Vyjednávanie

 

Poskytujeme asistenciu pri vyjednávaní zmlúv a riešení sporných situácií v rámci zmluvných a mimozmluvných vzťahov. Vyjednávač presadzuje záujmy klienta v rámci obchodných rokovaní, pri prevodoch nehnuteľností, náhrade škody a pod.*

 

Pre posúdenie vhodnosti asistencie pri vyjednávaní nás kontaktuje.

mediátor sprostredkovateľ
*Vyjednávač nepôsobí v pozícii mediátora podľa zákona o mediácii. Jeho pozícia sa líši aj od právneho zástupcu vykonávajúceho činnosť podľa zákona o advokácii.