mediator

Bratislava, Slovenská Republika

MEDIÁTOR

 

Mimosúdne riešenie právnych sporov formou mediácie. Mediačné konanie vedie mediátor ako nezávislá a nestranná osoba, v súlade so zákonom o mediácii. Vytvára tak vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie.

Mediačná dohoda, ktorá je výsledkom mediácie je záväzná a za splnenia formálnych požiadaviek aj priamo vykonateľná.

Kontaktujte nás, aby ste sa dozvedeli o možnostiach mediácie viac, a tak mali možnosť zvážiť účasť.

OBLASTI MEDIÁCIE


 

Ďalšie civilné spory

Mediáciou je možné riešiť všetky spory, ktorá vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov, vrátane cezhraničných sporov

mediátor biskupič

V MÉDIÁCH

Viac…

mediácia

BLOG

Viac…

vlog o mediácii

VIDEO BLOG

Viac…

mediačná poradňa

PORADŇA

Viac…

Ako Vám môžeme pomôcť?

SLUŽBY MEDIÁTORA


stretnutie s mediátorom

MEDIAČNÉ SLUŽBY

Mediácia je proces vedený mediátorom podľa zákona o mediácii, výsledkom ktorého má byť zmier strán sporu. Charakteristické prvky sú dobrovoľnosť, neformálnosť a dôvernosť. Počas mediácie neplynú premlčacie a prekluzívne lehoty, preto majú strany sporu dostatočný čas pokúsiť sa spor urovnať.

OSLOVENIE PROTISTRANY MEDIÁTOROM

Ak strana sporu odmieta komunikovať, mediátor s návrhom na začatie mediácie oslovuje priamo protistranu.

mediačná dohoda
mediátor sprostredkovateľ

SPROSTREDKOVANIE KOLEKTÍVNYCH SPOROV

Výkon činnosti sprostredkovateľa podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.

MEDIAČNÝ AUDIT

Preskúmanie a zhodnotenie možností mimosúdneho riešenia formou mediácie v prípade zmluvných a mimozmluvných záväzkov a pohľadávok objednávateľa.

audit mediačný
vyjednávanie mediácia

VYJEDNÁVANIE a NEGOCIÁCIA

Účasť vyjednávača pri rokovaní, napríklad o uzavretí zmlúv, riešení sporných situácií, riešenie náhrady škody a ďalšie.

MEDIAČNÝ TÍM

MEDIÁTORI a ďalší ODBORNÍCI


SPOLUPRÁCA
_

Spolupráca & Partneri

 

podnikajte
wolters
najpravo
poradňa mediátora
mediacia
hovor.me