Predmanželská zmluva

bsm

Predmanželskú zmluvu v slovenskom právnom poriadku nepoznáme. V našich podmienkach nie je možné pred svadbou dohodnúť sa na špeciálnych podmienkach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) v prípade rozpadu manželov.

V Občianskom zákonníku sú stanovené zákonné predpoklady, kedy BSM vzniká, kedy a ako zaniká, taktiež podmienky vyporiadania BSM. Napriek tomu zákon umožňuje manželom určité osobitné úpravy – modifikácie BSM.

Manželia sa môžu vo vzťahu k budúcemu majetku dohodnúť o zúžení alebo rozšírení BSM, o správe tohto majetku, alebo môžu dohodnúť, že BSM vznikne až momentom zániku BSM. Je potrebné dodržať zákonom vyžadovanú
formu.

S ohľadom na rozvodovú štatistiku a predvídavosť alebo opatrnosť niektorých snúbencov, nie je vylúčené, že si pred uzatvorením manželstva, prípadne aj počas manželstva, vydajú potvrdenia o tom, ktorý z manželov vložil do spoločného majetku svoj osobný majetok. Takéto potvrdenie nemá charakter dohody, ani predmanželskej zmluvy. Potvrdenia sú vydané za účelom, aby oprávnený manžel v prípade budúceho vyporiadavania BSM vedel preukázať svoje nároky.

Predpokladá sa, že príchodom rekodifikovaného Občianskeho zákonníka bude snúbencom umožnené uzatvoriť predmanželskú zmluvu, kde si budú môcť dohodnúť osobitné podmienky pre spoločný majetok. Táto možnosť je ale stále v nedohľadne.

Najvyšší súd SR sa v rozhodnutí okrajovo predmanželskej zmluve venoval „Občiansky zákonník predmanželskú zmluvu, ani zmluvu o inventarizácii majetku nepoznal a nepozná ani v súčasnosti, a preto bolo možné k týmto prihliadať len ako k písomným dôkazom, dosvedčujúcim skutkový stav, nie však k relevantným právnym úkonom, a tieto dôkazy vyhodnotiť v kontexte k ostatným dôkazom, čo však v odôvodnení rozhodnutia odvolacieho súdu si v časti logicky protirečí a včasti i absentuje. Uznesenie Najvyššieho súdu SR 5 Cdo 99/2011