Na základe akej zmluvy prenajať byt

prenájom

V prípade, ak sa rozhodnete prenajať byt alebo dom, alebo naopak, ak uvažujete o tom, že si nehnuteľnosť prenajmete, je potrebné poznať jednotlivé zmluvné typy, na základe ktorých toto možno urobiť. Častokrát sa skloňujú pojmy nájom, prenájom, podnájom, výpožička, krátkodobý prenájom a ďalšie. V stručnosti vysvetlíme, aké možnosti právny poriadok prináša.

Nájomná zmluva

Klasický nájom upravuje Občiansky zákonník v § 663 a nasl. Pod pojmom nájom možno rozumieť odplatné prenechanie veci druhému, aby ju dočasne v dohodnutej dobe užíval alebo z nej bral úžitky. Na základe všeobecnej nájomnej zmluvy možno prenajať akúkoľvek vec, nie len nehnuteľnosť. Občiansky zákonník od § 685 definuje osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o prenájom bytu.

Komplikovaná podstata nájomného vzťahu a zvýšená právna ochrana, ak je predmetom nájmu byt, vyplýva z princípu, že prenajatá vec sa z praktického pohľadu stane nájomcovým domovom. Preto je takýto nájomný vzťah osobitne chránený (obdobne ako zamestnanec v pracovnoprávnych vzťahoch a spotrebiteľ pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv).

To sa najviac prejavuje v obmedzenej možnosti prenajímateľa vypovedať nájomnú zmluvu, prípadne v práve na náhradu bývania.

Zmluva o krátkodobom nájme bytu

Tento zmluvný inštitút je zjednodušenou formou prenájmu bytu, ak má nájom krátkodobý charakter, maximálne v trvaní 6 rokov. V zmluve musí byť jednoznačne uvedené, že sa nájom uzatvára podľa zákona o krátkodobom nájme bytu.

Táto zmluva prináša jednoduchšiu možnosť vypovedať zmluvu, menšiu právnu ochranu nájomcu a všeobecne odzrkadľuje krátkodobý charakter nájmu.

Výpožička

Zmluva o výpožičke sa vyznačuje svojou bezodplatnosťou. Zmluvou o výpožičke je možné prenechať do užívania aj nehnuteľnosť, nie je možné ale žiadať protihodnotu. Definovaná je v Občianskom zákonníku v § 659 a nasl.

Podnájomná zmluva

Na základe podnájomnej zmluvy rovnako jedna osoba druhej prenecháva do užívania byt alebo jeho časť. Osoba, ktorá byt dáva do podnájmu, ju ale nevlastní – má ju prenajatú. Preto podnájomný vzťah je závislý od vzťahu nájomného.

Typickým príkladom je, keď si jedna osoba prenajme byt a voľnú izbu dá do podnájmu ďalšej osobe. Výhodou je, že má právo vybrať si podnájomníka. Nevýhodou je, že celý záväzok vyplývajúci z nájomnej zmluvy znáša sama.