JUDr. Martin Biskupič

mediátor

Nezávislý mediátor

mediačná kancelária BISKUPIČ & CO., registrovaný Ministerstvom spravodlivosti SR v registri mediátorov podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii

mediator

Mediátor WIPO

registrovaný Arbitrážnym a mediačným centrom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO arbitration and mediation center)

wipo

Sprostredkovateľ pre kolektívne spory

registrovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

ministerstvo práce

Lektor programu „Mediátor“

Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania

univerzita komenského

Členstvo

štatutárny zástupca mediácia.online o. z. 

člen Správnej rady Asociácie rodinných mediátorov Slovenska

Publikačná činnosť

podnikajte.sk, odborný portál pre podnikateľov

wolterskluwer.com, vydavateľstvo pre odborné témy

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Mgr.)

Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta (JUDr.)

Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, osvedčenie mediátor

Akadémia Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO ACADEMY) – Arbitrážne a Mediačné konanie podľa pravidiel WIPO, certifikát

Akadémia Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO ACADEMY) – Všeobecný kurz duševného vlastníctva, certifikát

Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej – kurz Lektor, certifikát

Jazyk 

Slovenský (Český), Anglický

Účasť na projektoch a predošlé pôsobenie

Slovenská inovačná a energetická agentúra, vedúci právneho oddelenia

Slovenská obchodná inšpekcia, metodik

Ministerstvo vnútra SR, právny expert, projekt pomoci obetiam trestných činov

Ministerstvo hospodárstva SR, analytická činnosť – oblasť trhového dohľadu

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, právny expert – zákon o kurzarbeite

Ministerstvo spravodlivosti SR, konzultant – príprava vzdelávacieho programu pre sudcov a mediátorov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, lektor pre právnu oblasť – projekt Bezplatné dlhové poradenstvo

 

linkedin
cv mediator
mediator