loading
MEDIAČNÁ KANCELÁRIA

MEDIÁCIA a MEDIAČNÉ SLUŽBY

MEDIÁCIA

je mimosúdna činnosť. Strany sporu riešia na mediačnom konaní za účasti nestranného a nezaujatého mediátora svoj spor, s cieľom dosiahnutia dohody.

JAZYK

Naša mediačná kancelária vedie mediácie v slovenskom jazyku. Viacjazyčné mediácie vykonávame v spolupráci s agentúrou Grandslam MB s.r.o., poskytujúcou profesionálne prekladateľské a lingvistické služby.

PRÁVNY ZÁKLAD

Výkon mediácie, základné princípy mediačného konania, organizáciu a účinky mediácie upravuje Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

mediacia

MEDIAČNÉ KONANIE

je vedené za “zavretými dverami” podľa pravidiel vopred dohodnutých so stranami sporu.

SPORY

Na mediácii sa riešia spory, ktoré vznikli zo zmluvného vzťahu (písomná aj ústna zmluva) a tiež vzťahy, ktoré vznikli z iného právneho vzťahu.

PREMLČANIE A PREKLÚZIA

Zákon o mediácii stanovuje, že počas mediácie neplynie premlčacia a prekluzívna doba, a teda, že mediačné konanie dáva stranám sporu čas na pokus o mimosúdne urovnanie bez toho, aby hrozilo premlčanie alebo zánik práv.

Výhody mediácie

 

Mediácia je konanie nezávislé od súdneho konania. Mediáciu možno začať tak pred súdnym konaním, počas súdneho konania a ak je to účelné, aj po súdnom konaní.

 

Medzi najväčšie výhody mediácie patrí dobrovoľnosť celého konania, zákonná mlčanlivosť o priebehu a výsledku mediácie, rovnosť účastníkov, flexibilita mediačného konania, rýchlosť, predvídateľnosť nákladov, výhra oboch strán sporu v prípade úspechu, záväznosť dohody v prípade spísania mediačnej dohody vo forme notárskej zápisnice alebo v prípade schválenia dohody súdom, obnova narušených vzťahov, a ďalšie.

 

V neposlednom rade je devízou mediačného konania, že pokus o mimosúdne urovnanie mediáciou nezbavuje strany sporu možnosti domáhať sa práv na súde. Poskytuje im najmä čas.

_

OBOJSTRANNÝ SÚHLAS S MEDIÁCIOU

 

Aj keď sa pre mediáciu rozhodnete, pre možnosť začať mediačné konanie sa vyžaduje súhlas všetkých strán sporu. Bez takéhoto súhlasu nemožno mediáciu začať.

 

Ako získať súhlas druhej strany s mediáciou?

Prioritným dôvodom, prečo druhá strana s mediáciou bude súhlasiť je, že mu možnosť mimosúdneho vyriešenia problému prinesie určitú výhodu oproti súdnemu konaniu. Nie je preto vhodné druhého k mediácii argumentovať svojimi dôvodmi, ale je potrebné hľadať druhej strane prospešné argumenty:

 

finančná úspora – napríklad pri vyporiadaní majetku manželov je súdny poplatok vo výške 3% z hodnoty majetku, a zároveň sa z tejto hodnoty počítajú aj trovy advokátov. Pri prepočítaní odmeny mediátora ide o niekoľko násobne nižší náklad;

 

časová úspora – na rozdiel od súdneho konania, ktoré je prísne formálne a treba čakať na vytýčenie pojednávania, mediáciu je možné začať pri flexibilnom mediátorovi okamžite. Pri flexibilných účastníkoch mediáciu je možné ju aj skončiť v rovnaký deň;

 

záväzná dohoda – dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, je plne záväzná. Zároveň, pokiaľ je táto dohoda schválená vo forme súdneho zmieru, alebo spísaná u notára, je plne vykonateľná, a teda slúži aj ako exekučný titul;

 

mlčanlivosť – mediačné konanie je viazané zákonnou mlčanlivosťou, a to nielen pre mediátora, ale aj pre účastníkov konania. Ak teda napríklad niekto nechce, aby sa na verejnom súdnom pojednávaní preberali osobné a najintímnejšie veci z rozvádzajúceho sa manželstva, dôverné prostredie mediačnej kancelárie je na to vhodné;

 

dobrovoľnosť výslednej dohody – výsledkom mediácie bude buď obojstranne výhodná dohoda alebo mediačné konanie skončí bezúspešne. Nemôže sa teda stať, že sa mediácia skončí  záväzným výsledkom, s ktorým nebudú účastníci konania spokojní. Naproti tomu, súdne konanie garantuje záväzný výsledok – vo výsledku ale zostávajú účastníci právne neistí.

 

možnosť mediácie aj počas súdneho konania – mediácia je prípustná nielen pred začatím súdneho konania, ale aj po jeho začatí. Navyše, pokiaľ je na mediácii dosiahnutá dohoda, súdne konanie môže byť ukončené schválením súdneho zmieru. Jednak má táto dohoda silu právoplatného rozsudku, jednak sa spravidla súdny poplatok znižuje;

 

– možnosť oddelených stretnutí – právny spor je nezriedka medzi účastníkmi, ktorým robí značný emočný problém byť v prítomnosti druhého, tým pádom je ťažká až nemožná akákoľvek konštruktívna debata. Mediátor, ako nestranný sprostredkovateľ komunikácie, je oprávnený zabezpečiť oddelenú mediáciu, kedy sa strany sporu prakticky nikdy nemusia stretnúť a zároveň môžu dospieť k záväznej dohode o riešení sporu.

Vrátenie súdnych poplatkov

 

V prípade sporov, kde bola podaná žaloba na súd, ak je takéto súdne konanie skončené schválením súdneho zmieru, Zákon o súdnych poplatkoch dáva účastníkom súdneho konania právo na vrátenie časti zaplateného súdneho poplatku.

 

Ak je konanie skončené do začiatku pojednávania vo veci samej, vrátených je až 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak je konanie skončené po začatí pojednávania vo veci samej, vrátených je 50 % zaplatených poplatkov. Vrátenie poplatku je ale možné iba do troch rokov od zaplatenia, pričom sa tri roky počítajú od nasledujúceho kalendárneho roka, kedy bol poplatok zaplatený.

Kedy mediácia začína

 

Mediácia sa oficiálne začína uzavretím Dohody o začatí mediácie a jej zápisom do knihy mediácií. Knihu mediácii vedie mediátor. Ak strany sporu s týmto spôsobom začatia mediácie nesúhlasia, začína sa mediácia uložením Dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín.

mediacia

Odmena mediátora/cena mediácie

 

Mediátor je podnikateľom, a cena je určená výlučne na základe dohody medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom. Ak je Mediátor určený Centrom právnej pomoci, patrí mu odmena podľa zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie jej výška závisieť od výsledku mediácie, a odmenu Mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevyšujúcej 10 % odmeny, najviac však vo výške 20 eur; zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom.

Kedy mediácia končí

 

Základným princípom mediácie je, že je dobrovoľná v každom štádiu. Je ju teda možno ukončiť v ktoromkoľvek štádiu bez uvedenia dôvodu, a to aj zo strany mediátora. Podľa zákona o mediácii sa mediácia oficiálne končí:

  • v deň, kedy je uzavretá záverečná mediačná dohoda (tiež v deň, kedy mediátor odmietne pripojiť svoj podpis k záverečnej dohode)
  • v deň, kedy mediátor písomne vyhlási, že mediácia nebude pokračovať, po predošlej konzultácii s účastníkmi mediácie;
  • v deň, kedy je mediátor vyčiarknutý z registra mediátorov alebo v deň pozastavenia jeho činnosti;
  • dňom vyhlásenia účastníka mediácie, že mediácia je skončená doručeného mediátorovi alebo druhému účastníkovi;
  • uplynutím dohodnutej doby trvania mediácie;
  • dňom smrti mediátora alebo niektorého účastníka mediácie.
mediačná dohoda
_

ČO JE ZÁVEROM MEDIÁCIE? MEDIAČNÁ DOHODA

Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Má charakter mimosúdnej dohody o zmieri alebo dohody o urovnaní.

 

Ak je mediačná dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom, je priamo vykonateľná, t. j. oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie.

_

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NÁS