Dohoda o riešení sporu mediáciou

dohoda o riešení sporu mediáciou

Zákon o mediácii č. 420/2004 Z. z. o mediácii, v ustanovení § 7 definuje náležitosti Dohody o riešení sporu mediáciou:

1) Dohoda o riešení sporu mediáciou je písomná dohoda medzi osobami zúčastnenými na mediácii o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu, sa pokúsia vyriešiť mediáciou.

(2) Za dohodu o riešení sporu mediáciou sa považuje aj dohoda podľa § 14 ods. 1.

(3) Osoby zúčastnené na mediácii si v dohode o riešení sporu mediáciou môžu ustanoviť, že dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzuje aj ich právnych nástupcov.

(4) Ak je zmluva, ktorá je predmetom sporu v mediácii, neplatná, dohoda o riešení sporu mediáciou, ktorá je jej súčasťou, je neplatná len, ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje aj na túto dohodu; to neplatí, ak ide o spotrebiteľskú zmluvu.

(5) Ak osoba zúčastnená na mediácii odstúpi od zmluvy, ktorá je predmetom sporu v mediácii, odstúpenie sa netýka dohody o riešení sporu mediáciou, ktorá je jej súčasťou, ak sa osoby zúčastnené na mediácii nedohodnú inak alebo nejde o spotrebiteľskú zmluvu.

Rozdiel medzi Dohodou o začatí mediáciou a Dohodou o riešení mediáciou

Dohoda o začatí mediácie je trojstranná dohoda medzi mediátorom a (minimálne) dvoma stranami sporu o tom, že konkrétny spor bude riešený konkrétnym mediátorom a uzavretím takejto dohody mediácia začína (pri splnení ďalších náležitostí). Výsledkom mediačného procesu je v ideálnom prípade Mediačná dohoda, a teda dohoda, ktorá je výsledkom mediácie a ktorou sa spor urovnáva.

Dohoda o riešení sporu mediáciou je dohoda uzavretá medzi stranami sporu (prípadne zmluvnými stranami, ak ide o budúci spor), kde nie je nevyhnutný podpis mediátora k takejto dohode. Z takejto dohody vyplýva záväzok zmluvných strán pokúsiť sa vyriešiť svoj spor mediáciou. Vo svojej podstate ide o „mediačnú doložku„, pokiaľ je takáto dohoda súčasťou inej zmluvy. V dohode o riešení sporu mediáciou si zmluvné strany môžu definovať všeobecný záväzok alebo si určité veci môžu špecifikovať. Napríklad:

  • určenie konkrétneho mediátora,
  • definovanie spôsobu výberu mediátora,
  • lehoty,
  • jazyk mediácie,
  • miesto alebo forma mediácie,
  • viacúrovňovú ADR doložku,
  • a ďalšie.

Po naplnení podmienok definovaných v Dohode o riešení sporu mediáciou následne dochádza k uzavretiu Dohody o začatí mediácie s konkrétnym mediátorom.

Vzor Dohody o riešení sporu mediáciou na stiahnutie *.docx

Všetky vzorové dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty.