Starostlivosť o psa po rozchode

starostlivosť o psa

Čo sa deje s domácimi miláčikmi po rozchode alebo rozvode ich majiteľov? Domáce zvieratá majú v našom právnom poriadku osobitné postavenie, napriek tomu, že sú z právneho hľadiska považované za hnuteľné veci.

Domáce zvieratá po rozchode alebo rozvode

V prípade rozchodu alebo rozvodu páru, zákon vyžaduje upraviť určité oblasti. Najmä je potrebné upraviť výkon rodičovských práv a povinností vo vzťahu k spoločným maloletým deťom. Tiež je potrebné rozdeliť si majetok – či už bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (obligatórne) alebo podielové spoluvlastníctvo (fakultatívne). Pes, mačka alebo iný domáci miláčik je osobitnou kategóriou, pri ktorej sa síce uplatňujú ustanovenia o hnuteľných veciach, je ale nevyhnutné zohľadniť citový vzťah majiteľov k zvieraťu a zároveň citový vzťah zvieraťa k majiteľom.

„Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach; to neplatí ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora.“ § 119 ods. 3 Občianskeho zákonníka

V praxi to znamená, že sa na domáce zviera nazerá ako na vlastníctvo, ktoré môže byť výlučné vlastníctvo jedného z páru, spoločné podielové vlastníctvo alebo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak domáceho miláčika vlastní len jeden z páru, je problém s vlastníctvom po rozchode prakticky vyriešený. Nie je pritom vylúčená dohoda bývalých partnerov o návštevách alebo spoločnej starostlivosti.

V prípade, ak zviera patrí do podielového spoluvlastníctva, môže takýto vlastnícky stav zotrvať aj po rozchode a dohodnúť spoločnú starostlivosť. Tiež je možné spoluvlastníctvo dohodou zrušiť a domáci miláčik sa tak stane majetkom len jedného z majiteľov. Ani v takom prípade nie je vylúčená dohoda medzi bývalými partnermi.

Obdobne to je pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré ale na rozdiel od podielového spoluvlastníctva zaniká rozvodom manželstva a je nevyhnutné tento majetok vyporiadať. Konkrétnu otázku psa alebo mačky možno riešiť opätovne buď vlastníctvom len jedného z páru alebo môže byť zviera v podielovom spoluvlastníctve a spoločnej starostlivosti.

Zviera je člen rodiny, ktorého zákon za člena rodiny nepovažuje

Napriek tomu, že domáci miláčikovia sú vo väčšine prípadov z citového hľadiska považovaní za člena rodiny, zákon o rodine takúto úpravu ale neobsahuje. Zákon o rodine hovorí výlučne o ľudských členoch rodiny. Platne dohodnúť (alebo súdne nariadiť) striedavú starostlivosť alebo výlučnú starostlivosť s možnosťami stretávania sa je možné podľa zákona o rodine iba vo vzťahu k maloletým deťom. Nie vo vzťahu k domácemu miláčikovi.

Nie je vylúčené obdobnú úpravu dohodnúť v občianskoprávnej rovine, ktorá ale nebude mať účinky podľa zákona o rodine. A teda aj prípadné sankcie za nedodržanie takejto dohody sú prípustné iba podľa všeobecnej civilnoprávnej úpravy. Tento fakt ale neznamená neúčelnosť takejto dohody.

Vychádzajúc z princípu osobitného postavenia živého zvieraťa (§ 119 ods. 3 občianskeho zákonníka) nie je možná akákoľvek dohoda o zvierati, ale iba dohoda zohľadňujúca osobitný význam a hodnotu zvieraťa ako živého tvora, ktoré je schopné vnímať vlastnými zmyslami.

Podľa zákona si bývalí partneri môžu svoj bežný spoločný majetok rozdeliť rozpílením, ak sa na tom dohodnú. V prípade zvierat by takáto dohoda ale odporovala zákonu. A teda napriek tomu, že živé zviera je zo zákona považovaná za vec a vlastníctvo, nemá voči nemu vlastník absolútnu svojvôľu.

Trestnoprávna ochrana psov a mačiek

Búrlivé rozchody a rozvody môžu byť sprevádzané rôznymi úmyselnými naschválmi, napr. obídenie auta neverníka kľúčom alebo úprava „milovanej“ elektroniky krompáčom. Zatiaľ čo trestný zákon takéto „poďakovanie“ bývalému partnerovi môže postihovať s prihliadnutím na ustanovenia chrániace majetok, ak by takéto konanie smerovalo proti zvieraťu (spoločnému miláčikovi), zákon by takéto konanie hodnotil prísnejšie, napriek tomu, že je zviera považované za hnuteľnú vec.

Okrem trestného činu týrania zvierat má trestný zákon aj ďalšie paragrafy na ochranu zvierat – zanedbanie starostlivosti o zviera a organizovanie zápasov zvierat. Tieto ustanovenia je možné aplikovať v súvislosti so psami, mačkami, hospodárskymi zvieratami a chránenými živočíchmi.

Návrh na mimosúdne riešenie/mediáciu

V prípade potreby osobitnej dohody vlastníctva alebo starostlivosti o domáceho miláčika je možné pokúsiť sa vec vyriešiť mimosúdnou cestou – formou mediácie – so záväzným výsledkom.

Protistrane je možné navrhnúť mediáciu, a to vo vlastnej réžii alebo o tento úkon je možné požiadať mediátora, ktorý protistrane zašle výzvu na mediáciu a pokúsi sa dojednať podmienky začatia mediácie. V prípade, ak táto výzva zostane bez reakcie protistrany alebo mediácia je odmietnutá, ten kto mal záujem o mediáciu obdrží správu od mediátora o vykonaných úkonoch a o jeho pokuse dosiahnuť mimosúdnu dohodu formou mediácie.

Všetky informácie o rozvode manželstva na jednom mieste

rozvod