_

SLUŽBY MEDIÁTORA CENNÍK

VÝZVA NA MEDIÁCIU

_
89/ks
Výzva
na mediáciu

Jednorazový poplatok, v cene ktorého je zaslanie výzvy na mediáciu protistrane a dojednanie podmienok mediácie, príp. vypracovanie záverečnej správy v prípade neúspešnej iniciácie mediácie. 

PORADENSTVO A KONZULTÁCIE

_
49/hod.
Konzultácie
a poradenstvo

Poradenstvo a konzultácie k možnostiam mimosúdneho riešenia právnych sporov. Nejedná sa o právne poradenstvo spadajúce pod služby advokáta.

MEDIAČNÝ AUDIT

_
79/hod.
Mediačný
audit

Preskúmanie a zhodnotenie možností mimosúdneho riešenia formou mediácie v prípade zmluvných a mimozmluvných záväzkov a pohľadávok objednávateľa.

MEDIAČNÉ KONANIE

_
89/hod.
Mediačné
konanie

Základná sadzba za vedenie mediačného konania. V cene nie sú zahrnuté iné účelne vynaložené náklady, ktoré sú účtované iba pri predošlom odsúhlasení stranami sporu.

MEDIÁTOR + ŠPECIALISTA

_
119/hod.
Mediačné
konanie

Mediácia za účasti klinického psychológa, nezávislého advokáta, konzultanta, a pod. v prípadoch, ak to okolnosti umožňujú a vyžadujú.

DOHODA

_

Cena za mediačné služby sa prednostne stanovuje dohodou. Všetky prípadné vedľajšie náklady vznikajú až po predošlom odsúhlasení klientom.

Doplňujúce informácie

  • možnosť platby v hotovosti alebo prevodom na bankový účet;
  • nie sme platcami DPH, tzn. DPH sa neúčtuje;
  • účtuje sa pomerná časť za začatú polhodinu;
  • je na dohode osôb zúčastnených na mediácií, ktorá strana a v akom pomere bude odmenu mediátora hradiť;
  • všetky prípadné ďalšie náklady, ktoré by znášali osoby zúčastnené na mediácii (napr. cestovné, ubytovanie, prenájom rokovacích priestorov) budú vopred oznámené a stranami sporu odsúhlasené;