loading

Rodinné spory

Spory v súvislosti s rozvodom a rozchodom, úprava styku k spoločným deťom, výživné a ďalšie

Majetkové spory

Dedičské spory, spory o majetok, dlhy a pôžičky, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ďalšie

Pracovné spory

Spory medzi zamestnancami a vedením, vzájomné spory medzi zamestnancami, spory zamestnávateľa a odborových organizácii a ďalšie

Obchodné spory

Nezaplatené faktúry, nároky voči obchodným partnerom a klientom, vnútropodnikové spory medzi spoločníkmi a ďalšie

O NÁS MEDIÁTOR

 

Svoju činnosť vykonávam podľa zákona o mediácii osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou. Musím pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť mediačného konania.

Právne vzdelanie som získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Rigoróznu prácu som obhájil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu MEDIÁTOR mi bolo vydané Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

LogoMSSR
Martin Biskupič
MEDIÁTOR

JUDr. Martin Biskupič

Ako mediátor mám povinnosť byť nezávislý a nestranný. Mojou základnou úlohou je pre strany sporu vytvoriť vhodné podmienky pre vzájomnú komunikáciu a na zmierlivé riešenie.

ČO PREDCHÁDZA MEDIÁCII ?

 

 

POKUS O ZMIER

 

 

V prípade, ak máte záujem o zachovanie alebo napravenie vzťahu so svojim obchodným partnerom, zákazníkom, susedom alebo rodinou, v rámci maximálnej snahy o mimosúdne riešenie máte možnosť prostredníctvom našej mediačnej kancelárie druhú stranu sporu vyzvať, aby ste sa vzájomne pokúsili prostredníctvom mediácie dosiahnuť dohodu.

 

O rozdiele medzi upomienkou, pokusom o zmier a predžalobnou výzvou sme písali v článku pre podnikajte.sk.

 

Vyplňte nezáväznú objednávku so stručným popisom sporu a označením sporových strán a my Vás budeme bezodkladne kontaktovať za účelom dojednania detailov a podmienok pre zaslanie pokusu o zmier druhej strane. Až po Vašom odsúhlasení a záväznom potvrdení objednávky budú podniknuté ďalšie kroky.

 

V prípade neúspešného pokusu o zmier obdržíte záverečnú správu mediátora. Takáto správa je použiteľná pre účely súdneho konania. V určitých prípadoch súdy hodnotia snahu účastníkov súdneho konania o dosiahnutie mimosúdnej dohody.

 

Úkon je účtovaný podľa platného cenníka v časti “Prevzatie prípadu”.

NEZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA

Pokus o zmier/výzva na mediáciu

_

MEDIAČNÉ KONANIE AKO PRACUJEME?

3. Pochopenie problému

 

V ďalšej časti je úlohou mediátora pochopiť individuálny pohľad strán sporu na problém, vymedziť body v ktorých sa strany sporu zhodujú a v ktorých sa rozchádzajú. Zároveň je cieľom, aby aj protistrany pochopili pohľad druhej strany na spor a zmenili svoj postoj zo súperenia na spoluprácu v rámci hľadania možného riešenia.

4. Hľadanie a hodnotenie možných riešení

Pokiaľ strany sporu v predošlými fázami prešli, vyjadrili nielen svoje postoje a záujmy, ale aj vypočuli protistranu, čím získali nový pohľad na vec, v spolupráci s mediátorom sú hľadané možné riešenia. Nie je nevyhnutné priamo dospieť ku konečnému záveru. Nezriedka dochádza k súhlasnému vyjadreniu, že bude prizvaný odborník, ktorý vyjadrí svoj nezaujatý a nestranný názor na problém.

5. Uzatvorenie výslednej dohody

 

Ak sa strany sporu zhodli na riešení, v záverečnej fáze dochádza k špecifikovaniu a spísaniu konkrétneho riešenia. Mediátor sa nestáva stranou výslednej dohody, preto nemá právo zasahovať do jej obsahu.

 

Mediačná dohoda má silu záväznej zmluvy. V prípade, ak by takáto mediačná dohoda bola spísaná u notára alebo schválená súdom vo forme zmieru, môže byť mediačná dohoda platným exekučným titulom, t. j. je priamo vykonateľná.

ONLINE
KONZULTÁCIA
ZDARMA

Informujte sa bezplatne o možnostiach mimosúdneho riešenia Vášho sporu telefonicky, emailom, alebo nám pošlite správu cez kontaktný formulár a my Vám radi odpovieme

OSOBNÉ
KONZULTÁCIE
49 €/hod.

Osobné konzultácie a poradenstvo v priestoroch mediačnej kancelárie. Individuálne aj spoločné stretnutia. Možnosť prizvania k vyjednávaniam

PREVZATIE
PRÍPADU
49 €

Jednorazový poplatok za prevzatie prípadu, oslovenie protistrany a vyhotovenia záverečnej správy pre iniciátora mediácia, ak protistrana s mediáciou nesúhlasí

MEDIAČNÉ
KONANIE
89 €/hod.

Základná sadzba za vedenie mediačného konania. V cene nie sú zahrnuté iné účelne vynaložené náklady, ktoré sú účtované iba pri predošlom odsúhlasení stranami sporu

MEDIÁTOR +
PSYCHOLÓG
119 €/hod.

Mediácia za účasti klinického psychológa. Najmä v rodinných sporoch majú spory nielen právnu, ale aj psychologickú rovinu. Takéto prípady odôvodňujú účasť psychológa

INÉ
ÚKONY
DOHODA

Cena za mediačné služby je prednostne stanovuje dohodou. Všetky prípadné vedľajšie náklady vznikajú až po odsúhlasení klientom, tzn. klient má informácie o cene vopred

_

SPOLUPRÁCA &

PARTNERI

poradňa mediátora
mediátor

Chcem sa stať mediátorom

 

V rámci prípravy frekventantov kurzu mediácie pre získanie osvedčenia MEDIÁTOR prednášame pre Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Aktuálne kurzy nájdete TU. Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia meditačného procesu a prípravy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach. Vie prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov. Vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky.