MEDIAČNÁ KANCELÁRIA

MEDIÁCIA a MEDIAČNÉ SLUŽBY

MEDIÁCIA

je mimosúdna činnosť. Strany sporu riešia na mediačnom konaní za účasti nestranného a nezaujatého mediátora svoj spor, s cieľom dosiahnutia dohody.

MEDIAČNÉ KONANIE

je vedené za “zavretými dverami” podľa pravidiel vopred dohodnutých so stranami sporu.

PRÁVNY ZÁKLAD

Výkon mediácie, základné princípy mediačného konania, organizáciu a účinky mediácie upravuje Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

mediator

SPORY

Na mediácii sa riešia spory, ktoré vznikli zo zmluvného vzťahu  a tiež spory, ktoré vznikli z iného právneho vzťahu.

JAZYK

Naša mediačná kancelária vedie mediácie v slovenskom, anglickom, nemeckom, ruskom, maďarskom a českom jazyku. Viacjazyčné mediácie sú vykonávané so spolupracujúcimi mediátormi a akreditovanými prekladateľmi.

PREMLČANIE A PREKLÚZIA

Zákon o mediácii stanovuje, že počas mediácie neplynie premlčacia a prekluzívna doba, a teda, že mediačné konanie dáva stranám sporu čas na pokus o mimosúdne urovnanie bez toho, aby hrozilo premlčanie alebo zánik práv.

Výhody mediácie

 

Mediácia je konanie nezávislé od súdneho konania. Mediáciu možno začať tak pred súdnym konaním, počas súdneho konania a ak je to účelné, aj po súdnom konaní.

 

Medzi najväčšie výhody mediácie patrí dobrovoľnosť celého konania, zákonná mlčanlivosť o priebehu a výsledku mediácie, rovnosť účastníkov, flexibilita mediačného konania, rýchlosť, predvídateľnosť nákladov, výhra oboch strán sporu v prípade úspechu, záväznosť dohody v prípade spísania mediačnej dohody vo forme notárskej zápisnice alebo v prípade schválenia dohody súdom, obnova narušených vzťahov, a ďalšie.

 

V neposlednom rade je devízou mediačného konania, že pokus o mimosúdne urovnanie mediáciou nezbavuje strany sporu možnosti domáhať sa práv na súde. Poskytuje im najmä čas.

_

MEDIÁCIA AKO PRACUJEME?

1.

Oslovenie mediátora a úvodná konzultácia

V závislosti od narušenia komunikácie mediátora oslovujú buď obe strany naraz po vzájomnej dohode alebo mediátora osloví jedna zo strán a úlohou mediátora je skontaktovať stranu druhú. Na úvodnej konzultácii (individuálnej alebo spoločnej) je stranám sporu vysvetlený princíp a možnosti mediácie a zároveň je posúdená vhodnosť sporu na mimosúdne riešenie.

2.

Začatie mediačného konania

 

Základným predpokladom mediácie je súhlas všetkých strán sporu so začatím mediačného konania. Mediácia sa začína uzavretím písomnej dohody medzi stranami sporu a mediátorom, v rámci ktorej je dohodnutá odmena mediátora, pravidlá vedenia mediácie a ďalšie. Strany sporu sú zároveň mediátorom poučené o ich právach a povinnostiach, o možnostiach skončenia mediácie, o dôvernosti mediačného konania a o ďalších podstatných skutočnostiach.

 

3.

Pochopenie problému

 

V ďalšej časti je úlohou mediátora pochopiť individuálny pohľad strán sporu na problém, vymedziť body v ktorých sa strany sporu zhodujú a v ktorých sa rozchádzajú. Zároveň je cieľom, aby aj protistrany pochopili pohľad druhej strany na spor a zmenili svoj postoj zo súperenia na spoluprácu v rámci hľadania možného riešenia. To je možné formou spoločných alebo formou individuálnych stretnutí.

4.

Hľadanie a hodnotenie možných riešení

 

Pokiaľ strany sporu v predošlých častiach mediácie vyjadrili nielen svoje postoje a záujmy, ale aj vypočuli protistranu, čím získali nový pohľad na vec, v spolupráci s mediátorom sú hľadané možné riešenia. Nie je nevyhnutné priamo dospieť ku konečnému záveru. Nezriedka dochádza k súhlasnému vyjadreniu, že bude prizvaný odborník, ktorý vyjadrí svoj nezaujatý a nestranný názor na problém.

5.

Uzavretie záväznej dohody o riešení sporu

 

Ak sa strany sporu zhodli na riešení, v záverečnej fáze dochádza k špecifikovaniu a spísaniu konkrétneho riešenia. Mediátor sa nestáva stranou výslednej dohody, preto nemá právo zasahovať do jej obsahu. Mediačná dohoda má silu záväznej zmluvy. V prípade, ak by takáto mediačná dohoda bola spísaná u notára alebo schválená súdom vo forme zmieru, môže byť mediačná dohoda platným exekučným titulom, t. j. je priamo vykonateľná.

 

_

KEDY MEDIÁCIA ZAČÍNA

 

Mediácia sa oficiálne začína uzavretím Dohody o začatí mediácie a jej zápisom do knihy mediácií. Knihu mediácii vedie mediátor. Ak strany sporu s týmto spôsobom začatia mediácie nesúhlasia, začína sa mediácia uložením Dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín.

_

OBOJSTRANNÝ SÚHLAS S MEDIÁCIOU

 

Aj keď sa pre mediáciu rozhodnete, pre možnosť začať mediačné konanie sa vyžaduje súhlas všetkých strán sporu. Bez takéhoto súhlasu nemožno mediáciu začať.

 

Ako získať súhlas druhej strany s mediáciou?

Prioritným dôvodom, prečo druhá strana s mediáciou bude súhlasiť je, že mu možnosť mimosúdneho vyriešenia problému prinesie určitú výhodu oproti súdnemu konaniu. Nie je preto vhodné druhého k mediácii argumentovať svojimi dôvodmi, ale je potrebné hľadať druhej strane prospešné argumenty:

 

finančná úspora – napríklad pri vyporiadaní majetku manželov je súdny poplatok vo výške 3% z hodnoty majetku, a zároveň sa z tejto hodnoty počítajú aj trovy advokátov. Pri prepočítaní odmeny mediátora ide o niekoľko násobne nižší náklad;

 

časová úspora – na rozdiel od súdneho konania, ktoré je prísne formálne a treba čakať na vytýčenie pojednávania, mediáciu je možné začať pri flexibilnom mediátorovi okamžite. Pri flexibilných účastníkoch mediáciu je možné ju aj skončiť v rovnaký deň;

 

záväzná dohoda – dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, je plne záväzná. Zároveň, pokiaľ je táto dohoda schválená vo forme súdneho zmieru, alebo spísaná u notára, je plne vykonateľná, a teda slúži aj ako exekučný titul;

 

mlčanlivosť – mediačné konanie je viazané zákonnou mlčanlivosťou, a to nielen pre mediátora, ale aj pre účastníkov konania. Ak teda napríklad niekto nechce, aby sa na verejnom súdnom pojednávaní preberali osobné a najintímnejšie veci z rozvádzajúceho sa manželstva, dôverné prostredie mediačnej kancelárie je na to vhodné;

 

dobrovoľnosť výslednej dohody – výsledkom mediácie bude buď obojstranne výhodná dohoda alebo mediačné konanie skončí bezúspešne. Nemôže sa teda stať, že sa mediácia skončí  záväzným výsledkom, s ktorým nebudú účastníci konania spokojní. Naproti tomu, súdne konanie garantuje záväzný výsledok – vo výsledku ale zostávajú účastníci právne neistí.

 

možnosť mediácie aj počas súdneho konania – mediácia je prípustná nielen pred začatím súdneho konania, ale aj po jeho začatí. Navyše, pokiaľ je na mediácii dosiahnutá dohoda, súdne konanie môže byť ukončené schválením súdneho zmieru. Jednak má táto dohoda silu právoplatného rozsudku, jednak sa spravidla súdny poplatok znižuje;

 

– možnosť oddelených stretnutí – právny spor je nezriedka medzi účastníkmi, ktorým robí značný emočný problém byť v prítomnosti druhého, tým pádom je ťažká až nemožná akákoľvek konštruktívna debata. Mediátor, ako nestranný sprostredkovateľ komunikácie, je oprávnený zabezpečiť oddelenú mediáciu, kedy sa strany sporu prakticky nikdy nemusia stretnúť a zároveň môžu dospieť k záväznej dohode o riešení sporu.

_

KEDY MEDIÁCIA KONČÍ

 

Základným princípom mediácie je, že je dobrovoľná v každom štádiu. Je ju teda možno ukončiť v ktoromkoľvek štádiu bez uvedenia dôvodu, a to aj zo strany mediátora. Podľa zákona o mediácii sa mediácia oficiálne končí:

 

 • v deň, kedy je uzavretá záverečná mediačná dohoda (tiež v deň, kedy mediátor odmietne pripojiť svoj podpis k záverečnej dohode)
 • v deň, kedy mediátor písomne vyhlási, že mediácia nebude pokračovať, po predošlej konzultácii s účastníkmi mediácie;
 • v deň, kedy je mediátor vyčiarknutý z registra mediátorov alebo v deň pozastavenia jeho činnosti;
 • dňom vyhlásenia účastníka mediácie, že mediácia je skončená doručeného mediátorovi alebo druhému účastníkovi;
 • uplynutím dohodnutej doby trvania mediácie;
 • dňom smrti mediátora alebo niektorého účastníka mediácie.

_

VRÁTENIE SÚDNYCH POPLATKOV

V prípade sporov, kde bola podaná žaloba na súd, ak je takéto súdne konanie skončené schválením súdneho zmieru, Zákon o súdnych poplatkoch dáva účastníkom súdneho konania právo na vrátenie časti zaplateného súdneho poplatku.

 

Ak je konanie skončené do začiatku pojednávania vo veci samej, vrátených je až 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak je konanie skončené po začatí pojednávania vo veci samej, vrátených je 50 % zaplatených poplatkov. Vrátenie poplatku je ale možné iba do troch rokov od zaplatenia, pričom sa tri roky počítajú od nasledujúceho kalendárneho roka, kedy bol poplatok zaplatený.

_

ČO JE ZÁVEROM MEDIÁCIE? MEDIAČNÁ DOHODA

Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. Má charakter mimosúdnej dohody o zmieri alebo dohody o urovnaní.

 

Ak je mediačná dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom, je priamo vykonateľná, t. j. oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie.

  Vaše osobné údaje sú spracovávané podľa zásad ochrany osobných údajov

  14 komentárov

  • Dobrý deň, pán Roman, mediátor v žiadnom prípade nesmie vo veci rozhodovať, ani nútiť strany sporu prijať ním navrhované riešenie (ani strany sporu manipulovať). Nie je ale vylúčené, ak s tým strany sporu súhlasia, že mediátor dá konkrétny návrh riešenia, ktorým nie sú strany sporu viazané. Ak teda obaja o to stoja, mediátor môže navrhnúť aj napríklad splátkový kalendár, ale bude na stranách sporu, či takéto riešenie príjmu.

  • moze mediator v ramci mediacie rozhodnut, ci moze dlznik fakturu splatit v splatkach? musim to podpisat? dakujem

  • Dobrý deň, mediáciu je možné ukončiť v rovnaký deň, ako bola začatá, ale môže trvať aj niekoľko mesiacov. Všetko záleží od vôle a aktivity rodičov. Vo väčšine prípadov, ak súdu oznámite, že vec riešite mediáciou, zvyčajne nie je problém s odročením pojednávania.

  • dobry den, kolko moze trvat mediacia ak sa súdime o deti s manzelkou? piateho septembra mame pojednavanie a dovtedy sa mame bud dohodnut alebo sudkyna rozhodne.

  • Dobrý deň, chcem Vám poďakovať za poskytnuté služby. Mediácia nám s manželom veľmi pomohla. Prajem veľa úspechov. Milka K.

  • Dobrý deň, pán Ladislav, ani jedna z komôr mediátorov alebo asociácii mediátorov nie je relevantná pre registráciu mediátorov. Mediátorov registruje výlučne ministerstvo spravodlivosti. Zákon o mediácii nezriadil stavovskú organizáciu mediátorov. Existujúce komory a asociácie sú občianske združenia, ktoré nemajú osobitné kompetencie podľa zákona o mediácii. V prípade, ak by ste chceli byť členmi týchto občianskych združení, prijatie členov sa riadi internými stanovami združení.

  • Dobrý deň, je viacero komôr mediátorov – mohli by ste mi povedať, ktorá komora je tá relevantná, ktorá mediátorov registruje?

  • Dobrý deň, kompletný zoznam mediátorov nájdete v registri mediátorov na oficiálnej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Na tejto stránke si môžete vyfiltrovať mediátorov z Košíc.

  • Dobrý deň, pani Martina, v rámci rozvodu je potrebné vyriešiť viacero vecí, okrem samotného rozvodu aj starostlivosť o deti, výživné, dodatočne rozdelenie majetku a podobne. Tieto všetky veci, ktoré je možné vyriešiť dohodou, je možné riešiť mediáciou. Samotný rozvod ale nie je možné vyriešiť u mediátora – manželstvo môže rozviesť výlučne súd, aj to iba na návrh, nie na základe dohody.

  • mozete mi poradit – je mozne realizovat mediacne konanie a mediaciu aj v pripadoch rozchodu? da sa to u mediatora vybavit vseko podstatne? vopred dakujem za odpoved. Martina

  • Dobrý deň, mediácia podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii je možná aj v prípadoch náhrady škody spôsobenej trestným činom. Vo všeobecnosti je názor, že pri trestných činoch je možná iba mediácia podľa zákona o probačných a mediačných úradníkoch. Náhrada škody býva ale radená pod súkromnoprávny spor, ktorý je možné riešiť aj mediáciou podľa zákona o mediácii. Z tohto dôvodu Vás aj trestný súd odkázal na občianskoprávne konanie.

  • Dobrý deň, je možná mediácia, ak ide o náhradu škody spôsobenú trestným činom? Trestný súd odsúdil páchateľa a v rozsudku je, že s nárokom na náhradu škody sa máme obrátiť na občianskoprávny súd. Vopred ďakujem za odpoveď. Marcel K.

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.