PSYCHOLÓGVZŤAHOVÝ PORADCA

PhDr. Erika Tkáčová vyštudovala odbor Psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas svojej 15 ročnej praxe získala mnoho skúseností v oblastiach klinickej, poradenskej a dopravnej psychológie. Aktuálne je zaradená do špecializácie v odbore Poradenská psychológia na SZU Bratislava. 

 

Pracuje ako klinický psychológ v rámci svojho privátneho Pracoviska klinickej a dopravnej psychológie, kde sa venuje najmä individuálnemu a párovemu poradenstvu, pomoci klientom pri zvládaní životných a vzťahových kríz či rozchodov a rozvodov.

 

Je znalcom zapísaným v zozname znalcov pod číslom 915 571, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR v odbore Psychológia, pre odvetvie Klinická psychológia detí, Klinická psychológia dospelých a Dopravná psychológia.

 

Okrem toho získala osvedčenie na výkon činnosti mediátora podľa zákona o mediácii a je zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 1842.

LogoMSSR

Je členom Slovenskej komory psychológov zapísaným pod evidenčným číslom 4D443.

Počas svojej praxe získala ďalšie poznatky a vedomosti v oblastiach ROR, Hand test, Scénostest,vzťahových väzbách, párového poradenstva a ďalšie. Ako prednášajúci lektor spolupracuje s Alianciou výživových poradcov.

psychologicka
PSYCHOLOGIČKA

PhDr. Erika Tkáčová

PSYCHOLÓG

V MÉDIÁCH