NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

_

Spoločná osobná starostlivosť

NR SR dňa 4.10.2022 v treťom čítaní schválila zmenu zákona o rodine, ktorou bol zavedený inštitút spoločnej osobnej starostlivosti. Rodičia tak od nového roka dostanú novú alternatívu, akým spôsobom si môžu upraviť výkon ich

Konkurz a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Konkurz a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) Jedným zo zákonných dôvodov zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) je vyhlásenie konkurzu na majetok jedného z manželov podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení

Čo treba vybaviť po rozvode manželstva

Otázka: Chcem sa spýtať, čo všetko musím vybaviť po rozvode? Už sme sa predbežne s budúcou exmanželkou dohodli, že si náš byt nechám ja aj hypotéku budem ďalej splácať iba ja. Ale

Zoznam mediátorov spolupracujúcich so súdmi

Zoznam mediátorov spolupracujúcich so súdmi v rámci projektu Ministerstva spravodlivosti SR "Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície" sa nachádza na oficiálnom webe ministerstva

Môže manžel urobiť späťvzatie návrhu na rozvod, ktorý bol už podaný súde?

Otázka: Dobrý deň. Môže môj manžel stiahnuť žiadosť o rozvod, ktorú podal v decembri 2021 zo súdu, ak svoje konanie oľutoval?? Už sa nechce rozvádzať. Povedal, že to stiahne. Ja ale už

Výpis z účtu ako dôkaz pri vyporiadaní BSM

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré

Vyhlásené verejné obstarávanie Ministerstva spravodlivosti na mediačné služby

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlásilo ďalšiu výzvu na predkladanie ponúk s názvom "Zabezpečenie poskytovania služieb mediátorov ako službu verejnosti". Predmet zákazky bude financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu

Rozdiel medzi súdom a mediáciou v rodinnom spore

Porovnávacia analýza súdneho a mediačného konania v rodinnom spore na Slovensku Ako je známe, najzložitejšie a najzdĺhavejšie medzi občianskoprávnymi spormi sú spory týkajúce sa rozvodu manželstva, najmä ak majú manželia spoločné maloleté

Ako zachrániť vzťah

Otázka: Dobrý deň.. manželka mi prišla na neveru.. tvrdí, že je rozhodnutá o rozvode.. neviem čo mám čakať a vôbec, či je možné vzťah napraviť.. nemá záujem o žiadnu terapiu a ja