MEDIÁTOR

Som mediátorom zapísaným v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR  pod ev. č. 1811. Právne vzdelanie som získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Rigoróznu prácu som obhájil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu MEDIÁTOR mi bolo vydané Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

Ako mediátor nesmiem sám rozhodovať o spore, ktorý je predmetom mediácie alebo nútiť osoby zúčastnené na mediácii, aby prijali mnou navrhované riešenie sporu.

Svoju činnosť vykonávam podľa zákona o mediácii osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou. Musím pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť mediačného konania. Plne rešpektujem názory osôb zúčastnených na mediácii. Ako mediátor musím vytvárať primerané podmienky na komunikáciu a na zmierlivé riešenie, ktoré bude zohľadňovať záujmy strán.

Spolupráca a partneri

Odborne spolupracujeme so SIMARS, ktorý poskytuje našej mediačnej kancelárii garanciu
Spolupodieľame sa na projekte Komory mediátorov, o. z. s názvom Antikonfliktná firma
Spolupracujeme s Komorou mediátorov, o. z.
Publikujeme pre online magazín pre podnikateľov podnikajte.sk
V rámci publikačnej činnosti spolupracujeme s právnym poradcom najpravo.sk
V rámci vzdelávacích programov pre mediátorov vykonávame lektorskú činnosť pre
Centrum ďalšieho vzdelávania UK.
V rámci mediácii s cudzím jazykovým prvkom spolupracujeme s
prekladateľskou agentúrou Grandslam MB s.r.o.