Cenník

Výkon činnosti mediátora je podnikaním a mediátor má nárok na odmenu v zmysle zákona č. 420/4004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov.

  • konzultácie……40,- €/hod.
  • prevzatie prípadu, oslovenie protistrany, vyhotovenie správy….30,- €
  • mediačné stretnutie…..70,- €/hod.
  • vyhotovenie dokumentov, vedľajšie náklady alebo iné úkony…..dohodou

Konečná výška odmeny mediátora je závislá od individuálnej dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii.

  • možnosť platby v hotovosti alebo prevodom na bankový účet;
  • nie sme platcami DPH, tzn. DPH sa neúčtuje;
  • účtuje sa pomerná čas za začatú polhodinu;
  • je na dohode osôb zúčastnených na mediácií, ktorá strana a v akom pomere bude odmenu mediátora hradiť;
  • všetky prípadné ďalšie náklady, ktoré by znášali osoby zúčastnené na mediácii (napr. cestovné, ubytovanie, prenájom rokovacích priestorov) budú vopred oznámené a stranami sporu odsúhlasené;