BSM – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

bsm

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká iba medzi manželmi. Do BSM patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva.

Do BSM nevstupuje celý majetok, ktorý manželia nadobudli ešte pred manželstvom. BSM vzniká uzatvorením manželstva a od toho momentu všetko čo nadobudnú, patrí do BSM.

Čo do BSM nepatrí

Do BSM nepatria veci získané darom alebo dedením. Ak teda niektorý z manželov niečo napríklad zdedí, pôjde o jeho výlučný majetok. Tiež do BSM nepatria veci, ktoré svojou povahou slúžia osobnej potrebe alebo na výkon povolanie jedného z manželov.

Poslednou výnimkou sú veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku, ak takýto majetok pred manželstvom vlastnil iba jeden z manželov.

pozn.: pre určenie, či stavba rozostavaná pred uzavretím manželstva patrí alebo nepatrí do BSM, nie je rozhodujúca kolaudácia a zápis stavby do katastra nehnuteľností. Rozhodujúcim momentom nadobudnutia vlastníckeho práva k stavbe je okamih, kedy sú na stavbe vybudované prvky dlhodobej životnosti (najmä steny, podlahy, strecha, schodište).

Úprava BSM

BSM je možné upraviť si vzájomnou dohodou manželov. Je tak potrebné urobiť prostredníctvom notára.

Manželia sa môžu dohodnúť, že si niektoré veci budú alebo naopak nebudú patriť do BSM, napríklad plánujú zakúpiť byt, a dohodnú sa, že tento byt nadobudne iba jeden z manželov.

Tiež sa môžu dohodnúť, že majetok patriaci do BSM bude spravovať napríklad iba jeden z manželov. A do tretice sa môžu dohodnúť, že BSM vznikne až ku dňu zániku manželstva.

Užívanie vecí v BSM

Veci ktoré patria do BSM môžu užívať obaja manželia spoločne. Rovnako spoločne sa delia aj o náklady spojené s užívaním alebo udržiavaním vecí.

Rozhodovanie o veciach v BSM

Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov, pričom druhý z manželov je týmto úkonom viazaný. V iných veciach ako bežných, napríklad finančne nákladných veciach (napr. rekonštrukcia domu) je potrebný súhlas oboch. Inak by sa druhý manžel mohol domáhať neplatnosti.

Ak sa manželia o spoločných veciach nedohodnú, môžu sa obrátiť na súd, ktorý rozhodne.

Obmedzenie užívacieho práva alebo vylúčenie z užívania spoločných vecí

Súd môže v prípade fyzického alebo psychického násilia v domácnosti obmedziť užívacie právo manžela, prípadne ho z užívania úplne vylúčiť. Môže tak urobiť aj vo vzťahu k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte. Podmienkou je, že ďalšie spolužitie je z týchto dôvodov neznesiteľné.

Súd môže takéto rozhodnutie vydať iba na základe žaloby, či už návrhu na vydanie neodkladného opatrenia alebo riadnou žalobou. V tej treba preukázať najmä spoluvlastnícky vzťah manželov, ich spolužitie a existenciu (alebo hrozbu) fyzického alebo psychického násilia, ako aj neznesiteľnosť ďalšieho spolužitia.

Tento postup je prípustný nielen za trvania BSM, ale aj v čase, kedy BSM zaniklo, ale ešte nebolo z právneho hľadiska vyporiadané.

Zodpovednosť za dlhy manžela

Dlh len jedného z manželov, ktorý vznikol za trvania manželstva, môže byť v rámci exekúcie uspokojený aj z majetku patriaceho do BSM.

Zánik BSM

Súčasne so zánikom manželstva zaniká aj BSM – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

V prípade vážnych dôvodov môže súd BSM zrušiť už za trvania manželstva, najmä ak by trvanie BSM odporovalo dobrým mravom.

Súd tiež zruší BSM, ak o to požiada jeden z manželov, a to v prípade, ak druhý manžel získal oprávnenie na podnikanie. Ak by podnikali obaja, môže ktorýkoľvek požiadať súd o zrušenie BSM.

Súhlas na použitie majetku BSM v podnikaní

Na použitie majetku v BSM potrebuje manžel/podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony, ktoré súvisia s podnikaním už súhlas druhého potrebovať nebude.

Vyporiadanie BSM

V prípade zániku BSM je potrebné BSM aj vyporiadať, a teda rozdeliť si majetok.

Manželia tak môžu urobiť vzájomnou dohodou. Dohoda môže byť písomná, aj ústna. Je vhodné, a ak o to jeden z manželov požiada, aj potrebné, aby si o vyporiadaní vydali potvrdenie. V prípade nehnuteľností je nevyhnutné, aby išlo o písomnú dohodu o vyporiadaní, na ktorej budú notársky overené podpisy bývalých manželov.

Ak by k dohode nedošlo, môžu požiadať súd o vyporiadanie. Súdny poplatok za vyporiadanie je vo výške 3% z celkovej hodnoty majetku. Preto sú manželia motivovaní o vyporiadaní dohodnúť sa, čo ich finančne prakticky nezaťažuje. O vyporiadaní BSM je možné dohodnúť sa aj počas súdneho konania. Vtedy by sa poplatok za vyporiadanie znížil na 1% z hodnoty majetku.

Ak by nedošlo ani k dohode, ani by nebol podaný návrh na súdne vyporiadanie, po troch rokoch od zániku manželstva platí, že hnuteľné veci boli vyporiadané podľa stavu, v akom ich každý užíva ako vlastník. O ostatných hnuteľných a nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch sú rovnaké.

V právnej praxi existuje určitá dvojkoľajnosť v názore, či v prípad dohody o vyporiadaní BSM, ktorej súčasťou sú nehnuteľnosti, je potrebné, aby bola do troch rokov o zániku manželstva platne uzavretá alebo je nevyhnutné, aby v trojročnej lehote prebehol aj samotný zápis zmeny vlastníckeho práva na katastri. S odkazom na odbornú literatúru a príslušnú judikatúru zastávame názor, že v trojročnej lehote postačuje uzavrieť dohodu o vyporiadaní a nie je právnou prekážkou, ak dôjde k vkladu vlastníckeho práva na katastri po uplynutí trojročnej lehoty. V danom prípade je nevyhnutné rozlišovať medzi obligačno-právnymi a vecno-právnymi účinkami dohody.

Podiel pri vyporiadaní BSM

Pri vyporiadaní BSM sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Niekedy do BSM boli vložené prostriedky aj z výlučného vlastníctva jedného z manželov. Preto majú manželia právo požadovať, aby sa im uhradilo, čo zo svojho vynaložili na spoločný majetok.

Napríklad, byt patriaci do BSM bol zrekonštruovaný zo zdedených peňažných prostriedkov jedného z manželov (ktoré nepatria do BSM). Preto má nárok, aby sa o pomernú časť týchto prostriedkov znížil podiel druhého z manželov.

Pri vyporiadavaní BSM sa prihliada na potreby maloletých detí, ale aj na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu a ako sa kto pričinil o nadobudnutie vecí patriacich do BSM.

Obnova BSM

Ak BSM zaniklo počas trvania manželstva, je ho možné obnoviť iba rozhodnutím súdu, ak o to jeden z manželov požiada.

Mediácia vo veci vyporiadania BSM

Napriek tomu, že delenie majetku by malo mať konštruktívnu rovinu, je silne poznačené emocionálnymi a morálnymi krivdami, ktoré boli dôvodom na rozvod manželstva. Z tohto dôvodu je mnohokrát náročné dosiahnuť dohodu o vyporiadaní. Zároveň je finančne a časovo nákladné o vyporiadanie BSM požiadať súd. Preto je vhodné sa v týchto prípadoch o vyporiadanie dohodou pokúsiť o mediačnú dohodu, obsahom ktorej by bolo záväzné vyporiadanie majetku.

Mediátor v týchto prípadoch vystupuje v pozícii nezávislého a nestranného sprostredkovateľa komunikácie. V najnáročnejších prípadoch sa dokonca bývalí manželia nemusia stretnúť ani v jednej miestnosti. Mediátor zároveň (so súhlasom oboch bývalých manželov) môže navrhnúť možné spôsoby riešenia, prípadne vysloviť svoj subjektívny odborný pohľad na vec. Napriek tomu nie sú účastníci mediácie viazaní názorom mediátora a nemusia prijať ním navrhované riešenie.

Návrh na mimosúdne riešenie/mediáciu

Alternatíva, kedy sa bývalí manželia na vyporiadaní BSM nedohodnú a požiadajú o rozhodnutie súd, je časovo a finančne náročná. Odporúča sa pred samotným podaním návrhu na súd pokúsiť sa o dosiahnutie  dohody prostredníctvom mediátora. Protistrane – druhému manželovi – je možné navrhnúť mediáciu vo vlastnej réžii alebo o tento úkon je možné požiadať mediátora, ktorý druhému manželovi zašle výzvu na mediáciu a pokúsi sa dojednať podmienky začatia mediácie. V prípade, ak táto výzva zostane bez reakcie protistrany alebo mediácia je odmietnutá, ten kto mal záujem o mediáciu obdrží správu od mediátora o vykonaných úkonoch a o jeho pokuse dosiahnuť mimosúdnu dohodu formou mediácie.

 

Rozhodnutia súdov vo veciach BSM

Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) tvorí pohľad do rozhodovacej praxe súdov vo veciach týkajúcich sa problematiky. Napriek tomu, že rozhodnutia súdov nie sú všeobecne záväzné, právnej teórii aj právnej praxi napomáha

Vec nadobudnutá za trvania manželstva čiastočne za výlučné prostriedky jedného z manželov

Uznesenie Najvyššieho súdu SR

27.02.2013

5 Cdo 99/2011

Najvyšší súd SR v rozhodnutí definoval, že v prípade, ak je vec nadobudnutá za trvania manželstva kúpou, neslúži osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a zároveň neboli na jej zakúpenie použité len finančné prostriedky jedného z manželov, vec sa nadobúda do BSM.


Členský podiel v bytovom družstve a vznik BSM pri prevode bytu do vlastníctva jedného z manželov

Rozsudok Najvyššieho súdu SR

03.10.2013

3 Cdo 172/2012

Najvyšší súd SR zdôvodnil, že v prípade, ak jeden z manželov pred uzavretím manželstva nadobudol členský podiel v bytovom družstve a uzavretím nájomnej zmluvy o nájme družstevného bytu mu vzniklo právo užívať byt, toto možno považovať za jeho výlučný majetok, resp. majetkovú hodnotu.

Ak je družstevný byt prevedený do vlastníctva manžela, nedochádza k transformácii družstevných práv oboch manželov, iba k transformácii družstevných práv manžela, ktorý je členom v družstve.

Nadobudnutý byt preto nevstupuje do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale patrí do výlučného vlastníctva jedného manžela.


Súhlas druhého manžela na predaj motorového vozidla a neplatnosť zmluvy o prevode

Rozsudok Krajského súdu Trnava

19.03.2019

11CoP/256/2017

Prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu nie je bežnou vecou. Pojem „bežná vec“ nie je v Občianskom zákonníku definovaná, preto pri posudzovaní či ide o vec bežnú alebo nie, treba vychádzať z okolností konkrétneho prípadu s prihliadnutím na povahu a hodnotu veci ako aj účel, na ktorý slúži a pod.

V zmysle ustálenej súdnej praxe predaj alebo darovanie motorového vozidla za bežnú vec považovať nemožno a ak k tomu dôjde vo vzťahu k motorovému vozidlu, ktoré je spoločným majetkom manželov, vyžaduje sa k platnosti takéhoto právneho úkonu súhlas ich oboch. Pokiaľ takýto súhlas jedným z nich nebol daný, považuje sa právny úkon urobený druhým manželom za relatívne neplatný.


Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

Uznesenie Najvyššieho súdu SR

24.06.2020

6Cdo/2020/2017

Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu družstevného bytu a spoločného členstva rozvedených manželov v družstve a nie v čase vyporiadania BSM.

Určenie hodnoty členského podielu formou jeho zostatkovej hodnoty nie je v súlade so zásadou spravodlivého usporiadania vzťahov medzi stranami sporu.