Schválenie mediačnej dohody ako súdny zmier

súdny zmier

Jednou zo základných výhod mediácie je, že dohoda, ktorá je výsledkom mediácie je nielen záväzná, ale za určitých okolností aj vykonateľná. A teda má účinky ako právoplatný rozsudok a môže byť priamo podkladom pre prípadnú exekúciu alebo súdny výkon rozhodnutia. Kedy je možné mediačnú dohodu schváliť súdom a kedy to zákon neumožňuje?

Účinky mediačnej dohody

Podľa zákona o mediácii môže byť mediačná dohoda priamym podkladom pre súdny výkon rozhodnutia alebo exekúciu, ak je takáto dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo ak je schválená ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským orgánom.

V prvom prípade mediátor v spolupráci s notárom pripravia výslednú verziu dohody, ktorú strany sporu spoločne podpíšu. Pre želané účinky musí byť v súlade s osobitnými predpismi.

V druhom prípade súd dohodu schvaľuje vo forme rozsudku, a teda text dohody je priamo petitom vykonateľného súdneho rozhodnutia. Súd schváli uzatvorený zmier iba v prípade, ak nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kedy možno súdu predložiť mediačnú dohodu na schválenie

Podľa nových procesných kódexov je možné požiadať súd o schválenie mediačnej dohody iba po začatí súdneho konania vo veci samej. Súdnym zmierom je teda možné ukončiť iba prebiehajúce konanie, resp. je potrebné pred predložením návrhu na schválenie zmieru takéto súdne konanie iniciovať.

Účelom ust. § 148 CSP je zmierlivé, rýchle a efektívne vyriešenie – ukončenie (existujúceho) súdneho konania. Tento účel však absentuje v prípade, ak si účastníci mediačnej dohody chcú len (pre prípad neplnenia tejto dohody) zabezpečiť vykonateľný exekučný titul, bez súčasnej existencie súdneho konania vo veci samej, ktoré by sa schválením zmieru malo vyriešiť (ukončiť.). S účinnosťou od 1. 7. 2016 pritom zanikol inštitút tzv. prétorského zmieru upravený v § 67 Občianskeho súdneho poriadku, teda jediný právny inštitút, ktorý umožňoval, aby súd schválil zmier aj pred začatím súdneho konania vo veci samej (zmierovateľom tu však bol súd, nie mediátor.)[1]

Ustanovenie § 15 ods. 2 písm. b) zákona o mediácii sa týka práve situácie vyplývajúcej z § 148 CSP, teda keď už došlo k začatiu konania vo veci samej a v priebehu tohto konania došlo k uzatvoreniu mediačnej dohody a účastníci konania navrhnú schválenie tejto dohody ako zmier v prebiehajúcom súdnom konaní.

Mediačnú dohodu je teda možné schváliť ako súdny zmier len v rámci prebiehajúceho súdneho konania. Každú prípadnú žiadosť o schválenie mediačnej dohody bez toho, aby bolo vo veci vedené súdne konanie, súdy musia spravidla odmietnuť.

[1] Uznesenie OS Liptovský Mikuláš, sp. zn. 21Pc/7/2020 zo dňa 04.05.2020