Úvod

Rodinné spory

Spory v súvislosti s rozvodom a rozchodom, úprava styku k spoločným deťom, výživné a ďalšie

Majetkové spory

Dedičské spory, spory o majetok, dlhy a pôžičky, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ďalšie

Obchodné spory

Nezaplatené faktúry, nároky voči obchodným partnerom a klientom, vnútropodnikové spory medzi spoločníkmi a ďalšie

Pracovné spory

Spory medzi zamestnancami a vedením, vzájomné spory medzi zamestnancami, spory zamestnávateľa a odborových organizácii a ďalšie


Mimosúdna dohoda

Spory riešime formou mediácie. Ide o mimosúdny, zákonom upravený proces, ktorý vedie nestranný a nezávislý mediátor. Cieľom mediácie je mimosúdna dohoda medzi stranami sporu.

Mediáciou je možné riešiť aj spory už prejednávané súdom. Možnosť vrátenia časti zaplateného súdneho poplatku.


Oslovenie mediátora

Ak sa strany sporu zhodnú na využití mediácie, môžu spoločne osloviť konkrétneho mediátora. V prípade zložitejšieho konfliktu môže mediátora osloviť len jedna strana a mediátor bude kontaktovať protistranu.


Spolupráca a partneri

Publikujeme pre online magazín pre podnikateľov podnikajte.sk

V rámci publikačnej činnosti spolupracujeme s právnym poradcom najpravo.sk

Odborne spolupracujeme so SIMARS, ktorý poskytuje našej mediačnej kancelárii garanciu

Spolupracujeme s Komorou mediátorov, o. z.

Spolupodieľame sa na projekte Komory mediátorov, o. z. s názvom Antikonfliktná firma

V rámci vzdelávacích programov pre mediátorov vykonávame lektorskú činnosť pre
Centrum ďalšieho vzdelávania UK.

V rámci mediácií s cudzím jazykovým prvkom spolupracujeme s
prekladateľskou agentúrou Grandslam MB s.r.o.


Najnovšie články