Informatívne stretnutie s mediátorom: Čo to je a prečo je dôležité?

informatívne stretnutie s mediátorom

Mediácia je nástroj, ktorý sa v posledných rokoch stáva čoraz populárnejším pri riešení rôznych sporov. V kontexte súdnych konaní je mediácia vnímaná ako efektívny spôsob riešenia konfliktov, ktorý môže prispieť k rýchlejšiemu a menej konfrontačnému vyriešeniu problémov.

Čo je informatívne stretnutie s mediátorom?

Informatívne stretnutie s mediátorom nie je samotná mediácia, ale predstavuje prvé stretnutie zainteresovaných strán s mediátorom. Jeho hlavným cieľom je informovať strany o možnostiach a výhodách mediácie. Toto stretnutie je založené na princípe dobrovoľnosti, pretože ochota pokúsiť sa o dohodu je založená na slobodnej vôli zainteresovaných aktérov konfliktu. Strany teda nemôžu byť nútené uzavrieť dohodu o začatí mediácie, ani dohodu o urovnaní sporu, ale môžu byť informované o možnostiach, ako to urobiť.

Návrh novelizácie zákona o mediácii

Napriek tomu, že inštitút „informatívne stretnutie s mediátorom“ je aktívne využívaný mediátormi a záujemcami o mediáciu aj bez priameho legislatívneho vymedzenia, v súčasnosti sú snahy o legislatívne zakotvenie pre možnosť využívať tento prvok aj v rámci súdneho konania.

Návrh zmeny zákona o mediácii vytvára priestor pre efektívnejšie využitie mediácie v súdnych sporoch. Hoci súčasné procesné kódexy podporujú zmierlivé riešenie sporov, je zrejmé, že je potrebná výraznejšia podpora využitia mediácie.

Systém odporúčania mediácie súdmi v rámci súdneho konania neprispel výraznou mierou k širšiemu využitiu mediácie v sporoch, v ktorých už začalo súdne konanie. Preto je odôvodnené uzákonenie určitej formy povinného pokusu o zmierne riešenie sporu mediáciou ešte v samotných začiatkoch sporu.

Cieľ zakotvenia informatívneho stretnutia s mediátorom

Hlavným cieľom je podporiť využitie mediácie ako prevencie začatia súdneho sporu. Ak súd vo väčšine vhodných prípadov bude nariaďovať stretnutie s mediátorom predtým, ako bude vec prejednávať, môžu strany využiť túto možnosť ešte pred vytýčením prvého pojednávania. Týmto spôsobom sa môže znížiť počet súdnych sporov a zvýšiť šance na zmierlivé riešenie konfliktov.

„První setkání s mediátorem“ podľa českého zákona o mediácií

V Českej republike je mediácia vnímaná ako dôležitý nástroj mimosúdneho riešenia sporov. Jedným z kľúčových momentov v mediačnom procese je „první setkání s mediátorem“.

Ide o prvotné stretnutie medzi stranami sporu a mediátorom. Toto stretnutie nie je zamerané na samotné riešenie sporu, ale skôr na predstavenie procesu mediácie, možností a výhod, ktoré mediácia prináša. Sudca takéto stretnutie môže nariadiť v rozsahu 3 hodín a môže súdne konanie prerušiť na 3 mesiace.

Na stretnutí mediátor informuje strany o princípoch a priebehu mediácie, o svojej nezávislosti a nestrannosti. Strany majú možnosť klásť otázky a získať jasné informácie o tom, čo od mediácie môžu očakávať.

„První setkání“ pomáha stranám lepšie pochopiť proces mediácie a rozhodnúť sa, či je mediácia vhodným spôsobom riešenia ich konkrétneho sporu. Je to tiež príležitosť pre strany, aby spoznali mediátora a získali dôveru v jeho schopnosti.

Rozdiel medzi informatívnym stretnutím s mediátorom a informatívnym stretnutím rodičov

Zatiaľ čo informatívne stretnutie s mediátorom je prípustné pri všetkých druhoch sporov, a to na odporúčanie súdu alebo z vlastnej iniciatívy strán sporu, informatívne stretnutie rodičov je už v súčasnosti realizované na niektorých súdoch v rámci rodinnoprávnej agendy. Takéto stretnutie je realizované sudcom alebo vyšším súdnym úradníkom – koordinátorom a cieľom je informovať rodičov o výhodách zmierlivého riešenia rodinných sporov, najmä ak sú predmetom súdnych konaní maloleté deti. Nie je vylúčené, že informatívne stretnutie rodičov vyústi do následného informatívneho stretnutia s mediátorom.

Informatívne stretnutie s mediátorom je dôležitým krokom smerom k efektívnejšiemu a menej konfrontačnému riešeniu súdnych sporov. Je to príležitosť pre strany, aby sa dozvedeli viac o výhodách mediácie a mohli sa rozhodnúť, či je to správny spôsob riešenia ich konfliktu.