MEDIAČNÁ

DOLOŽKA

Účastníci zmluvného alebo iného právneho vzťahu sa môžu medzi sebou dohodnúť, že spory ktoré medzi nimi vznikli alebo v budúcnosti vzniknú, budú riešené prostredníctvom mediácie. Môže sa jednať o samostatnú zmluvu, ale štandardne sú tieto dohody zapracované v hlavných zmluvách ako mediačné doložky.

Keďže sa v našich podmienkach tieto ustanovenia zmlúv nie sú tak frekventované (na rozdiel od rozhodcovských doložiek), uvádzame vzorové mediačné doložky, využiteľné pre právne účely. Sú inšpirované znením mediačných doložiek medzinárodnej organizácie ICDR (The International Centre for Dispute Resolution).

„V prípade akéhokoľvek sporu alebo sporného nároku vyplývajúceho z tejto zmluvy alebo s touto zmluvou súvisiaceho, sa zmluvné strany dohodli, že sa prednostne pokúsia spor alebo sporný nárok vyriešiť prostredníctvom mediácie. Mediácia bude vykonaná mediátorom zapísaným v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a v intenciách Zákona o mediácii.“

Ďalšie odporúčané dojednania

– spôsob výberu mediátora alebo priame určenie mediátora už v mediačnej doložke;

– najmä v prípade cezhraničných zmlúv je vhodné dojednať miesto výkonu mediácie, jazyk v ktorom bude mediácia vedená, kto bude znášať náklady mediácie a iné náležitosti, ktoré by v prípade sporu mali začatie mediácie uľahčiť.

_

MED-ARB DOLOŽKA

MED-ARB je vo svete zaužívaný systém alternatívneho riešenia sporov, kde sa prednostne strany dohodnú, že využijú mediáciu a ak by nebola úspešná, následne využijú arbitráž, v našich podmienkach známu ako rozhodcovské konanie.

„V prípade akéhokoľvek sporu alebo sporného nároku vyplývajúceho z tejto zmluvy alebo s touto zmluvou súvisiaceho, sa zmluvné strany dohodli, že sa prednostne pokúsia spor alebo sporný nárok vyriešiť prostredníctvom mediácie. Mediácia bude vykonaná mediátorom zapísaným v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a v intenciách Zákona o mediácii. Ak sa mediáciou nedosiahne dohoda do 60 dní od doručenia žiadosti o začatie mediácie protistrane, akékoľvek spory alebo sporné nároky budú riešené rozhodcovským konaním podľa Zákona o rozhodcovskom konaní Rozhodcovským súdom ……“

_

ARB-MED DOLOŽKA

Podľa ICDR je tento systém využívaný spoločnosťami, ktoré síce mediáciu nevylučujú, ale nechcú byť viazané potrebou absolvovať mediáciu pred tým, ako podajú návrh na začatie rozhodcovského konania. Preto si nechávajú priestor na to, aby mediácia bola vykonaná, ale až po podaní návrhu na začatie rozhodcovského konania a v prípade, ak by bola mediácia úspešná a strany by dospeli k dohode, rozhodcovské konanie by bolo ukončené zmierlivou cestou.

„Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory alebo sporné nároky budú riešené rozhodcovským konaním podľa Zákona o rozhodcovskom konaní Rozhodcovským súdom ……. Zmluvné strany súhlasia, že po začatí rozhodcovského konania sa spor alebo sporný nárok pokúsia vyriešiť prostredníctvom mediácie. Mediácia bude vykonaná mediátorom zapísaným v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a v intenciách Zákona o mediácii. Mediácia sa bude konať súbežne s rozhodcovským konaním a jej konanie nebude mať vplyv na žiadnu fázu rozhodcovského konania.“