Povinná mediácia v Rumunsku stále čaká na prijatie

rumunsko

Súdny dvor Európskej únie sa bude zaoberať prejudiciálnou otázkou (C-658/23), iniciovanou Okresným súdom Bukurešť 3, týkajúcou sa výkladu práva EÚ v nadväznosti na možnosť zavedenia povinného informatívneho stretnutia u mediátora, resp. povinnej mediácie.

Snahy o legálne ukotvenie povinného bezplatného informatívneho stretnutia u mediátora, ako podmienku pre začatie súdneho konania, boli ešte v roku 2014 zmrazené Ústavným súdom Rumunska ako protiústavné.

Po legislatívnych úpravách a dodatočných snahách o nastavenie procesu, ktorý by bol konformný s rumunskou ústavou, ústavný súd opätovne v roku 2018 vyhlásil takúto úpravu ako rozpornú s ústavou.

Ústavný súd Rumunska vyčítal zákonodarcovi najmä formuláciu pokusu o urovnanie sporov mediáciou, kde zákonodarca namiesto „možnosti o pokus“ formuloval tento pokus ako povinnosť. Zároveň, strany sporu by pri podávaní žaloby mali povinnosť preukázať, že mediáciu vyskúšali. To ústavný súd považoval za rozporné s rumunskou ústavou, keďže strany sporu by boli takýmto postupom obmedzované v realizácii ich práva na súdnu ochranu.

V neposlednom rade boli novelou stanovené aj postupy sudcu, ktorým bola daná povinnosť pre určité typy sporov nariadiť mediáciu, ak išlo o spory trvajúce dlhšie ako 18 mesiacov.

Okresný súd Bukurešť 3 sa preto obrátil na Súdny dvor Európskej únie s otázkami, ktorých zodpovedanie je v prejedávanom prípade nevyhnutné pre posúdenie prednosti právnej úpravy (EÚ/národná).

Povinná mediácia je v Rumunsku dlhodobo odmietaná. A to napriek odporúčaniu GEMME (the European Judges Group for Mediation), kde s ohľadom na personálne a rozpočtovo poddimenzovaný rumunský súdny systém by sa zavedenie povinnej mediácie stalo okamžitým riešením prieťahov v občianskoprávnych sporoch.

Zdroje:

https://mediationblog.kluwerarbitration.com/2018/09/14/mandatory-mediation-attempt/

https://www.forumuljudecatorilor.ro/index.php/archives/6772