MEDIÁTORKAKULTÚRNY MEDIÁTOR

JUDr. Elena Zenkovich, CSc. získala osvedčenie na výkon činnosti mediátora podľa zákona o mediácii a je zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 2047. Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu MEDIÁTOR jej bolo vydané Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

LogoMSSR

Okrem právnického vzdelania má ekonomické a pedagogické vysokoškolské vzdelanie. Pracovala ako pedagogická pracovníčka, ekonómka a manažérka. Takmer dvadsať rokov pracovala na manažérskej pozícii v Združení účastníkov finančného trhu v Moskve. S ohľadom na jej rozsiahle skúsenosti a vedomosti je schopná prispieť k urovnaniu sporných otázok v súlade s etickými normami.

Медиатор
MEDIÁTORKA

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

Publikovala monografické práce, odborné články z oblasti finančného a správneho práva, komparatívnej právnej analýzy legislatívy v rôznych krajinách. Spoluorganizovala a zúčastnila sa na viacerých odborných a vedeckých konferenciách a seminároch v Rusku a Európe.