KONZULTANTPRÍPADY S PRVKAMI NÁSILIA

Miroslav Schlesinger je odborníkom v oblasti prevencie kriminality a súčasne pôsobí v mentoringu, koučingu a taktiež ako motivátor. Je autorom viac než dvadsiatich knižných publikácií.

Vyštudoval na Trnavskej univerzite v Bratislave a Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, popri tom sa venoval štúdiu Gestaltpedagogiky, mentoringu a koučingu.  Veľkú časť svojho  profesionálneho života venuje psychológii, liečebnej pedagogike, diagnostike kresby, analýze rukopisu a programom na rozvoj osobnosti. V rámci práce sa riadi aj Etickým kódexom a štandardami Medzinárodnej federácie koučov (ICF – International Coach Federation).

icf
schlesinger
KONZULTANT

PhDr. Miroslav Schlesinger

Viac než dvadsať rokov pôsobí v pomáhajúcich profesiách, pričom sa venuje všetkým vekovým skupinám. Pôsobil ako odborný poradca v samospráve, v súkromnom, ale aj v treťom sektore. Podieľal sa na národných projektoch Ministerstva vnútra SR a Ministerstvách spravodlivosti SR, v ktorých sa venoval prevencii kriminalite a práci s obeťami trestných činov. Aktuálne pôsobí aj ako dobrovoľník a súčasne čestný riaditeľ – zakladateľ mimovládnej organizácie Spoločne proti kriminalite.

wiki