MEDIÁTOR - PRÁVNIK

MEDIÁCIA – ROZVOD – ROZCHOD – DEDIČSTVO – VÝŽIVNÉ – VÝPOVEĎ – MAJETOK

KONZULTÁCIE A PORADENSTVO

_
49/hod.
OSOBNÉ KONZULTÁCIE

Poskytované v priestoroch mediačnej kancelárie. Možnosť platby v hotovosti alebo bankovým prevodom.

24,50/hod.
ONLINE KONZULTÁCIE

Platba bankovým prevodom po poskytnutí služby. Platí sa alikvótná čiastka za skutočne poskytnutú službu.

MEDIÁTORPRÁVNIK

Svoju činnosť vykonávam podľa zákona o mediácii osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou. Musím pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť mediačného konania.

Právne vzdelanie som získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Rigoróznu prácu som obhájil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu MEDIÁTOR mi bolo vydané Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

LogoMSSR

Ako mediátor mám povinnosť byť nezávislý a nestranný. Mojou základnou úlohou je pre strany sporu vytvoriť vhodné podmienky pre vzájomnú komunikáciu a na zmierlivé riešenie.

mediator
MEDIÁTOR

JUDr. Martin Biskupič

_

MIESTO PRE VAŠE OTÁZKY

_

MIESTO PRE VAŠE OTÁZKY

_

MEDIÁCIA AKO PRACUJEME?

3. Pochopenie problému

 

V ďalšej časti je úlohou mediátora pochopiť individuálny pohľad strán sporu na problém, vymedziť body v ktorých sa strany sporu zhodujú a v ktorých sa rozchádzajú. Zároveň je cieľom, aby aj protistrany pochopili pohľad druhej strany na spor a zmenili svoj postoj zo súperenia na spoluprácu v rámci hľadania možného riešenia.

4. Hľadanie a hodnotenie možných riešení

Pokiaľ strany sporu v predošlými fázami prešli, vyjadrili nielen svoje postoje a záujmy, ale aj vypočuli protistranu, čím získali nový pohľad na vec, v spolupráci s mediátorom sú hľadané možné riešenia. Nie je nevyhnutné priamo dospieť ku konečnému záveru. Nezriedka dochádza k súhlasnému vyjadreniu, že bude prizvaný odborník, ktorý vyjadrí svoj nezaujatý a nestranný názor na problém.

5. Uzavretie výslednej dohody

 

Ak sa strany sporu zhodli na riešení, v záverečnej fáze dochádza k špecifikovaniu a spísaniu konkrétneho riešenia. Mediátor sa nestáva stranou výslednej dohody, preto nemá právo zasahovať do jej obsahu.

 

Mediačná dohoda má silu záväznej zmluvy. V prípade, ak by takáto mediačná dohoda bola spísaná u notára alebo schválená súdom vo forme zmieru, môže byť mediačná dohoda platným exekučným titulom, t. j. je priamo vykonateľná.

_

SPOLUPRÁCA &

PARTNERI

podnikajte
najpravo
simars
poradňa mediátora
Martin Biskupič

Chcem sa stať mediátorom

 

V rámci prípravy frekventantov kurzu mediácie pre získanie osvedčenia MEDIÁTOR prednášame pre Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Aktuálne kurzy nájdete TU. Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia meditačného procesu a prípravy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach. Vie prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov. Vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky.