MEDIÁTORKAKULTÚRNY MEDIÁTOR

JUDr. Elena Zenkovich, CSc. získala osvedčenie na výkon činnosti mediátora podľa  zákona o mediácii  a je zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 2047. Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu MEDIÁTOR jej bolo vydané Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

LogoMSSR
mediatorka
MEDIÁTORKA

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

Vďaka svojim bohatým skúsenostiam v práci s ľuďmi a dobre zakotveným morálnym zásadám má schopnosť prispieť k urovnaniu sporných otázok v súlade s etickými normami. Potvrdzuje to aj jej práca v rámci projektov „Kultúrny mediátor“, „KLUB Fides“, ktorých cieľom je zbližovanie komunít približovaním pochopenia o kultúrnych rozdieloch, výnimočnostiach a odlišnostiach jednotlivých komunít, ako aj predchádzanie konfliktom v sociálnej oblasti. Efektívne koordinuje činnosť KLUBu Fides pri združení mediátorov mediacia.online ako formu komunikácie, podpory a výmeny informácií pre nových obyvateľov Slovenska.