loading

MEDIÁTOR

Svoju činnosť vykonávam podľa zákona o mediácii osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou. Musím pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť mediačného konania.

Právne vzdelanie som získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Rigoróznu prácu som obhájil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu MEDIÁTOR mi bolo vydané Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

LogoMSSR

Ako mediátor mám povinnosť byť nezávislý a nestranný. Mojou základnou úlohou je pre strany sporu vytvoriť vhodné podmienky pre vzájomnú komunikáciu a na zmierlivé riešenie.

mediator
MEDIÁTOR

JUDr. Martin Biskupič