_

ŠPECIALISTI NA

 

RIEŠENIE SPOROV

_

PRÁVNE OBLASTI

_

NÁŠ TÍM

KTO JE TO MEDIÁTORPODĽA ZÁKONA O MEDIÁCII

 

Mediátor je nezávislá a nestranná osoba, kvalifikovaná na mimosúdne riešenie právnych sporov formou mediácie. Účelom mediačného konania je dosiahnuť obojstranne prijateľné riešenie sporu vo forme záväznej dohody, ktorá je výsledkom mediácie.

 

Na rozdiel od súdneho alebo rozhodcovského konania, úlohou mediátora nie je spor meritórne rozhodnúť. Úlohou mediátora je stranám sporu vytvoriť vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie sporu, ktoré zohľadňuje ich záujmy. Mediácia sa orientuje na budúce riešenie, nie na právne posúdenie prípadu a označenie „vinníka“. Efektivita mediačné konania spočíva v efektívnej komunikácii, ktorá je zameraná nielen na záujmy a postoje sporových strán, ale najmä na ich očakávania a vzájomné pochopenie.

 

Formou mediácie je možné riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných aj pracovnoprávnych vzťahov.

 

Mediátorom môže byť každá fyzická osoba, ktorá je registrovaná v registri mediátorov a na ktorej sa zároveň dohodli strany sporu a s ktorými mediátor uzavrie dohodu o začatí mediácie. Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne a s náležitou osobnou starostlivosťou. Musí pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie. Mediátor musí nevyhnutne rešpektovať názory osôb zúčastnených na mediácii a vytvárať podmienky pre ich vzájomnú komunikáciu a na zmierlivé riešenie, ktoré bude zohľadňovať ich záujmy. Mediátor zároveň nesmie o spore sám rozhodovať, ani nútiť strany sporu aby prijali ním navrhované riešenie sporu.

 

Výkon činnosti mediátora je podnikaním. Preto má mediátor nárok na odmenu za výkon svojej činnosti, ktorej výška alebo spôsob určenia je dojednaný v dohode o začatí mediácie.

 

Mediačné konanie je viazané mlčanlivosťou tak pre mediátora, ako aj pre strany sporu. Toto pravidlo môže byť modifikované iba vzájomnou dohodou účastníkov mediácie. Mediátor nie je viazaný mlčanlivosťou v prípade súdneho konania o náhradu škody, v rozsahu potrebnom na posúdenie porušenia povinností mediátora. Viac informácií o mediácii.

_

MEDIÁCIA AKO PRACUJEME?

1.

Oslovenie mediátora a úvodná konzultácia

V závislosti od narušenia komunikácie mediátora oslovujú buď obe strany naraz po vzájomnej dohode alebo mediátora osloví jedna zo strán a úlohou mediátora je skontaktovať stranu druhú. Na úvodnej konzultácii (individuálnej alebo spoločnej) je stranám sporu vysvetlený princíp a možnosti mediácie a zároveň je posúdená vhodnosť sporu na mimosúdne riešenie.

2.

Začatie mediačného konania

 

Základným predpokladom mediácie je súhlas všetkých strán sporu so začatím mediačného konania. Mediácia sa začína uzavretím písomnej dohody medzi stranami sporu a mediátorom, v rámci ktorej je dohodnutá odmena mediátora, pravidlá vedenia mediácie a ďalšie. Strany sporu sú zároveň mediátorom poučené o ich právach a povinnostiach, o možnostiach skončenia mediácie, o dôvernosti mediačného konania a o ďalších podstatných skutočnostiach.

 

3.

Pochopenie problému

 

V ďalšej časti je úlohou mediátora pochopiť individuálny pohľad strán sporu na problém, vymedziť body v ktorých sa strany sporu zhodujú a v ktorých sa rozchádzajú. Zároveň je cieľom, aby aj protistrany pochopili pohľad druhej strany na spor a zmenili svoj postoj zo súperenia na spoluprácu v rámci hľadania možného riešenia. To je možné formou spoločných alebo formou individuálnych stretnutí.

4.

Hľadanie a hodnotenie možných riešení

 

Pokiaľ strany sporu v predošlých častiach mediácie vyjadrili nielen svoje postoje a záujmy, ale aj vypočuli protistranu, čím získali nový pohľad na vec, v spolupráci s mediátorom sú hľadané možné riešenia. Nie je nevyhnutné priamo dospieť ku konečnému záveru. Nezriedka dochádza k súhlasnému vyjadreniu, že bude prizvaný odborník, ktorý vyjadrí svoj nezaujatý a nestranný názor na problém.

5.

Uzavretie záväznej dohody o riešení sporu

 

Ak sa strany sporu zhodli na riešení, v záverečnej fáze dochádza k špecifikovaniu a spísaniu konkrétneho riešenia. Mediátor sa nestáva stranou výslednej dohody, preto nemá právo zasahovať do jej obsahu. Mediačná dohoda má silu záväznej zmluvy. V prípade, ak by takáto mediačná dohoda bola spísaná u notára alebo schválená súdom vo forme zmieru, môže byť mediačná dohoda platným exekučným titulom, t. j. je priamo vykonateľná.

 

Martin Biskupič

Chcem sa stať mediátorom

 

V rámci prípravy frekventantov kurzu mediácie pre získanie osvedčenia MEDIÁTOR prednášame pre Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Aktuálne kurzy nájdete TU. Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia meditačného procesu a prípravy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach. Vie prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov. Vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky.
MEDIAČNEJ KANCELÁRIE
_

PARTNERI

_
podnikajte
najpravo
simars
poradňa mediátora
wolters

38 komentárov

 • dobry den, jeden mediator nam ponukol, ze pokial sa na mediacii nedohodneme, ze ak s tym budeme vopred suhlasit, on potom o veci rozhodne, aby sme nemuseli ist na sud. bol ale z ineho kraja – je mozne dohodnut sa na takomto postupe aj s vami?

 • Dobrý deň, samotný zákon o mediácii takýto postup mediátora nepripúšťa. V zákone o mediácii je exaktne napísané, že mediátor spor nemôže rozhodnúť, ani nútiť strany prijať mediátorom navrhované riešenie. V prípade, ak na mediácii teda nie je uzavretá výsledná dohoda, mediáciu treba ukončiť jedným zo zákonných spôsobov (medzi ktoré nepatrí rozhodnutie sporu mediátorom). V praxi sú ale mediátori, ktorí po ukončení mediácie vo veci rozhodnúť ako rozhodcovia podľa zákona o rozhodcovskom konaní. Zlučiteľnosť týchto dvoch funkcii je sporná, aj keď nie je jednoznačne dané, že je vylúčená. V každom prípade naša mediačná kancelária takýto postup nevyužíva z principiálnych dôvodov. Domnievame sa, že v prípade ak účastníci mediácie budú na mediácii s vedomím, že ak sa nedohodnú tak práve mediátor rozhodne na základe prezentovaných informácií, nesplní mediácia základný účel, a teda nevytvorí dôverné prostredie.

 • Dobry den, mohli by ste mi povedat, ci ma pravo mediator kontaktovat pribuznych, ak nie su ucastnici mediacie? Ide o to, ze moja manzelka su so surodencami na mediacii, a mediator kontaktoval priamo mna, ze by chceli aby som bol prizvany na mediaciu. Neviem ci tam musim ist alebo co mozem robit.

 • Dobrý deň, pán Kristián, mediátor svoju činnosť vykonáva na základe zákona o mediácii, a ten mu priamo nezakazuje kontaktovať tretie osoby. Pri zachovaní princípu mlčanlivosti o obsahu mediačného konania a rešpektovania dohodnutého spôsobu vedenia mediácie s účastníkmi mediácie, mediátor takéto úkony môže robiť až po odsúhlasení tohto postupu účastníkmi mediácie. Ak Vás mediátor kontaktoval, vychádzam z predpokladu, že mu účastníci na to dali mandát. Čo sa týka Vašej povinnosti byť nápomocný k mediácii, príp. sa jej osobne zúčastniť, mediátor je súkromná osoba (nie je poverený štátom), preto nemá voči tretím osobám žiadnu donucovaciu právomoc. Vaša účasť na mediácii je preto plne dobrovoľná.

 • Dobrý deň, je prosím mediácia možná aj diaľkovo? Ja sa nachádzam vo Veľkej Británii, manželka je na Slovensku. Sme už dva roky odlúčení, nechceme sa zatiaľ rozvádzať, ale potrebujeme sa dohodnúť o deťoch. Môžete ako mediátor pomôcť aj v takomto prípade? Vopred ďakujem za odpoveď. Ladislav I.

 • Dobrý deň, pán Ladislav, mediáciu je možné vykonať aj prostredníctvom diaľkovej komunikácie. Pre splnenie určitých formálnych požiadaviek podľa zákona o mediácii bude potrebné vyriešiť oficiálne začatie mediácie, ale ide iba o formálny problém pri diaľkovej mediácii. Mediátor Vám vie určite pomôcť aj vo Vašom prípade.

 • existuje prosim mediator ktori riesi nahradu skody ak bol niekto zrazeny autom a ma nasledky? Milka

 • Dobrý deň, pani Milka, mediátori majú vo všeobecnosti kompetenciu riešiť civilné spory, medzi ktoré patrí aj náhrada škody na zdraví. Neváhajte preto kontaktovať ktoréhokoľvek mediátora zapísaného v registri mediátorov ministerstva spravodlivosti.

 • Môžete mi prosím poradiť? Na súde v Bratislave sa rozvádzame, máme aj malé deti. Na súde nám pred vytýčením pojednávania odporučili využiť služby mediátora a psychológa – vzhľadom na dôvody rozvodu. Môžete mi povedať, či sme povinní s manželom za mediátorom a psychológom ísť a či môžeme dostať pokutu? Ak už budeme musieť ísť, čo u mediátora máme dosiahnuť? Vopred ďakujem za odpoveď. Karolína L.

 • Dobrý deň, pani Karolína, súd vo všeobecnosti môže nariadiť mediáciu iba v prípadoch núteného výkonu rozhodnutí o maloletých. V ostatných prípadoch môže súd mediáciu iba odporučiť, resp. rodičov môže vyzvať na mediáciu. Stále ale platí, že mediácia je dobrovoľným konaním, preto má každý možnosť rozhodnúť sa, či sa mediácie zúčastní, príp. či na mediácii uzavrie dohodu o riešení sporu mediáciou. Súd ale bude pravdepodobne skúmať dôvody, pre ktoré rodičia mediáciu (alebo terapiu u psychológa) nevyužili. Samotný zákon o rodine hovorí, že súd zohľadňuje vôľu rodičov dohodnúť sa o deťoch. Ideálnym výsledkom mediácie je dosiahnutie dohody rodičov, ktorá je v najlepšom záujme detí. Mediácia poskytuje dostatočný čas na ozrejmenie postojov a záujmov rodičov, čím sa vytvoria lepšie podmienky pre odkomunikovanie problému.

 • Dobrý deň, koľko maximálne môže účtovať mediátor za vyzvanie druhej strany na mediáciu?

 • Dobrý deň, mediátor je súkromná osoba v postavení podnikateľa, preto je na jeho obchodnom rozhodnutí, koľko bude za jednotlivé úkony účtovať. Samozrejme, klienti mediátora (najmä v postavení spotrebiteľa) musia mať informáciu o cene vopred k dispozícii, aby sa mohli rozhodnúť, či služby mediátora využijú.

 • Moze nas sud nutit vybrat si mediatora z ich zoznamu, alebo si s manzelkou mozrme vybrst akehokolvek mediatora? Je to vraj nejaka kochemska prax, ale nezda ss mi ze by nas niekto mohol obmedzovat vo vybere. Vopred dakujem za odpoved

 • Dobrý deň, súd Vás vo všeobecnosti nemôže nútiť zúčastniť sa mediácie, keďže ide o dobrovoľné konanie (Výnimkou je nútený výkon rozhodnutia vo veci maloletých). Princíp pilotného projektu Cochcemského modelu na určitých slovenských súdoch je motivácia rodičov využiť služby odborníkov na dosiahnutie rodičovskej dohody. Z dôvodu, že reálne praktikujúcich mediátorov je iba zlomkom oproti mediátorom zapísaným v zozname mediátorov, tieto súdy Vám vedia poskytnúť zoznamy mediátorov, ktorí vyjadrili vôľu zapojiť sa do tohto projektu. Pre rodičov ide ale iba o pomôcku, a v zásade môžu využiť ktoréhokoľvek mediátora zapísaného v zozname mediátorov, a to bez ohľadu na miesto výkonu činnosti.

 • Dobrý deň, pán Ondrej, mediátor je osoba ktorá poskytuje mediačné služby – a teda služby sprostredkovateľa komunikácie. Výsledkom tejto činnosti je dohoda účastníkov mediácie, mediátor ale nemá oprávnenie na poskytovanie právnych služieb v rámci vyhotovenia zmlúv ako je to u advokátov (napr. autorizácia zmlúv) alebo u notárov – vypracovanie zmluvy vo forme notárskej zápisnice. V prípade, ak potrebujete spísať zmluvu, je potrebné obrátiť sa na advokáta alebo notára. V prípade, ak s druhou stranou nie je možná komunikácia a je vhodné využiť služby mediátora, v prípade úspešnej mediácie nie je vylúčené, aby výslednú dohodu vypracoval advokát alebo notár. Mediátor by v tomto prípade zodpovedal za proces dojednania zmluvy, advokát alebo notár za právnu správnosť výslednej dohody/zmluvy.

 • Dobrý deň, pán Biskupič, chcem Vám poďakovať za poskytnuté mediačné služby. Vážim si prácu mediátora a veľmi ste mi pomohli. Petronela Ib.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.