozhodovaní musí prihliadnuť aj na vôľu a schopnosť rodičov dohodnúť sa o svojich deťoch, majú rodičia právo pokúsiť sa o dosiahnutie rodičovskej dohody prostredníctvom mediátora (ak sa rodičia nevedia dohodnúť inak). Protistrane – druhému rodičovi – je možné navrhnúť mediáciu vo vlastnej réžii alebo o tento úkon je možné požiadať mediátora, ktorý druhému rodičovi zašle výzvu na mediáciu a pokúsi sa dojednať podmienky začatia mediácie. V prípade, ak táto výzva zostane bez reakcie protistrany alebo mediácia je odmietnutá, ten kto mal záujem o mediáciu obdrží správu od mediátora o vykonaných úkonoch a o jeho pokuse dosiahnuť mimosúdnu dohodu formou mediácie.