Mediátor a mediácia v rozhodnutiach súdov 2023

rozhodnutie sudu

Okresný súd Poprad Spisová značka: KK-4C/6/2021, 22. 08. 2023

 1. Po vykonaní repliky a dupliky podľa § 167 ods. 2, 3 a 4 Civilného sporového poriadku súd nariadil na deň 06.05.2022 termín predbežného prejednania sporu. Pred jeho otvorením strany prejavili záujem o vyriešenie sporu mimosúdne za pomoci služieb mediátora. Preto súd predbežné prejednanie sporu odročil a poskytol stranám priestor na mimosúdne jednanie.
 2. Pred otvorením prvého pojednávania nariadeného na deň 22.08.2023 zástupca žalobkyne zobral žalobu v celom rozsahu späť s odôvodnením, že stranám sa podarilo uzavrieť mimosúdnu dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k obom bytom s prísl. Navrhol, aby súd konanie zastavil a žiadnej zo strán náhradu trov nepriznal. Zástupca žalovaného potvrdil, že strany nakoniec za pomoci mediátora dospeli k mimosúdnej dohode. So späťvzatím žaloby, ako aj návrhom zástupcu žalobkyne nepriznanie náhrady trov konania žiadnej zo strán, vyslovil súhlas.

Okresný súd Martin Spisová značka: 9P/97/, 08. 06. 2023

 1. Dňa XX.XX.XXXX bola súdu doručená Mediačná dohoda – Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej M. X., nar. XX.XX.XXXX a k maloletej W. X., nar. XX.XX.XXXX, obe trvalo bytom G. B. XX, XXX XX N. I. G., podpísaná oboma rodičmi v W. X. XX.XX.XXXX.
 2. Na pojednávanie sa neustanovili matka a otec maloletých detí, hoci boli riadne a včas predvolaní, svoju neúčasť ospravedlnili a súhlasili, aby súd prejednal vec v ich neprítomnosti. Obaja rodičia súhlasili so schválením uzatvorenej rodičovskej dohody prostredníctvom mediácie. Súd podľa § 180 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok ( ďalej len „CSP“ ) v spojení s § 31 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) a v záujme hospodárnosti konania vec prejednal v ich neprítomnosti, prihliadal pritom na obsah spisu a ostatné vykonané dôkazy.
 3. Súd vykonal dokazovanie výsluchom mediátorky a kolízneho opatrovníka a oboznámením sa s rodnými listami maloletých detí, s rozsudkom Okresného súdu Martin č. k. 19P/212/2020 – 28 zo dňa 09.11.2020, so sprievodným listom mediátorky B.. F. Q., B.. zo dňa XX.XX.XXXX, s Mediačnou dohodou uzatvorenou medzi oboma rodičmi prostredníctvom mediácie zo dňa XX.XX.XXXX, s potvrdením zamestnávateľa matky o príjme a s potvrdením zamestnávateľa otca o príjme.

Krajský súd Prešov Spisová značka: 1CoCsp/17/2023,17. 10. 2023

 1. Súd u r č u j e, že zmluvná podmienka v Zmluve o úvere č. XXXXXXXXX, zo 6.5.2010, uvedená vo Všeobecných podmienkach poskytnutia úveru, bod 06., v častiach:

– „Dlžník je povinný v prípade porušenia svojich zmluvných povinností uhradiť veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške 312 EUR (9 399,30 SKK), ktorá je určená na úhradu všetkých nákladov vynaložených veriteľom v súvislosti s vykonaním úkonov smerujúcich k zabezpečeniu dlhu dlžníka.“

– „Dlžník sa rovnako zaväzuje uhradiť veriteľovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy, a to najmä, však nie výlučne, trovy mediácie, trovy rozhodcovského konania, súdneho konania, trovy exekúcie, trovy právneho zastúpenia veriteľa v týchto konaniach a iné veriteľom preukázateľné vynaložené náklady, pri uplatňovaní svojich práv.“

– „Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak sa stane splatný celý dlh naraz v zmysle bodu 4 týchto podmienok, dlžník sa zaväzuje zaplatiť veriteľovi úrok z omeškania vo výške určenej v § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení.“, sú neprijateľnými zmluvnými podmienkami

Neprijateľné je tiež dojednanie obsiahnuté v článku 13 Všeobecných podmienok poskytnutia úveru, podľa ktorého sa zmluvné strany dohodli, že pred rozhodnutím sporu v konaní pred rozhodcovským súdom môže ktorákoľvek zmluvná strana využiť mediáciu, pri ktorej zmluvné strany pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z tejto zmluvy a že za tým účelom zmluvné strany uzavreli mediačnú dohodu podľa zákona č. 420/2004 Z. z., nakoľko aj tento článok spôsobuje hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Okrem toho žalobca ani vynaložené náklady na mediačné konanie nepreukázal žiadnymi listinnými dôkazmi. Sankciami v zmluve tak žalobca neobyčajne hrubým spôsobom narušil rovnováhu medzi stranami zmluvy v neprospech spotrebiteľa ako slabšej strany zmluvy. Súd prvej inštancie preto žalobcovi nepriznal z takýchto neprijateľných zmluvných podmienok plnenie.“

Okresný súd Partizánske Spisová značka: 1P/63/2022, 23. 03. 2023

 1. Súd ukladá rodičom maloletého Juraja výchovné opatrenie – povinnosť podrobiť sa odbornému poradenstvu v subjekte V., S..B.. R. R. S. X, XXX XX R., A.: XXXXXXXX, za účelom osvojiť si princípy zodpovedného rodičovstva a tieto sa naučiť uvádzať do svojho každodenného života a s nasledovnými cieľmi: prijať svoj diel zodpovednosti za vznik, kvalitu a rozpad partnerstva s druhým rodičom maloletého, ktorého si na začiatku vzťahu slobodne sami vybrali a navzájom si odpustiť; oživovať v spomienkach pozitívne témy spoločného rodinného života, čo u maloletého posilní jeho osobnú a rodinnú identitu a integritu; uznať, že druhý rodič má rovnakú zodpovednosť za výchovu a starostlivosť o spoločné maloleté dieťa; uznať, že druhý rodič je ich spoločnému dieťaťu dobrým rodičom a robí, čo je v jeho silách; obnoviť vzájomnú komunikáciu (a snažiť sa o konštruktivitu v komunikácii) v záujme maloletého dieťaťa, v rozsahu 6 mesiacov, počínajúc dňom právoplatnosti tohto výroku rozhodnutia.

Rodičom bola ponúknutá možnosť spolupráce s RPPS, prípadne využiť služby mediátora, aby sa spoločne naučili komunikovať a spolupracovať vo výchove. Otec o tieto služby prejavil záujem, matka odmieta spoluprácu s akýmkoľvek subjektom. Dohodu sa uzavrieť nepodarilo.

Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/38/2023, 26. 07. 2023

Žalobcovia 1/, 2/, 3/ sa snažili situáciu vyriešiť mimosúdne pomocou mediácie, avšak nepodarilo sa mediátorke skontaktovať so žalovaným. Žalobcovia si uplatňujú aj náklady spojené s riešením sporu mediáciou boli vo výške 180 eur, o čom predkladajú záverečnú správu mediátora.

Zo záverečnej správy mediátora zo dňa 01.11.2018 (č. l. 36 spisu) bolo zistené, že mediátorka sa pokúšala spojiť so žalovaným, avšak na správy nereagoval. Mediácia bolo ukončená z dôvodu, že iniciátor – žalobca 1/ mal záujem danú vec riešiť mimosúdnou dohodou – mediáciou, avšak bez záujmu respondenta – žalovaného.

 1. Taktiež súd zamietol časť žaloby, ktorou sa žalobcovia 1/, 2/, 3/ domáhali, aby im žalovaný nahradil trovy mediačného konania vo výške 180 eur. Vynaloženie týchto trov žalobcovia 1/, 2/, 3/ nepreukázali, ich zaplatenie z predloženého listinného dôkazu – záverečnej správy mediátora zo dňa 01.11.2018 nevyplýva.

Okresný súd Bratislava V Spisová značka: 24P/32/2022, 23. 01. 2023

 1. V rámci realizácie projektu Ministerstva spravodlivosti SR „Vhodné podmienky na súde pre rodinno-právnu agendu“, Okresný súd Bratislava V ako pilotný súd projektu označeného ako „Cochemský model – Cochemská prax“ v tomto konaní uskutočnil informatívne stretnutie s rodičmi za účelom zistenia interdisciplinárnych možností riešenia konfliktu rodičov pri zmene úpravy styku otca s maloletou H.. Na informatívnom stretnutí dňa 12.05.2022 nedošlo k realizácii interdisciplinárnej spolupráce s odborníkmi v „pomáhajúcich profesiách“, keďže matka vyjadrila absolútny nesúhlas s návrhom otca, poukázala na jeho nedostatočné rodičovské zručnosti a vyjadrila sa tak, že dohoda medzi nimi nebude možná o čom sa vyjadrili aj ostatní odborníci ( predchádzajúci mediátori, či odborní konzultanti). Matka nesúhlasila s možnosťou využiť služby mediátora alebo psychológa. Uviedla, že otec sa má podriadiť záujmu dieťaťa a nie opačne. Otec uviedol, že zatiaľ nepozná presné vyjadrenie matky, ale on je otvorený odbornému poradenstvu.

Matke navrhoval viaceré termíny, aj spôsoby rozširovania kontaktu s dcérou. Všetko bolo zamietnuté s odôvodnením, že na to nie je vhodný čas. Má záujem dcéru nielen strážiť, ale aj vychovávať. Oslovil aj pani psychologičku z predchádzajúceho konania S.. E., ktorá následne oslovila matku. Matka sa so psychologičkou odmietla stretnúť. Následne (asi po roku – bolo to v r.2021) kontaktoval aj mediátorku p. E. Y., ani v tomto prípade k stretnutiam a mediácii nedošlo. Matka uvedené odmietla s odôvodnením, že nie je vhodný čas. Následne kontaktoval UPSVaR, ktorý mu odporučil podanie návrhu na súd.

 1. Z dokladov doložených otcom vyplýva nasledovné: – podľa predloženej e-mailovej komunikácie matky s mediátorkou S.. E. Y., bola matka v júli XXXX na podnet otca oslovená uvedenou mediátorkou za účelom absolvovania mediácie, pričom zo strany matky bola uvedená ponuka odmietnutá s odôvodnením, že pociťuje výrazný nátlak a zaujatosť voči nej ako matke, pričom finančná situácia a časové vyťaženie jej neumožňujú absolvovať mediáciu.

Okresný súd Nitra Spisová značka: 24P/147/2022, 17. 01. 2023

 1. Zo záverečnej správy z mediačného procesu vyplýva, že matka so striedavou osobnou starostlivosťou nesúhlasí, nakoľko podľa nej nie je v prospech maloletej. Maloletá má počas týždňa viacero tréningov a aktuálne je so svojou sesternicou T., ktorá po tragickej udalosti prišla o svojich rodičov veľmi citovo naviazaná. Podľa matky u otca chýba nastavenie pravidiel a nevie ako by skĺbil svoje pracovné povinnosti s aktivitami maloletej. Otec sa na stretnutí vyjadril, že by chcel s dcérou tráviť viac času, chcel by s ňou upevňovať vzťah a podieľať sa aj na jej školskej výchove. Uvedomuje si, že v minulosti trávil s dcérou kvôli jeho práci málo času. Tiež uviedol, že si uvedomuje, že dcéra už nie je malé dieťa a bude rešpektovať jej rozhodnutie. Maloletá sa na osobnom stretnutí vyjadrila, že súčasná úprava styku s otcom je pre ňu málo a chcela by vyskúšať byť u otca viacero dní. Jej podmienkou je, aby jej bol otec nápomocný a dodržiaval jej tréningy a súťaže. Režim striedavej starostlivosti v rozsahu sedem dní po sebe byť u otca sa jej zdá veľa a navrhla možnosť rozšíreného styku, že by bola u otca od piatku nepretržite do utorka rána. Po vyskúšaní takej formy styku s otcom maloletá uviedla, že to nechce praktizovať každý druhý víkend, keďže je to pre ňu nepraktické a musí si prenášať veľa vecí. Takúto formu rozšíreného styku navrhuje iba jeden víkend v mesiaci.
 2. Zo správy Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nitra zo dňa 15.11.2022 vyplýva, že maloletá sa vyjadrila, že sa so striedavou starostlivosťou nestotožňuje. Stretávať s otcom by sa chcela tak ako sa vyjadrila u mediátorky, a teda od piatku do utorku. Takto si to aj vyskúšala a uviedla, že by to chcela takto realizovať iba jeden krát do mesiaca, inak by sa chcela s otcom stretávať tak ako doteraz. Ďalej uviedla, že keď je u otca tak spolu veľa času ani netrávia, ona chodí von s kamarátkami a ocino si dorába veci na dome. Ako ďalší dôvod prečo nechce tráviť viac času o otca uviedla, že ju nebaví si prenášať školské veci, tiež sa u ocina necíti až tak dobre, nepovažuje to u ocina za domov, tak ako sa cíti doma u matky. U otca nemá ešte ani vlastnú izbu.

Súd zisťoval názor maloletej, ktorá bola k uvedenému opakovane vypočúvaná a to najskôr prostredníctvom mediačnej kancelárie, ďalej prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež bol zisťovaný názor maloletej prostredníctvom koordinátorky tunajšieho súdu. Zo všetkých týchto vyjadrení je zrejmé, že maloletá má k obom rodičom vytvorené pozitívne citové väzby, avšak vzhľadom na jej vyjadrenie a na jej voľnočasovú vyťaženosť, bude nová úprava styku s otcom, v jej najlepšom záujme. Novou úpravou styku otca s maloletou budú zabezpečené jej citové väzby k obom rodičom, vývinové potreby a stabilita výchovného prostredia. Obaja rodičia prezentovali, že budú rešpektovať názor maloletej, matka tiež uviedla, že ak by maloletá chcela tráviť u otca viac času nebude jej v tom brániť. Tiež otec sa vyjadril, že bude rešpektovať názor maloletej a na zverení maloletej do striedavej osobnej starostlivosti netrval.

Krajský súd Nitra Spisová značka: 25CoP/1/2023, 08. 02. 2023

 1. Matka podala odvolanie v časti trov konania a žiadala, aby bol otec zaviazaný na náhradu trov konania, ktoré jej spôsobil nepredkladaním dôkazov včas, čím dochádzalo v zvýšenie trov právneho zastúpenia. Súd jej mohol priznať 50% časť náhrady trov konania. Otec nesúhlasil s odvolaním , pretože začala spor bez predchádzajúceho kontaktu s ním. Podľa § 52 Civilného mimosporového poriadku, žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak tento zákon neurčuje inak. Podľa § 55 CMP, súd môže náhradu trov konania priznať aj vtedy, ak je to s ohľadom na okolnosti prípade spravodlivé.

22.Ustanovenie § 55 CMP je obdobou ustanovenie § 257 CSP. Prelomuje generálnu klauzulu, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Relevantným pre posúdenie sú okolnosti prejednávanej veci. Je potrebné odlíšiť jednorazové obštrukcie, ktoré vznikli zavinením jedného účastníka a možno vyhodnotiť, ktorý z účastníkov spôsobil že konanie muselo prebehnúť. Matka neuviedla konkrétne, aké pojednávania boli zmarené otcom, či pred podaním návrhu na zvýšenie výživného sa snažila o dohodu, prípadne vec riešiť mediátorom. Odvolací súd nevidel dôvody prelomenia zásady §52 CMP, preto rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil aj v časti náhrady trov konania.

Okresný súd Žilina Spisová značka: 51Pc/1/2023, 13. 03. 2023

 1. Po výsluchu na pojednávaní súd dospel k záveru, že za stavu, kedy navrhovateľka je presvedčená že vzťahy sú vážne narušené a vylučuje pokus o obnovenie manželského spolužitia, nie je ani priestor na úpravu vzťahov mediáciou prípadne cestou manželskej poradne, ako aj vzhľadom na pevné rozhodnutie navrhovateľky, ktorá nemá záujem o obnovenie manželského spolužitia. Súd preto nevyzval účastníkov na zmierne riešenie prostredníctvom mediátora, nakoľko to vzhľadom na vykonané dokazovanie nepovažoval za účelné a nesvedčili tomu ani okolnosti prejednávanej veci. Účelná je výzva iba tam, kde účastníci pozitívne reagujú na poučenie o možnosti zmierneho riešenia, čo v tomto prípade zo strany navrhovateľky nebolo.

Mestský súd Bratislava III Spisová značka: B5-23Cr/8/2018, 11. 09. 2023

 1. Súd z r u š u j e rozhodcovský rozsudok ad hoc rozhodcu L.. O. S. so sídlom Z. XXX, XXX XX C., sp. zn. RD/XXX/XXXX zo dňa 15.01.2018 v celom rozsahu.

Nakoľko ani z koncepcie znenia rozhodcovskej doložky nie je zrejmé, či mal žalovaný právo alebo povinnosť obrátiť sa na rozhodcu a v akom spore, je nutné nahliadať na túto doložku ako na nezrozumiteľnú a neurčitú, a preto nebola daná potreba žalobcu, odhliadnuc od skutočnosti, že doručenie tohto oznámenia je sporné a nepreukázané žalovaným, brániť sa jej pred vyvolaním sporu pred rozhodcom. V tomto smere taktiež poukazuje na nezrozumiteľnosť a zmätočnosť jedinej zmienky o možnom rozhodcovskom konaní v Oznámení o postúpení pohľadávok a pokus o zmier zo dňa 05.10.2017: „V prípade neuhradenia vyššie uvedených faktúr sa klient obráti na mediátora/rozhodcu L.. O. S., Z. XXX, XXX XX C., za účelom riešenia sporu.“. Z citovaného nie je zrejmé, či mal žalovaný na mysli mediátora podľa zákona 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, alebo myslel rozhodcu podľa zák. č. 244/2004 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Zároveň nie je možné zo znenia tejto vety ustáliť, aký spor má rozhodca rozhodnúť, a či ide o spor o zaplatenie alebo o spor o splatnosť pohľadávky žalovaného.

Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 3P/28/2017, 20. 04. 2017

 1. Súd konanie o návrhu matky na nariadenie neodkladného opatrenia z a s t a v u j e.
 2. Dňa 18.04.2017 bolo súdu doručené prostredníctvom právnej zástupkyne podanie matky, v ktorom zobrala návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zo dňa 17.02.2017 v celom rozsahu späť z dôvodu, že v súčasnosti spolu s otcom maloletých detí navštevujú mediátorku Ing. xxx, ktorá im pomáha dohadovať sa ohľadom styku rodičov s maloletými deťmi a taktiež, že v súčasnosti sa otec maloletých detí podieľa na výdavkoch súvisiacich so starostlivosťou o maloleté deti. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti matka maloletých detí nepotrebuje za potrebné vydanie predmetného neodkladného opatrenia.
 3. Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z., Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“), navrhovateľ môže počas konania zobrať návrh na začatie konania späť, a to celkom alebo sčasti. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví

Krajský súd Nitra Spisová značka: 5CoP/1/2023, 31. 01. 2023

 1. Vyjadril nesúhlas vo vzťahu k nariadenému neodkladnému opatreniu, pretože matke maloletého stabilne umožňoval styk s maloletým, a preto podľa jeho názoru nebolo nutné matke vymedziť veľkorysý samostatný stykový režim s maloletým. Uviedol, že ho matka počas styku s maloletým verbálne provokovala, uvádzala poznámky, aký je bezcitný a neschopný otec. Podľa jeho názoru, ak by bola matka úplne zdravá, čas s maloletým by využívala jedine na interakciu s ním a žiadna iná téma by ju nezaujímala. K mediácii medzi rodičmi uviedol, že mediátorka J.. Z. T. N. podľa jeho názoru úzko spolupracuje s matkou maloletého. Uviedol, že mediátorka takmer na počkanie píše manželovi upozorňujúce emaily, pričom sa tak deje evidentne na predchádzajúci podnet manželky. Namietol ako nepravdivé tvrdenia mediátorky, že stykové stretnutia s maloletým, ktoré on dobrovoľne poskytoval manželke, boli sporadické. Uviedol, že boli vopred rodičmi vždy dohodnuté. K ponuke kolízneho opatrovníka na stykový režim za asistencie občianskeho združenia A. uviedol, že táto ponuka prišla v čase, keď ešte nebolo nariadené žiadne neodkladné opatrenie. Nemal teda záruku, že manželka maloletého vráti. Preto túto ponuku neprijal. Oznámil, že od 01.10.2022 nastúpil na materskú dovolenku a tým doplnil všetky komfortné podmienky na výkon osobnej starostlivosti o maloletého. Záverom podrobne opísal incident, ktorý sa udial dňa 28.09.2022 u ambulantnej lekárky MUDr. R..

Okresný súd Piešťany Spisová značka: 9P/24/2022, 15. 02. 2023

 1. Súd tiež poukazuje na skutočnosť, že rodičom maloletej bola ponúknutá pomoc RPPS na úrade, táto sa začala realizovať, avšak spolupráca bola zo strany matky ukončená, rovnako bola rodičom ponúknutá spolupráca s centrom pre deti a rodiny, resp. mediátorkou, matka však o takúto spoluprácu záujem zatiaľ neprejavila, pričom súd v zmysle § 24 ods. 5 Zákona o rodine pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností prihliada aj na schopnosť rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom

Okresný súd Nové Zámky Spisová značka: 16P/30/2023, 24. 07. 2023

Na pojednávaní dňa 09.05.2023 obaja účastníci zhodne uviedli, že odstraňovanie príčin rozvratu manželstva by bolo možné i cestou mediácie. Pojednávanie bolo odročené na termín 24.07.2023 s tým, že účastníci absolvujú pohovor na Referáte poradenskopsychologických služieb, vyhľadajú mediátora, prípadne navštívia rodinnú poradňu.

Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17CoP/67/2022, 21. 12. 2022

Okrem toho dňa 17.10.2022 začali s matkou dobrovoľne na základe návrhu a odporúčania kolízneho opatrovníka navštevovať mediátorku. 5. Otec maloletých detí k odvolaniu matky podal vyjadrenie a navrhol, aby odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie v napadnutej časti zmenil tak, ako navrhol vo svojom odvolaní. Poukázal na to, že nie je pravdivé tvrdenie matky, že by mal. K. vyjadril nesúhlas so striedaním oboch rodičov v priebehu plnenia školskej dochádzky. Pred kolíznym opatrovníkom vyjadroval nacvičené frázy od matky, aj na otázku kolízneho opatrovníka, či vie, prečo k nim prišli, odpovedal, že chcú vedieť, či chce byť v škole v T. alebo v T.. Následne na otázku kolízneho opatrovníka uviedol, že sa o tom rozprával s maminkou. Ďalej uviedol, že matka sa v odvolaní opakovane vyjadruje k vhodnosti základnej školy pre mal. K., kedy matka údajne chce rešpektovať prejavenú vôľu šesťročného syna a dodáva, že on neuviedol žiadne racionálne dôvody, pre ktoré by umiestnenie mal. K. v ZŠ v T. nebolo v jeho najlepšom záujme. Matka akosi pozabudla, že oni sa spolu výslovne dohodli na tom, že maloletý bude navštevovať ZŠ v T. T.. Matka s výberom tejto školy súhlasila a podpísala aj prihlášku mal. K. na základnú školu v T., preto nevidí dôvod na to, aby bol ich názor zmenený. Aj mediátorka matke uviedla, že výber základnej školy je otázkou pre rodičov, nie pre šesťročné dieťa. Tvrdenia matky, že on sa údajne nepripravuje s maloletým na vyučovanie a toto nezvláda, považuje za nepravdivé.

Dodal, že výchovné opatrenie sa začalo realizovať 05.05.2022 na Referáte poradensko – psychologických služieb ÚPSVaR v Bratislave, uskutočnili sa 4 stretnutia a zo správy vyplýva, že zatiaľ sa nepodarilo naplniť stanovený cieľ výchovného opatrenia. Rodičia sa zúčastnili aj mediačného procesu, mediácia bola vedená mediačnou kanceláriou – S.. Z. E. Y.. Otec súdu prvej inštancie uviedol, že ani mediácia rodičov neposunula ďalej, keďže matka buď ukončuje stretnutia predčasne svojím teatrálnym odchodom alebo sa mediačného stretnutia nezúčastní vôbec.

Otec sa v snahe dospieť ku konsenzu s matkou, súhlasil aj s mediáciou, ktorú však matka marila, z termínu mediácie sa ospravedlnila a keďže mediátorka nemala od matky odpoveď na jej email zo dňa 13.09.2022 s dopytom, či má záujem pokračovať v mediácii aj po termíne pojednávania 20.09.2022, mediátorka sa vyjadrila, že pokiaľ jej vyjadrenie matky do 23.09.2022 nebude doručené, mediácia bude ukončená.

Okresný súd Banská Bystrica Spisová značka: 21Ek/591/2023, 07. 03. 2023

 1. Rozhodcovská doložka v prejednávanej veci je obsiahnutá v bode 15. VOP v nasledovnom znení: „Veriteľ, dlžník a ručiteľ (ďalej aj „zmluvné strany“) prejavili vôľu využiť mimosúdne inštitúty riešenia sporov vznikajúcich z tejto zmluvy o úvere, ručiteľského vyhlásenia, dohody o vyplnení zmenky a zmenky. Zmluvné strany sa zaviazali pred rozhodnutím sporu v konaní pred rozhodcovským súdom využiť mediáciu, pri ktorej zmluvné strany pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z tejto zmluvy o úvere, ručiteľského vyhlásenia, dohody o vyplnení zmenky a zmenky vrátane sporu o ich platnosť, výklad alebo zrušenie. Za tým účelom sa zmluvné strany dohodli nasledovne: Mediačná dohoda uzatvorená podľa zákona č. 420/2004 Z. z.: Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy o úvere, ručiteľského vyhlásenia, dohody o vyplnení zmenky a zmenky, vrátane sporu o ich platnosť, výklad alebo zrušenie budú riešené pred Mediačným centrom, registrovanom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, zriadenom a vedenom spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a. s. so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, IČO: 35 922 761, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3530/B. Určenie mediátora, jeho procesný postup, ktorým bude viesť zmluvné strany k riešeniu sporu dohodou a ďalšie náležitosti mediácie vyplývajú z vnútorných predpisov Mediačného centra. Mediačné konanie sa začína na písomný návrh jednej zo zmluvných strán doručený Mediačnému centru. V návrhu musí zmluvná strana uviesť, že navrhuje riešenie sporu formou mediácie, pričom musí uviesť stručný návrh dohody a na výzvu Mediačného centra, alebo i bez nej, zaplatiť poplatok za mediačné konanie. V prípade, ak druhá zmluvná strana nebude súčinná pri riešení sporu mediáciou, najmä, avšak nie výlučne, ak sa nedostaví na ústne konanie alebo nebude si preberať zásielky doručované Mediačným centrom alebo na také zásielky nebude odpovedať, má sa za to, že nemá záujem o riešenie sporu mediáciou a mediačné konanie tak zmarila. Rozhodcovská doložka, uzatvorená podľa zákona č. 244/2002 Z .z.: Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy o úvere, ručiteľského vyhlásenia, vrátane sporu o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, ako aj spory, ktoré vzniknú z dohody o vyplnení zmenky zabezpečujúcej túto úverovú zmluvu a uplatnenia práv z takto vyplnenej zmenky, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené: a) pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a. s. so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, IČO: 35 922 761, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, vložka č. 3530/B (ďalej len „rozhodcovský súd“), ak žalujúca zmluvná strana podá žalobu na rozhodcovskom súde; rozhodcovské konanie bude vedené podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, b) pred príslušným súdom Slovenskej republiky, ak žalujúca zmluvná strana podá žalobu na súde podľa príslušného právneho predpisu (zákon e. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok). Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán podá žalobu o rozhodnutie akéhokoľvek sporu, ktorý vznikne z tejto zmluvy o úvere, ručiteľského vyhlásenia, vrátane sporu o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, ako aj sporu, ktorý vznikne z dohody o vyplnení zmenky zabezpečujúcej túto úverovú zmluvu a uplatnenia práv z takto vyplnenej zmenky, vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, na všeobecnom súde, považuje sa táto skutočnosť za rozväzovaciu podmienku tejto rozhodcovskej doložky; ustanovenie tejto vety sa nepoužije v prípade, ak pred podaním žaloby na súde bola podaná žaloba na rozhodcovský súd vo veci, v ktorej je touto rozhodcovskou doložkou v súlade s vnútornými predpismi rozhodcovského súdu založená právomoc rozhodcovského súdu.“
 2. Keďže rozhodcovská doložka mala byť uzavretá ku dňu uzavretia zmluvy o úvere, v zmysle prechodného ustanovenia § 73 ods. 3 zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa rozhodcovská zmluva uzavretá pred 1. januárom 2015 spravuje predpismi účinnými v čase jej uzavretia, exekučný súd tak posudzoval platnosť rozhodcovskej zmluvy podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní účinného do 31.12.2014. V zmysle citovaných ustanovení zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní je zrejmé, že na platnú existenciu rozhodcovskej doložky je potrebné splniť okrem iných, podmienku písomnej formy, pričom písomná forma je zachovaná, ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá v dokumente podpísanom zmluvnými stranami alebo vo vzájomne vymenených listoch, ak je dohodnutá telefaxom alebo pomocou iných telekomunikačných zariadení, ktoré umožňujú zachytenie obsahu rozhodcovskej zmluvy a označenie osôb, ktoré ju dohodli. Úprava obsiahnutá v zákone o rozhodcovskom konaní o úprave formy rozhodcovskej zmluvy v § 4 je striktná bez možnosti extenzívneho výkladu a formálna podmienka písomnej formy v danom prípade dodržaná nebola (porovnaj uznesenie Najvyššieho súd SR sp. zn. 2 Cdo 245/2010 zo dňa 30.11.2011).

Okresný súd Trenčín Spisová značka: 26P/125/2023, 11. 10. 2023

 1. Zo správy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín (ďalej len „kolízneho opatrovníka“) zo šetrenia pomerov zo dňa 06.10.2023 vyplynulo, že matka a otec dňa 27.09.2023 uzavreli podpisom dohodu o začatí mediácie, kde na základe úvodného stretnutia bolo zistené, že medzi rodičmi bude možné dohodu o styku otca s mal. deťmi uzavrieť. Aktuálne sa otec na základe ústnej dohody stretáva s mal. A. každý nepárny víkend od piatku od 16:00 hod. do nedele do 17:00 hod. Otec napriek tomu trvá na podanom návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, nakoľko u mediátora ešte nemajú žiadnu dohodu v písomnej podobe. Ďalej uviedol, že so synom A. sa stretáva, syna máva každý nepárny víkend. Naposledy mal syna na realizácii styku od 29.09. do 01.10.2023 a najbližšie so synom bude od 13.10. do 15.10.2023. V nedele, kedy otec vracia mal. A. späť matke, táto prichádza pre dieťa aj s mladším F., prípadne s C. a takto má otec zabezpečený aj kontakt s ostatnými deťmi. Otec naďalej žije v poschodovom rodinnom dome a má vo svojej domácnosti vytvorené vhodné podmienky pre realizáciu styku s mal. A. a to aj s prespatím v jeho domácnosti. Matka detí pred kolíznym opatrovníkom uviedla, že nevidí dôvod pre nariadenie neodkladného opatrenia, nakoľko sa s otcom detí ústne dohodli na stretávaní otca s mal. A., ktorá sa aj realizuje. V rámci mediačného procesu je prístupná uzavretiu dohody. Matka s deťmi aktuálne žije v prenajatej domácnosti, kde za náklady bývania hradí 250,-eur. Je s mal. F. na rodičovskej dovolenke a jej príjmom je rodičovský príspevok, prídavky na 3 deti a výživné, ktoré otec na deti platí spolu vo výške 200,-eur mesačne. Záverom kolízny opatrovník poukázal na existenciu ústnej dohody medzi rodičmi o tom, že otec sa s mal. A. stretáva každý nepárny víkend od piatku od 16:00 hod. do nedele do 17:00 hod. a má tak pravidelný kontakt so svojim synom a dokonca aj s ostatnými deťmi mal. C. a F., ktoré sa narodili z manželstva. Poukázal tiež na to, že rodina začala dňa 27.09.2023 mediačný proces, kde je predpoklad, že rodičia uzatvoria písomnú dohodu o úprave práv a povinností k mal. deťom. Na základe uvedeného nevidí dôvod pre okamžitý zásah súdu vydaním neodkladného opatrenia, ktorým by bol zabezpečený styk otca s mal. A.. Návrh otca tak považuje za nedôvodný a odporúča ho zamietnuť.

Okresný súd Trnava Spisová značka: 61P/35/2023, 06. 06. 2023

O vzťahu   otca s maloletým svedčí aj fakt, že si na pol roka zobral rodičovskú dovolenku, aby s maloletým mohol tráviť viac času. Maloletý je so súhlasom matky prijatý na základnú školu v U., súd zamietol matkin návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktoré malo určiť, že maloletý má navštevovať školu v F. tak, ako to matka žiadala. Otec sa s matkou snažil dohodnúť na starostlivosti o maloletého na mediáciách, obe mediácie boli po 2 stretnutiach zrušené zo strany matky. Aj napriek tomu, že otec navrhoval rôzne varianty, ako by mohli fungovať po rozvode, matka nemá snahu sa dohodnúť. Dňa 24.05.2023 bol otec dohodnutý s matkou, že maloletého zoberie k psychologičke, ktorú maloletý pravidelne navštevuje a vždy sa s matkou striedajú, avšak ráno pred odchodom sa matka postavila do dverí a nútila maloletého, aby si vybral, s kým pôjde, nakoniec maloletého nasilu naložila do auta a odviezla. Matka neustále porušuje dohody, ak sa aj podarilo v minulosti nejaké dosiahnuť. Svedčí o tom aj situácia, kedy im mediátorka stanovila dni v týždni, v ktoré má vyzdvihovanie na starosti otec a v ktoré matka. Matka tento plán dodržiavala asi 2 týždne, následne plán roztrhala a napísala mediátorke, že ukončuje mediáciu. Tento plán vnímal už aj maloletý a vedel, že sú dni, kedy ide s otcom a dni, kedy chodí do škôlky s matkou. Matka ho radšej vždy o 12-tej zobrala zo škôlky a odviezla ho do Senca do svojej prevádzky alebo s ním ide niekam preč. Dňa 24.05.2023 matka otcovi poslala SMS, že dnes už neprídu, maloletého zo škôlky odhlásila, uvidí, ako v júni, nebráni otcovi maloletého kedykoľvek vidieť, byť s ním, ak otec bude chcieť, na noc sa vráti do rozhodnutia súdu k matke, tam, kde chce byť.

Krajský súd Bratislava Spisová značka: 20CoP/183/2020, 09. 03. 2022

 1. Súd prvej inštancie poukázal aj na záverečnú správu z mediácie zabezpečenej rodičom kolíznym opatrovníkom, vypracovanej Ing. xxx, mediátorkou zo dňa 10.7.2017, z ktorej vyplýva, že spoločná mediácia rodičov sa uskutočnila dňa 2.6.2017, v trvaní troch hodín. Rodičia prezentovali u mediátorky svoje postoje. Podľa otca je v situácii, kedy sa vyskúšali všetky dostupné spôsoby ako byť s maloletou. Napriek tomu je postoj maloletej nemenný a k stretnutiam prakticky nedochádza a ak, tak len v prítomnosti matky na krátku chvíľu. Podľa názoru otca je za tým prístup matky, ktorá nechce aby sa s otcom maloletá stretávala. Maloletá sa k otcovi správa odmerane, nepozdraví ho, nekomunikuje. Od posledného pojednávania (22.5.2017) otec odviezol maloletú do školy, na ďalší deň už išla matka s argumentom, že maloletá to tak chcela. Otec je názoru, že v tejto chvíli je matka jediná, ktorá môže maloletej vysvetliť a presvedčiť ju, aby bola s otcom aj za cenu mierneho nátlaku. Je nespokojný s tým, že matka maloletú nevedie k angličtine, pritom on je aj občanom USA a mohol by ju nielen učiť, ale mohla by chodiť na prázdniny do USA, kde by sa angličtinu mohla naučiť. Matka tvrdila, že maloletej nebráni v stretávaní s otcom. Maloletá otca odmieta, nechce sa s ním stretávať. Matka dcéru nechce nútiť, necháva to na nej, aj keby to malo trvať dlhú dobu. Príčinou odmietania otca maloletou je podľa matky to, ako sa otec správal k matke pred maloletou. Nevedela ale uviesť iný príklad ako to, že otec matku v minulosti nepozdravil. Na otázku, či maloletej otec nechýba a v budúcnosti nebude chýbať sa matka vyjadrila, že nie. Maloletá má mužský vzor, jej priateľa, s ktorým žije v jednej domácnosti. Mediátorka sa s rodičmi dohodla, že sa pokúsia premyslieť riešenie danej situácie pokiaľ bola maloletá v škole v prírode. Následne hovorila s oboma rodičmi. Matka navrhla postupné stretávanie za prítomnosti matky (napr. ísť spoločne na zmrzlinu) s tým, že ona ich po chvíli nechá na hodinu dve samotných. K ranným odvozom do školy (ktoré boli navrhnuté na pojednávaní) sa vyjadrila, že raz môže ísť maloletá sama s otcom, druhýkrát pôjdu všetci traja. Ale ak by pretrvával stav odmietania zo strany maloletej, matka ju ďalej nútiť nebude. Otec túto možnosť považoval za zbytočnú, doteraz to funguje presne na tomto istom princípe, t. j. buď sú všetci spolu na krátky čas, alebo spolu nie sú. Mediátorka ešte raz zavolala matke a navrhla jej, vzhľadom na jej názor, že maloletej otec nechýba, aby sa pokúsila porozprávať so psychológom na túto tému, prípadne aby k nemu išli obaja aj s otcom, s čím otec súhlasil. Mediátorku viedla obava, že maloletá, aj keď sa matke zdá, že je úplne v poriadku a otca v živote nepotrebuje, pocíti v budúcnosti jeho stratu. A môže to mať ďalekosiahle následky. Matka sľúbila o tejto možnosti popremýšľať. Pre prípad ak sa matka nezúčastní z vlastnej vôle stretnutia so psychológom, mediátorka odporučila nariadiť matke výchovné opatrenie s cieľom uvedomiť si dôležitosť otca v živote dcéry. Tiež navrhla výchovné opatrenie pre maloletú a otca, aby našli na neutrálnej pôde (bez prítomnosti matky) možnosť vytvoriť si vzťah.

Okresný súd Martin Spisová značka: 9P/97/2023, 08. 06. 2023

 1. Dňa XX.XX.XXXX bola súdu doručená Mediačná dohoda – Dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej M. X., nar. XX.XX.XXXX a k maloletej W. X., nar. XX.XX.XXXX, obe trvalo bytom G. B. XX, XXX XX N. I. G., podpísaná oboma rodičmi v W. X. XX.XX.XXXX.
 2. Na pojednávanie sa neustanovili matka a otec maloletých detí, hoci boli riadne a včas predvolaní, svoju neúčasť ospravedlnili a súhlasili, aby súd prejednal vec v ich neprítomnosti. Obaja rodičia súhlasili so schválením uzatvorenej rodičovskej dohody prostredníctvom mediácie. Súd podľa § 180 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok ( ďalej len „CSP“ ) v spojení s § 31 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) a v záujme hospodárnosti konania vec prejednal v ich neprítomnosti, prihliadal pritom na obsah spisu a ostatné vykonané dôkazy.
 3. Súd vykonal dokazovanie výsluchom mediátorky a kolízneho opatrovníka a oboznámením sa s rodnými listami maloletých detí, s rozsudkom Okresného súdu Martin č. k. 19P/212/2020 – 28 zo dňa 09.11.2020, so sprievodným listom mediátorky B.. F. Q., B.. zo dňa XX.XX.XXXX, s Mediačnou dohodou uzatvorenou medzi oboma rodičmi prostredníctvom mediácie zo dňa XX.XX.XXXX, s potvrdením zamestnávateľa matky o príjme a s potvrdením zamestnávateľa otca o príjme.

Okresný súd Banská Bystrica Spisová značka: BR-8Em/2/2023, 13. 10. 2023

 1. Súd zo spisového materiálu zistil, že Rozsudkom Okresného súdu Brezno, č. k. 9P/29/2021 – 433 zo dňa 02.08.2022, bol upravený výkon rodičovských práv a povinností k maloletému tak, že maloletý bol zverený do osobnej starostlivosti matky, otec je povinný prispievať na výživu mal. sumou 250,- Eur mesačne a sumou 100,- Eur mesačne na tvorbu úspor maloletého, otec je oprávnený stretávať sa s maloletým každý utorok v čase od 15:00 hod do 19:00 hod., každý štvrtok v čase od 15:00 hod. do 18:00 hod., každý párny kalendárny týždeň v sobotu v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a každý párny kalendárny týždeň v nedeľu od 15:00 hod. do 18:00 hod. Taktiež rodičom bola uložená povinnosť podrobiť sa odbornému poradenstvu formou mediácie u mediátora A. H. I. počas obdobia 12 mesiacov, za účelom zlepšenia ich rodičovskej komunikácie, nakoľko ich komunikácia bola nedostatočná a nekonštruktívna, rodiča ani neboli schopní dohodnúť sa na zásadných otázkach osobnej starostlivosti a výchovy o maloletého, ako konštatovala znalkyňa v znaleckom posudku. Súd vyzval aj z názoru znalkyne, aby urgentne zmobilizovali svoj pozitívny osobnostný potenciál a minimalizovali poznané riziká, premietajúce sa do ich výchovnej stratégie a aby začali navštevovať intenzívny, dlhodobo trvajúci kurz rodičovskej terapie a poradenstva s cieľom lepšie porozumieť svojmu prežívaniu a vývinovým potrebám spoločného dieťaťa, pochopiť a rozvinúť u seba aspekty zodpovedného rodičovstva. Súd zo spisového materiálu zistil, že mediácia bola predčasne ukončená.

Okresný súd Košice I Spisová značka: 12P/115/2022: 12. 01. 2023

 1. Dňa 10.11.2023 G. H. I., mediátorka doručila súdu Záznam z informatívneho stretnutia zo dňa 10.11.2022, z ktorého vyplýva že mediácia u rodičov pokračuje uzavretím dohody o začatí mediácie. 4. Dňa 09.01.2023 bola súdu doručená správa z UPSVaR-u, v ktorej je uvedené, že matka dieťaťa, D. C., nar. XX.XX.XXXX, toho času bytom E. X, B. uviedla, že bytové, sociálne a rodinné pomery na jej strane sa od posledného pojednávania nezmenili. Naďalej býva na ulici E. X J. B.. Matka udáva, že disponuje informáciou zo súdu o tom, že má byť uložené výchovné opatrenie ohľadom povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu na Referáte poradensko-psychologických služieb (ďalej len „RPPS“), nemala však vedomosť o vytýčení termínu pojednávaní vo vyššie uvedenej veci. K tomu udala, že už súdom mali spolu s otcom dieťaťa uloženú návštevu u mediátorky, pani G. I.. Dňom 29.11.2022 bol začatý mediačný proces, pričom ide o absolvovanie niekoľkých stretnutí v rozsahu 10 hodín. Matka upresnila, že u mediátorky bola 1x sama a 1x bola na spoločnom stretnutí s pánom B.. Mediátorka jej na konci stretnutia oznámila, že ďalší termín, by mal byť v priebehu mesiaca február 2023, ale pôjde už len o individuálne stretnutie, nakoľko počas spoločného stretnutia mal pán B. neprimerané reakcie na vyjadrenia matky dieťaťa. Matka uviedla, že nevie predpokladať s akým výsledkom sa mediačný proces skončí. Vie však uviesť, že komunikácia s otcom dieťaťa je sťažená. Udáva, že dcéra A. jej hovorí, že sa s otcom nechce stretávať, v jeho prítomnosti sa necíti dobre, má dojem, že ju sleduje. Ďalej uviedla, že jej prišlo oznámenie o tom, že sa vypratať z bytu, kde teraz s dcérou bývajú, pritom otec vie, že Adela pôjde s ňou, no otec však stále hovorí, že byt je len jeho. Podľa slov matky, otcovi vôbec nezáleží na dcére, keď jej chce zobrať istotu domova. Na druhej strane maloletá dcéra všetko vníma a vidí, čo tiež ich vzájomnému vzťahu otca a dcéry neprospieva. Dcéra vidí, že zo strany otca nejde o skutočný záujem o ňu, že je to len falošné a neúprimné tvrdenie. Matka si myslí, že A. je už dosť veľká, aby si sama vedela spraviť vlastný názor na otca. Aj samotná situácia, keď maloletá A. našla v byte odpočúvacie zariadenie, ktoré tam dal jej otec, maloletú dosť pobúrila a stratila dôveru v skutočný záujem o ňu zo strany otca. Matka si skôr myslí, že dcéra má z otca strach a má strach aj o ňu, aby jej niečo otec nespravil. Ďalej v rámci pohovoru uviedla, že býva sama spolu s dcérou v 4-izbovom byte, ktorého vlastníkom je otec dieťaťa. Matka maloletého dieťaťa je zamestnaná v spoločnosti K.+, L. M., v ktorej pracuje ako opatrovateľka s čistým mesačným príjmom cca 630 € vrátane daňového bonusu. Poberá rodinné prídavky. Matka, aby zvýšila svoj príjem, pracuje aj ako finančný agent s mesačným príjmom cca do 500 €. Otec dieťaťa prispieva matke už druhý mesiac na výživu maloletej dcéry sumou 350 € mesačne. Ďalej ešte uhradil v decembri sumu 71 € + 269 € v januári 2023. Podľa matky suma 350 € je tvorená sumami 250 € bežné výživné a sumou 100 € dlžné výživné. Ďalej pani D. uviedla, že na základe rady svojej právnej zástupkyne platí otcovi na jeho účet za nájom, za byt vo výške 209 € mesačne, 34 € za elektrinu a 24 € za ÚPC (TV+ internet). Čo sa týka uloženia výchovného opatrenia matka uviedla, že neverí, či v ich prípade má nejaký význam, lebo otec si stále presadzuje len „svoje“, nemení sa smerom k dcére, ale ak by to len trocha pomohlo, tak s ním súhlasí. Zároveň dodala, že momentálne prebieha súdny spor, kde otec podal výzvu na vysťahovanie sa z bytu. V prípade rozhodnutia súdu o vysťahovaní, si matka plánuje nájsť podnájom v blízkosti doterajšieho bydliska (L. N. O.), kde má maloletá A. vybudované dôverné vrstovnícke vzťahy a stále školské prostredie. Zároveň dodala, že sa jej mediátorka opýtala, či súhlasí, aby súbežne začal aj mediačný proces vo veci majetkového vyrovnania sa s pánom B., s čím matka súhlasila. Vo veci vypratania nehnuteľnosti má byť vo februári 2023 druhé pojednávanie. Matka si uvedomuje, že vzájomnú komunikáciu s otcom dieťaťa výrazne ovplyvňuje ich prebiehajúci majetkový spor. Ďalej uviedla, že otec ju žiadnym spôsobom nekontaktuje ohľadom stretnutia sa s dcérou a samotná A. sa s otcom nekontaktuje od júla 2022. Otec síce A. zvykne pravidelne písať, avšak maloletá dcéra na správy nereaguje a ani sa s otcom nestretáva. Matka udala, že dcére pripomína, aby sa otcovi ozvala na jeho sviatky (meniny, narodeniny) alebo nech napíše aspoň starej matke (otcovej mame), ale maloletá však naďalej neprejavuje záujem sa otcovi ozývať. Vzhľadom na prejavenú žiadosť maloletej, matka nesúhlasí so zverením do striedavej osobnej starostlivosti. Súčasne sa matka vyjadrila, že v zásade nemá problém, aby sa maloletá s otcom stretávala. Navrhla upraviť styk priamo na pojednávaní za prítomnosti účastníkov konania so zreteľom na najlepší záujem maloletej. Matka na záver pohovoru uviedla, že dňa 10.02.2022 má maloletá A. stanovený termín u pani psychologičky za účelom poskytnutia odbornej psychologickej pomoci, ktorá by mala byť výlučne zameraná na maloleté dieťaťa a jeho vývinové potreby. Otec dieťaťa, pán C. B., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom E. XXX/X, toho času bytom L. M. XX, B. v rámci pohovoru uviedol, že jeho pomery sa nezmenili a vo veci uloženia výchovného opatrenia uviedol, že má vedomosť o jeho uložení. Ďalej dodal, že na poslednom pojednávaní vo veci úpravy práv a povinností k maloletému dieťaťu podpísal súhlas so zapojením do mediačného procesu u pani G. H. I.. Spočiatku neabsolvoval žiadne stretnutie, nakoľko bol chorý. Prvé stretnutie s mediátorkou maldňa10.11.2022. Do pojednávania vo vyššie uvedenej veci otec prispieval matke na výživu dcéry vo výške 70 € mesačne, nakoľko rozsudok toho času nebol ešte právoplatný. Zároveň otec v rámci pohovoru uviedol, že vo veci úpravy styku sa na pojednávaní určilo, aby sa s dcérou stretával v presne vymedzené dni a časy, pričom on sa k takto určenému styku nevyjadril priamo počas pojednávania, ale svoje vyjadrenie doručil súdu následne až po obdŕžaní rozsudku. Rovnako od toho času začal otec prispievať matke na výživu maloletej vo výške 350 €, t j. 250 € bežné výživné + 100 € dĺžne výživné.

Krajský súd Nitra Spisová značka: 12CoP/21/2023, 13. 06. 2023

 1. Odvolací súd sa nestotožnil s názorom matky, že odbornému poradenstvu by sa mal podrobiť len otec, čo matka odôvodňovala tým, že ona sa snaží s otcom komunikovať, ale problém je v otcovi, pričom poukázala aj na nevhodnosť jej kontaktu s otcom, čo by malo negatívny vplyv na jej psychiku. Tu je potrebné si aj zo strany matky uvedomiť, že je jednoznačne v záujme maloletej Y., aby sa jej rodičia dokázali k sebe slušne správať, naučili sa spolu komunikovať a vzájomne rešpektovať svoju rolu rodiča a dôležitosť tejto role v živote maloletého dieťaťa. Vzhľadom na uvedené, odvolací súd rovnako ako súd prvej inštancie považoval za potrebné uloženie výchovného opatrenia obom rodičom. Uložené odborné poradenstvo sa bude realizovať v Centre pre deti a rodiny Dedina Mládeže, a to za prítomnosti pracovníkov, ktorí sú odborne vzdelaní a fundovaní, čo by mohlo priniesť pozitíva do vzťahu medzi rodičmi, čo v konečnom dôsledku bude v prospech zdravého všestranného vývinu maloletého dieťaťa. Tvrdenia matky o negatívnom vplyve stretnutí s otcom na jej psychiku sa javili odvolaciemu súdu ako účelové, keďže z obsahu spisu je zrejmé, že aj v minulosti sa rodičia zúčastnili mediácie a samotní rodičia ako pozitívnu spätnú väzbu mediačného procesu uviedli, že od začatia mediácie sa zlepšila situácia pri preberaní a odovzdávaní maloletej. Zo záverečnej správy z mediačného procesu tiež vyplýva, že počas mediácie sa rodičia správali slušne, vyjadrovali sa adekvátne a vhodne, mediátorka ich musela korigovať len sporadicky. Obaja rodičia by si najmä mali uvedomiť, že zlepšenie komunikácie medzi nimi a vzájomné rešpektovanie sa, bude mať predovšetkým pozitívny vplyv na ich maloleté dieťa, ktoré je v ich životoch určite prvoradé.

Krajský súd Trnava Spisová značka: 11CoP/111/2022: 28. 02. 2023

 1. Odvolateľ apeloval na súd, aby pôsobil na manželov výchovne a usiloval o ich zmierenie aj cestou psychológa prípadne mediátora. Odvolací súd dáva odvolateľovi za pravdu, že rozvod manželstva je najkrajnejšou formou riešenia rozvratu manželstva a možno k nemu pristúpiť len pri naplnení podmienok predpokladaných ustanovením § 23 Zákona o rodine, avšak v tomto prípade súd prvej inštancie nijako nepochybil. V ustanovení § 23 je uvedená všeobecná hmotnoprávna podmienka na rozvod manželstva, ktorou je existencia vážneho narušenia a trvalého rozvratu vzťahov medzi manželmi spôsobujúca nemožnosť plnenia účelu manželstva a kumulatívne neexistencia ďalšej perspektívy obnovenia manželského spolužitia. Rozvrat vzťahov musí byť teda kvalifikovaný, nestačí akýkoľvek rozvrat. Intenzita tohto rozvratu musí byť vysoká a pre konštatovanie vážnosti rozvratu sa tento rozvrat musí javiť ako nezmeniteľný a nenapraviteľný. Nezhody manželov sa musia týkať podstatných vecí manželského spolužitia a musia byť vážne narušené citové vzťahy medzi manželmi, aj keď nie je vylúčené, že aj pretrvávajúce nezhody týkajúce sa nepodstatných vecí môžu zapríčiniť vážne narušenie a trvalý rozvrat vzťahov. Zákon výslovne v ustanovení § 96 CMP ukladá súdu povinnosť usilovať o zmierenie manželov, avšak možnosti súdu pokiaľ ide o odstraňovanie príčin rozvratu manželstva, sú obmedzené a aktivita vyvíjaná zo strany súdu závisí od okolností každého prípadu. Takto v zmysle ods. 1 cit. ustanovenia súd vedie manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie, odsek 2 mu dáva aj možnosť, ak je to účelné a umožňujú to okolnosti prejednávanej veci, aby účastníkov vyzval pokúsiť sa o zmierne riešenie mediáciou. Postup súdu potom závisí od okolností každého prípadu. Inak postupuje súd vo veci, kde je trvalý rozvrat manželstva zrejmý a nepochybný, iný postup je namieste tam, kde sa zo zistených skutkových okolností javí, že je tu možnosť zachrániť manželský zväzok. Zákon teda neukladá súdu presný spôsob, akým sa má pokúsiť manželov v rozvodovom konaní zmieriť, súd preto túto povinnosť realizuje vždy s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu. Nie je pritom vylúčené, aby súd od snahy o odstránenie príčin rozvratu manželstva upustil, keď mu je zrejmé, že tieto sú natoľko závažné, že nie je možné manželov uzmieriť. V danej veci z obsahu zápisnice z pojednávania zo dňa 06.10.2022 vyplýva, že súd prvé pojednávanie vo veci odročil práve z dôvodu, aby poskytol manželom priestor na odstránenie príčin rozvratu, ale márne, pretože navrhovateľka odmieta akékoľvek pokusy o zmierenie realizovať. Hoci v tomto prípade neuložil súd účastníkom konania návštevu manželskej poradne ( psychológa), ani ich nevyzval na zmierne riešenie mediáciou, niet dôvodu s ohľadom na zistený skutkový stav, takýto postup mu vytknúť. Treba pripomenúť, že zákon dáva súdu iba možnosť účastníkov vyzvať k návšteve psychologickej poradne, alebo ich vyzvať, aby sa pokúsili o mediáciu, nedáva však súdu možnosť toto im uložiť (prikázať) ako povinnosť. Preto súd posudzuje podľa okolností konkrétneho prípadu, či je výzva na pokus o zmierenie, prípadne zmierne riešenie v konkrétnom prípade účelná a v danom prípade, ani podľa názoru odvolacieho súdu, takýto postup účelný nebol. S ohľadom na okolnosti prípadu a vzhľadom na jednoznačný a rozhodný postoj navrhovateľky, u ktorej došlo k citovému odcudzeniu voči manželovi bolo totiž nepochybné, že rozvrat manželstva je trvalý a obnova spolužitia nie je možná.

Okresný súd Humenné Spisová značka: 10P/138/2022, 28. 02. 2023

 1. Počas prerušenia konania sa účastníci konania pokúsili o mediáciu. Bol súdu predložený záznam z mediácie u mediátorky Y.. U.P. Y. zo dňa XX.XX.XXXX. Manželia sa pred mediátorkou dohodli na zverení maloletej do striedavej osobnej starostlivosti, na osobitnej úprave styku počas prázdnin a sviatkov, na zastupovaní maloletej. Taktiež sa dohodli, že daňový bonus a rodinné prídavky bude poberať matka. Rodičia sa nedohodli na určení výživného počas trvania striedavej osobnej starostlivosti, na trvalom bydlisku maloletej.

Okresný súd Martin Spisová značka: 9P/172/2023, 18. 09. 2023

 1. Dňa XX.XX.XXXX podala mediátorka na súd podnet na schválenie mediačnej dohody o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťa, v ktorej sa otec zaviazal platiť na maloletú zvýšené výživné vo výške XXX,- eur mesačne od XX.XX.XXXX.
 2. Uznesením č. k. 9P/172/2023-15 zo dňa 08.08.2023 súd začal konanie o schválenie mediačnej dohody o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej A. a Uznesením č. k. 9P/172/2023-16 zo dňa 08.08.2023 maloletému dieťaťu súd ustanovil pre konanie kolízneho opatrovníka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin.
 3. Na pojednávanie sa neustanovili matka a otec maloletého dieťaťa, hoci boli riadne a včas predvolaní. Rodičia maloletého dieťaťa súhlasili, aby súd vec prejednal v ich neprítomnosti a navrhli, aby súd schválil dohodu, ktorú uzatvorili u mediátorky ohľadom úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu. Súd podľa § 180 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok ( ďalej len „CSP“ ) v spojení s § 31 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) a v záujme hospodárnosti konania vec prejednal v ich neprítomnosti, prihliadal pritom na obsah spisu a ostatné vykonané dôkazy.
 4. Súd vykonal dokazovanie oboznámením sa s listinnými dôkazmi: podnetom na schválenie mediačnej dohody zo dňa XX.XX.XXXX, dohodou o začatí mediácie zo dňa XX.XX.XXXX podpísanou oboma rodičmi, mediačnou dohodou uzatvorenou medzi oboma rodičmi dňa XX.XX.XXXX, Rozsudkom Okresného súdu Martin č. k. 21P/36/2013-101 zo dňa 10.01.2014, Uznesením Okresného súdu Martin č. k. 19P/172/2023-15 zo dňa 08.08.2023 o začatí konania z úradnej moci, potvrdením zamestnávateľa matky o príjme a súhlasom oboch rodičov s pojednávaním v ich neprítomnosti zo dňa XX.XX.XXXX.

Okresný súd Malacky Spisová značka: 8P/131/2020, 23. 03. 2023

 1. Z vykonaného dokazovania súd zistil, že manželstvo účastníkov bolo spočiatku usporiadané a harmonické. Manželstvo manželia uzatvorili z lásky, so zámerom udržať si ho po celý život. Následne sa prejavili rozdielne povahové črty manželov, rozdielne názory na dôležité životné otázky, komunikácia medzi manželmi bola náročná. Od pandemickej situácie manželia prestali spolu komunikovať. Podstatným problémom bolo tiež umiestnenie maloletej do predškolského zariadenia, čo viedlo oboch rodičov k podaniu vzájomných návrhov na začatie konania o nahradenie súhlasu druhého rodiča s umiestením maloletej do materskej školy. Súd uznesením č. k. 9P/62/2020-261 zo dňa 10.02.2021, právoplatným dňa 16.03.2021 konanie o oboch návrhoch z dôvodu späťvzatia zastavil, čo však neprinieslo zlepšenie vzťahov medzi manželmi. Postupom času sa citové väzby medzi účastníkmi narušili. Manželia sa snažili riešiť manželskú krízu za pomoci psychologického poradenstva ako aj mediátora, avšak bezvýsledne. Mediačné konanie sa ani nepodarilo začať z dôvodu nezáujmu zo strany manžela. Manželia od novembra 2022 nežijú v spoločnej domácnosti, intímne spolu nežijú asi 3 roky, hospodária samostatne. Manželka od podania svojho návrhu vo veci samej trvá na tom, aby súd manželstvo rozviedol. V priebehu konania manželia síce spoločne navrhli súdu, aby konanie prerušil s tým, že sa pokúsia o uzavretie rodičovskej dohody a obnovenie manželského spolužitia, na základe čoho súd uznesením č. k. 8P/131/2020-119 zo dňa 19.05.2022, právoplatným dňa 30.05.2022 konanie prerušil, k obnove manželského spolužitia však nedošlo a podaním zo dňa 13.01.2023 navrhovateľka – manželka žiadala, aby súd v konaní vo veci pokračoval a manželstvo rozviedol. Manžel s rozvodom nesúhlasil, hoci si uvedomuje, že manželstvo funkčné nie je.
 2. Súd zvažoval a vyhodnotil všetky vyjadrenia manželov, v priebehu konania dal manželom možnosť pracovať na obnove manželského spolužitia za pomoci psychologického poradenstva, čo manželia využili. Za týmto účelom súd na zhodný návrh oboch manželov uznesením č. k. 8P/131/2020-119 zo dňa 19.05.2022, prerušil konanie o rozvod manželstva a úpravu pomerov manželov k maloletej na čas po rozvode manželstva, avšak k obnoveniu manželského spolužitia nedošlo. Mediátor v liste zo dňa 18.11.2022 potvrdil, že k začatiu mediačného konania ani nedošlo z dôvodu nezáujmu zo strany manžela. Z potvrdenia o absolvovaní psychologického poradenstva zo dňa 04.02.2022 vyplýva, že partnerský vzťah medzi manželmi je zásadne odcudzený, pričom aj pre uzatvorenie rodičovskej dohody vo veci starostlivosti o maloletú psychológ odporučil pomoc tretej osoby, vzhľadom na dysfunkčnú komunikáciu manželov. Manželka naďalej žije s maloletou v Rakúsku, manžel v C.. Súd vníma, že manžel s rozvodom manželstva nesúhlasil, predovšetkým z dôvodu svojho náboženského presvedčenia. Počas celého konania prezentuje svoju snahu o obnovenie manželského spolužitia, absolvované psychologické poradenstvo však neprinieslo zlepšenie situácie, mediačné konanie nebolo začaté práve z dôvodu nezáujmu zo strany manžela. Na druhej strane je zrejmé, že manželstvo napriek pokusom o jeho záchranu dlhodobo neplní ani jednu zo svojich funkcií tak, ako to má na mysli Zákon o rodine a obaja manželia zhodne uvádzajú, že manželstvo je nefunkčné. Zároveň je zrejmé, že manželka nemá záujem o obnovenie manželského spolužitia, či absolvovanie ďalšieho psychologického poradenstva. Bolo by v rozpore s jej právom na osobný život nútiť manželku zotrvávať v preukázateľne nefunkčnom a už len formálnom manželskom zväzku. Udržiavanie takto nefunkčného manželstva by napokon nebolo ani v záujme maloletej, ktorá bývala častým svedkom manželských konfliktov.

Krajský súd Žilina Spisová značka: 8CoCsp/42/2022, 28. 02. 2023

 1. K námietke žalovaných 3/ a 4/, že sa súd nedostatočne vysporiadal so vznesenou námietkou, že vec mala byť riešená primárne v mediačnom konaní a toto malo jednoznačne predchádzať občianskemu súdnemu konaniu, odvolací súd poukazuje na bod 37. odôvodnenia rozsudku okresného súdu. V tomto súd uviedol, „čo sa týka námietky nedostatku právomoci súdu rozhodovať predmetný spor, tak jedná sa o súkromno-právny spor a prejednanie a rozhodovanie takéhoto sporu patrí s poukazom na § 4 Občianskeho zákonníka do právomoci okresných súdov SR a pokiaľ žalovaní 1/, 2/ poukazovali na povinnosť strán riešiť spor mimosúdne a že žalobca bol povinný vec riešiť predovšetkým mediáciou, tak znenie bodu 11.8 VOP, ktoré sú súčasťou úverovej zmluvy, obsahuje dohodu strán, že všetky spory, ktoré vznikli z úverovej zmluvy alebo v priamej súvislosti s úverovej zmluvy, ktoré sa nepodarilo vyriešiť zmierom, budú rozhodované v občianskom súdnom konaní príslušným súdom SR. Je tu ešte uvedené oprávnenie klienta riešiť spory z úverovej zmluvy aj mimosúdne, a to najmä prostredníctvom uzavretia dohody o spôsobe splácania dlhu aj s príslušenstvom alebo prostredníctvom mediácie. Z uvedeného vyplýva, že strany sa nedohodli na povinnosti riešiť vzniknutý spor z úverovej zmluvy pred konaním na súde prostredníctvom mediácie, resp. iným spôsobom“. Podľa odvolacieho súdu legislatívna úprava inštitútu mediácie je zakomponovaná v zákone č. 420/2004 Z. z. o mediácií, ktorý mediáciu definuje ako mimosúdnu činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácií pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. S riešením občianskoprávnych sporov prostredníctvom mediácie počíta aj všeobecný kódex civilného procesu – Civilný sporový poriadok a to v ust. § 170 ods. 2 v zmysle ktorého ak je to možné, súd sa pokúsi o vyriešenie sporu zmierom, prípadne stranám odporučí, aby sa o zmier pokúsili mediáciou. Mediácia tak v systéme stojí popri súdnom konaní a využitím mediácie sa nestráca právo obrátiť sa na súd. Tiež je možnosť využiť mediáciu počas súdneho konania. Vzhľadom na uvedené ani podľa odvolacieho súdu nemala byť vec riešená primárne v mediačnom konaní. Nejde o obdobu rozhodcovského konania. Z toho dôvodu sa s právnym záverom okresného súdu stotožňuje.

Okresný súd Rimavská Sobota Spisová značka: 7P/157/2022, 02. 03. 2023

Okresný súd Rimavská Sobota sudkyňou Mgr. Alicou Žingorovou v právnej veci starostlivosti o maloleté dieťa: Z. V., O.. XX.X.XXXX, bytom u matky, zastúpená Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, dieťa rodičov: matka – V.. E. V., O.. X.X.XXXX, V. G.. F. XXXX/XX, E. F. právne zastúpená JUDr. Jánom Čipkom, advokátom so sídlom v Hnúšti, Partizánska 197 a otec – U. V.Á., O.. XX.X.XXXX, V. G.. F. XXXX/XX, E. F., Z..Č.. B. K., o návrhu matky na zvýšenie výživného a úpravu styku s maloletým dieťaťom, takto r o z h o d o l :

Súd s c h v a ľ u j e rodičovskú dohodu. Dohoda znie:

Maloletá Z. V., O.. XX.X.XXXX sa zveruje do osobnej starostlivosti matky V.. E. V.D., O.. X.X.XXXX, V. G.. F. XXXX/XX, E. F.. Právo zastupovať a spravovať majetok maloletého dieťaťa majú obidvaja rodičia.

Rodičia maloletého dieťaťa sa dohodli, že trvalé bydlisko maloletého dieťaťa bude ako trvalé bydlisko matky, a to na adrese G.. F. XXXX/XX, E. F..

Matka maloletej zriadila účet v Slovenskej sporiteľni, C.: F. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX. Na daný účet môžu poukazovať finančné prostriedky v prospech maloletej matka, otec a starí rodičia maloletej. Dispozičné právo nakladania s týmto účtom majú obaja rodičia maloletej.

Otec: U. V.Á., O.. XX.X.XXXX sa zaväzuje prispievať na výživu maloletého dieťaťa výživným vo výške 150 Eur mesačne vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred na účet matky vedený Slovenskej sporiteľni, C.: F. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, počnúc dňom 1.2.2023.

Otec je oprávnený stýkať sa s maloletou Z. V., O.. XX.X.XXXX nasledovne: – otec si vyzdvihne maloletú dcéru v škole vždy v párny týždeň v stredu, kedy ju vyzdvihne v škole do piatka, kedy odvezie maloletú ráno do školy a poobede ju vyzdvihne v škole matka – otec si vyzdvihne maloletú dcéru v škole vždy v nepárny týždeň vo štvrtok, kedy ju vyzdvihne v škole do nedele, kedy ju do 19.00 hod. odovzdá k rukám matky

Rodičia sa dohodli, že maloletá bude počas odovzdávania rodičmi riadne pripravená do školy aj so školskými pomôckami.

Rodičia sa dohodli, že otec zabezpečí štvrtky odvoz maloletej do školy osobne a pokiaľ to bude možné aj piatky. Pokiaľ to možné nebude, zabezpečí, aby bola maloletá dcéra do školy riadne, načas a bezpečne odvezená a do školy poriadne oblečená.

Rodičia sa dohodli vo vzťahu k prázdninám a sviatkom upraviť starostlivosť o maloletú dcéru nasledovne: Vianočné sviatky: – v roku 2023 bude maloletá 24.12. od 9.00 hod. do 18.00 hod. u otca – v roku 2023 bude maloletá 24.12. od 18.00 hod. u matky – v roku 2024 bude maloletá 24.12. od 9.00 hod. do 18.00 hod. u matky – v roku 2024 bude maloletá 24.12 od 18.00 hod. u otca – nasledujúce roky obdobne striedavo Veľkonočné prázdniny: – pobyt maloletej počas

Veľkonočných prázdnin sa neupravuje, rodičia sa budú riadiť bežným stykom, prípadne sa dohodnú podľa aktuálneho stavu

Letné prázdniny: – v každom roku, bez ohľadu na to, či pôjde o párny alebo nepárny rok, bude maloletá v mesiaci august druhý týždeň u otca

ostatné sviatky: – pobyt maloletej počas ostatných sviatkov a prázdnin sa neupravuje, rodičia sa budú riadiť bežným stykom, prípadne sa dohodnú podľa aktuálneho stavu, čím sa mení rozsudok tunajšieho súdu sp. zn. 2P/92/2020 – zo dňa 19.8.2020 v časti o úprave rodičovských práva povinností k maloletému dieťaťu. Rodičia sa dohodli, že rodičovské dávky budú vyplácané matke maloletej, ktorá si bude uplatňovať aj daňový bonus na maloleté dieťa. V prípade dovoleniek sa rodičia dohodli, že ten rodič, ktorý berie dieťa na dovolenku znáša v plnej výške náklady týkajúce sa danej dovolenky. Rodičia sa dohodli, že každý z rodičov môže zobrať maloletú na dovolenku do zahraničia, pokiaľ sa o týchto cestovných plánoch s druhým rodičom dohodne a budú rešpektovať pravidlá pre pobyt mimo obvyklé miesto. V prípade dlhších pobytov mimo miesta pobytu sa rodičia dohodli, že sa budú informovať najmä o tom, kde sa maloletá nachádza, ako dlho bude odcestovaná, na akej adrese sa bude zdržiavať a kontakt, na ktorom je zastihnuteľná. V zmysle dohody rodičov, ten rodič, ktorý pobyt zariaďoval, bude bezodkladne informovať druhého rodiča o takomto pobyte. V prípade vycestovania do zahraničia sa rodičia zaväzujú včas informovať druhého rodiča o mieste a dĺžke plánovaného pobytu minimálne 14 ( slovom: štrnásť ) dní pred plánovaným odchodom. Rodičia sa dohodli, že budú maloletého viesť k úcte k druhému rodičovi a členom jeho rodiny a domácnosti, zdržia sa akéhokoľvek vytvárania negatívneho obrazu druhého rodiča a tretích osôb v prítomnosti maloletého. Žiadny z rodičov nebude svojím správaním ohrozovať mravnú výchovu maloletej. Rodičia sa tiež dohodli, že sa budú jeden k druhému správať úctivo, budú podporovať vzájomné vzťahy maloletej dcéry s druhým rodičom a jeho ďalšími príbuznými. Rodičia maloletej sa dohodli na tom, že informatívna povinnosť medzi nimi o veciach týkajúcich sa ich maloletej dcéry ( aktivity v škole a i. ) bude prebiehať riadne a priebežne, najmä počas osobných stretnutí pri preberaní dieťaťa. V otázke informovanosti ohľadom napr. zdravotného stavu maloletej dcéry sa rodičia dohodli, že vzájomná informovanosť sa bude realizovať prednostne písomnou formou prostredníctvom SMS správ, elektronickou komunikáciou. Rodičia sa dohodli, že informácie sa budú podávať komplexne a v časovom slede. Uvedené platí tak pre nečakané choroby ako aj pre bežné zdravotné záležitosti týkajúce sa maloletej dcéry. Obaja rodičia maloletého dieťaťa sa dohodli, že v prípade, ak sa vyskytne mimoriadna vážna situácia, súvisiaca najmä so zdravotným stavom maloletého dieťaťa, sa budú bezodkladne informovať. Rodičia sa dohodli, že sa budú navzájom informovať o všetkých dôležitých veciach, týkajúcich sa zdravia maloletého dieťaťa, vrátane každej návštevy detského alebo odborného lekára, vrátane jeho duševného stavu.

 1. Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

 1. Súd schválil rodičovskú dohodu o výkone práv a povinností, úprave styku s maloletým dieťaťom a o výške výživného na maloleté dieťa uzatvorenú podľa § 36 a § 65 Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v súlade s ust. § 14 Zákona č. 420/2004 o mediácii v znení neskorších predpisov, uzatvorenú medzi rodičmi maloletého dieťaťa dňa 26.1.2023 v Rimavskej Sobote pred mediátorom PhDr. xxx xxx, certifikovaným mediátorom MS SR, ev. č. xxx.

 

Okresný súd Prievidza Spisová značka: 7P/24/2023, 28. 08. 2023

2.Rodičia návrh podali prostredníctvom mediátora.

 1. Dňa 1.6. 2023 tunajší súd vyzval rodičov postupom podľa § 89, § 161 ods. 1 a ods. 3 Civilného sporového poriadku, aby odstránili nedostatok procesnej podmienky konania, a to zastúpenia s tým, že Civilný sporový poriadok diferencuje len občianske zastúpenie a zastúpenie advokátom (nie mediátorom). Nedostatok procesnej podmienky konania, a to zastúpenia, bol odstránený dňa 9.6.2023.