_

SLUŽBY MEDIÁTORA CENNÍK

BEZPLATNÉ POSÚDENIE SPORU

_
ZDARMA
Posúdenie
vhodnosti na mediáciu

Posúdenie vhodnosti sporu na mediáciu, zhodnotenie možných postupov zo strany klienta a zo strany mediátora. Možná emailová komunikácia, videohovor alebo osobná konzultácia. 

KONZULTÁCIE PORADENSTVO

_
80/hod.
Konzultácie
a poradenstvo

Poradenstvo a konzultácie k možnostiam mimosúdneho riešenia právnych sporov. Nejedná sa o právne poradenstvo spadajúce pod služby advokáta.

MEDIAČNÝ AUDIT

_
80/hod.
Mediačný
audit

Preskúmanie a zhodnotenie možností mimosúdneho riešenia formou mediácie v prípade zmluvných a mimozmluvných záväzkov a pohľadávok objednávateľa.

VÝZVA NA MEDIÁCIU

_
90/ks
Výzva
na mediáciu

Jednorazový poplatok, v cene ktorého je zaslanie výzvy na mediáciu protistrane a dojednanie podmienok mediácie, príp. vypracovanie záverečnej správy v prípade neúspešnej iniciácie mediácie. 

OBČIANSKE SPORY

_
50 – 90/hod.
Mediačné
konanie

 

Rodinné, susedské, občianske, dedičské a spotrebiteľské spory. Cena dohodnutá v závislosti od počtu účastníkov a náročnosti personálneho a materiálneho vybavenia.

OBCHODNÉ

SPORY

_
160 – 260/hod.
Mediačné
konanie

Cena dohodnutá na základe cenovej ponuky v závislosti od náročnosti sporu, počtu účastníkov, a náročnosti personálneho a materiálneho vybavenia. 

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

_
160 – 260/hod.
Mediačné
konanie

Cena dohodnutá na základe cenovej ponuky v závislosti od náročnosti sporu, počtu účastníkov, a náročnosti personálneho a materiálneho vybavenia. 

OSOBITNÁ DOHODA

_

Cena za mediačné služby sa prednostne stanovuje dohodou. V prípade, ak máte osobitné požiadavky na službu alebo Vám finančná situácia neumožňuje využiť služby, vyžiadajte si osobitnú cenovú ponuku. 

_

SLUŽBY PREODBORNÍKOV

MEDIAČNÝ TRÉNING

_

Cvičné mediácie pre začínajúcich mediátorov a študentov. Cena v závislosti od formy, rozsahu a počtu účastníkov.

ODBORNÉ PORADENSTVO

_

Poradenstvo týkajúce sa výkonu mediačnej činnosti.

_

NEGOCIÁCIA aVYJEDNÁVANIE

ÚČASŤ NA VYJEDNÁVANÍ

_

Účasť na rokovaniach a vyjednávaní zmlúv a riešenie sporných situácií vyplývajúcich zo zmluvného alebo mimozmluvného vzťahu.