Tabuľkové výživné – nová metodika

tabulkove vyzivne

Ministerstvo spravodlivosti SR v týchto dňoch predstavilo verejnosti na svojom webovom sídle 3 metodické odporúčania k súdnym konaniam s rodinnoprávnou agendou.

Tabuľkové výživné

Metodika pre výpočet výživného rodičov k deťom s nezáväzným, odporúčacím charakterom, má za cieľ stanoviť objektívne kritériá pre výpočet výživného, ktoré by boli založené na relevantných ukazovateľoch.

Tým by sa mal vytvoriť základ pre transparentný výpočet výšky výživného, pre zefektívnenie rozhodovacej činnosti súdov a zabezpečenie rovnakého prístupu účastníkov k spravodlivosti.

Participačné práva dieťaťa

Metodika s názvom „Participačné práva dieťaťa“ má za cieľ navrhnúť pre súdne konanie postup informovania dieťaťa o súdnom konaní, spôsob zisťovania názoru dieťaťa a hodnotenie relevancie názoru dieťaťa.

Ako pomôcka bude lúčiť aj informačný leták pre maloleté dieťa, ktorý je prispôsobený pre jednotlivé vekové kategórie (7 – 10 r., 11 – 14 r. a 15 – 18 r.).

Multidisciplinárny prístup súdu v rodinnoprávnej agende

Treťou je metodika s názvom „Princípy a priebeh konania multidisciplinárneho prístupu súdu v rodinnoprávnej agende“, ktorá si dáva za ciel odklon od tradičného, formalistického súdneho konania k väčšiemu dôrazu na edukáciu a podporný prístup súdu k rodičom.

To všetko so smerovaním na podporu rodičov k dosiahnutiu rodičovskej dohody, a teda k prevzatiu rodičovskej kompetencie bez potreby autoritatívneho zásahu súdu.

zdroj: https://www.justice.gov.sk/agenda-ministerstva/rodinnopravna-agenda/