_

SLUŽBY MEDIÁTORA CENNÍK

BEZPLATNÉ POSÚDENIE SPORU

_
ZDARMA
Posúdenie
vhodnosti na mediáciu

Posúdenie vhodnosti sporu na mediáciu, zhodnotenie možných postupov zo strany klienta a zo strany mediátora. Možná emailová komunikácia, videohovor alebo osobná konzultácia. 

KONZULTÁCIE PORADENSTVO

_
49/hod.
Konzultácie
a poradenstvo

Poradenstvo a konzultácie k možnostiam mimosúdneho riešenia právnych sporov. Nejedná sa o právne poradenstvo spadajúce pod služby advokáta.

MEDIAČNÝ AUDIT

_
79/hod.
Mediačný
audit

Preskúmanie a zhodnotenie možností mimosúdneho riešenia formou mediácie v prípade zmluvných a mimozmluvných záväzkov a pohľadávok objednávateľa.

MEDIAČNÉ KONANIE

_
89/hod.
Mediačné
konanie

Základná sadzba za vedenie mediačného konania. V cene nie sú zahrnuté iné účelne vynaložené náklady, ktoré sú účtované iba pri predošlom odsúhlasení stranami sporu.

VÝZVA NA MEDIÁCIU

_
89/ks
Výzva
na mediáciu

Jednorazový poplatok, v cene ktorého je zaslanie výzvy na mediáciu protistrane a dojednanie podmienok mediácie, príp. vypracovanie záverečnej správy v prípade neúspešnej iniciácie mediácie. 

MEDIÁTOR + ŠPECIALISTA

_
119/hod.
Mediačné
konanie

Mediácia za účasti klinického psychológa, nezávislého advokáta, konzultanta, a pod. v prípadoch, ak to okolnosti umožňujú a vyžadujú.

OSOBITNÁ DOHODA

_

Cena za mediačné služby sa prednostne stanovuje dohodou. V prípade, ak máte osobitné požiadavky na službu alebo Vám finančná situácia neumožňuje využiť služby, vyžiadajte si osobitnú cenovú ponuku. 

_

SLUŽBY PREODBORNÍKOV

MEDIAČNÝ TRÉNING

_

Cvičné mediácie pre začínajúcich mediátorov a študentov. Cena v závislosti od formy, rozsahu a počtu účastníkov.

ODBORNÉ PORADENSTVO

_

Poradenstvo týkajúce sa výkonu mediačnej činnosti.

_

NEGOCIÁCIA aVYJEDNÁVANIE

ÚČASŤ NA VYJEDNÁVANÍ

_

Účasť na rokovaniach a vyjednávaní zmlúv a riešenie sporných situácií vyplývajúcich zo zmluvného alebo mimozmluvného vzťahu.