Obchodné meno a možnosti jeho ochrany

obchodné meno

Definíciu obchodného mena podnikateľa alebo obchodnej spoločnosti ustanovuje Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. Pod pojmom obchodné meno rozumieme názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej činnosti.

Obchodné meno fyzickej osoby

Ak podniká fyzická osoba, jej obchodným menom je jej meno a priezvisko. K tomu môže byť pripojený dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania.

Keďže zákon umožňuje v rámci dedičského konania aj prechod podniku po podnikateľovi – fyzickej osobe, dedič môže v rámci podnikateľskej činnosti podnikať pod pôvodným obchodným menom. Je nevyhnutné ale pripojiť dodatok s označením nástupníctva a mena nástupcu. Obdobne sa postupuje pri nadobudnutí podniku na základe zmluvy od podnikateľa – fyzickej osoby.

Pri zmene mena fyzickej osoby – podnikateľa možno používať pôvodné označenie, ale s dodatkom obsahujúcim nové meno.

Obchodné meno právnickej osoby

Za obchodné meno obchodných spoločností alebo družstiev sa považuje názov uvedený v obchodnom registri (vrátane právnických osôb zapísaných v obchodnom registri na základe osobitného zákona). Súčasťou ich obchodného mena je aj dodatok, ktorý označuje ich právnu formu (a.s., s.r.o. a pod.). Ak sa právnická osoba nezapisuje do obchodného registra, jej obchodným menom je názov, pod ktorým bola zriadená (napr. mediačné centrá).

V prípade prechodu právnickej osoby na nástupcu (pri zániku právnickej osoby bez likvidácie), na nástupnícku spoločnosť prechádza aj jej obchodné meno. Ak má nástupnícka spoločnosť inú právnu formu, musí zosúladiť dodatok k obchodnému menu podľa jej súčasnej právnej formy.

Obchodné meno nie je možné previesť bez toho, aby bol prevedený aj celý podnik, prípadne jeho časť. Po čiastočnom prevode je potrebné zmeniť obchodné meno prevodcu alebo neprevedená časť podniku zanikne likvidáciou.

Nie je vylúčené, že obchodné meno právnickej osoby bude obsahovať aj meno spoločníka alebo člena. Ak takáto fyzická osoba prestala byť spoločníkom alebo členom, možno v obchodnom mene používať jeho meno len s jeho súhlasom, príp. so súhlasom dediča, ak takáto osoba zomrela.

Povinnosti podnikateľa

Každý podnikateľ je povinný uvádzať k svojmu obchodnému menu aj dodatok s označeným jeho súčasného právneho stavu, najmä dodatky „v likvidácii“, „v reštrukturalizácii“ alebo „v konkurze“.

V prípade kreovania obchodného mena je potrebné dodržať zásadu, že obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi a o jeho predmete podnikania. Nestačí pritom iba rozdielne označenie právnej formy.

pozn.: samotný fakt, že obchodný register pri zápise názvu obchodnej spoločnosti skúma, či existuje spoločnosť s rovnakým názvom, nevylučuje, že zápisom spoločnosti do obchodného registra, resp. užívaním zapísaného obchodného mena nebude dochádzať k porušovaniu práv na ochranu obchodného mena iného subjektu.

Pri fyzických osobách postačuje na odlíšenie uvedenie iného miesta podnikania, keďže z logického hľadiska sa nezriedka vyskytujú podnikatelia s rovnakým menom a priezviskom. Ak by sa na totožnej adrese nachádzali dvaja podnikatelia s rovnakým menom a priezviskom, je podnikateľ povinný doplniť svoje obchodné meno o dodatok, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania, aby bolo možné tieto dve osoby odlíšiť.

Ochrana obchodného mena

Ak sa niekto domnieva, že jeho práva boli dotknuté alebo sú ohrozené z dôvodu neoprávneného požívania obchodné mena, môže sa proti tomuto subjektu domáhať, aby sa konania zdržal a aby odstránil závadný stav. Pod tým možno rozumieť najmä:

  • dožadovanie sa zničenia neoprávnene vyhotovených tovarov alebo ich stiahnutia z obehu, ak porušujú práva k obchodnému menu;
  • dožadovanie sa zničenia materiálov a nástrojov použitých pri neoprávnenom porušení práva k obchodnému menu alebo hrozbe porušenia práva k obchodnému menu alebo ich stiahnutie z obehu;
  • žiadať informácie o pôvode a distribúcii tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému menu, vrátane údajov o vlastníkovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi, prípadne údajov o vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene tovaru alebo služby porušujúcej právo k obchodnému menu.

Rovnako možno žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia, ako aj primerané zadosťučinenie, ktoré môže byť poskytnuté aj v peniazoch. Nie je vylúčená náhrada škody, ak bola spôsobená. V prípade, ak by iným spôsobom nebolo možné určiť výšku náhrady, súd náhradu určí minimálne vo výške odmeny, ktorá bola v čase neoprávneného použitia podľa licenčnej zmluvy zvyčajná.

V prípade súdneho konania predmetom ktorého je ochrana obchodného mena môže súd priznať úspešnému účastníkovi právo zverejniť rozsudok na trovy neúspešného účastníka, ako aj rozsah, formu a spôsob zverejnenia.

Obchodné meno patrí medzi predmety priemyselného vlastníctva, preto kauzálne príslušným súdom na prejednanie sporu, ktorého predmetom je ochrana obchodného mena, je podľa § 25 ods. 1 Civilného sporového poriadku Okresný súd Banská Bystrica, a to aj v prípade, ak spor má súčasne povahu sporu z nekalého súťažného konania (§ 25 ods. 3 C. s. p.). Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 13. decembra 2019, sp. zn. 1Ndob/12/2019

Obchodné meno c/a ochranná známka

Je potrebné poznamenať, že obchodné meno nemožno stotožňovať s ochrannou známkou. Ochranná známka požíva zvýšenú právnu ochranu podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Pre možnosť aplikácie tohto zákona sa vyžaduje registrácia obchodného mena ako ochrannej známky.

Mimosúdna obrana

Osoba, ktorej práva mali byť porušené, má právo iniciovať s označeným rušiteľom mimosúdne konanie na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Na začatie mediácie, ako dobrovoľného zmierovacieho konania, sa vyžaduje súhlas všetkých dotknutých strán.

Mediátor z pozície nezávislej a nestrannej osoby vytvára podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie vzniknutého sporu, výsledkom ktorého má byť záväzná dohoda účastníkov mediácie.

Začatie mediačného konania má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Zároveň je celé mediačné konanie viazané zákonnou mlčanlivosťou nielen pre mediátora, ale aj pre účastníkov mediácie.