BSM – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo vzniká iba medzi manželmi. Do BSM patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva.

Do BSM nevstupuje celý majetok, ktorý manželia nadobudli ešte pred manželstvom. BSM vzniká uzatvorením manželstva a od toho momentu všetko čo nadobudnú, patrí do BSM.

Čo do BSM nepatrí

Do BSM nepatria veci získané darom alebo dedením. Ak teda niektorý z manželov niečo napríklad zdedí, pôjde o jeho výlučný majetok. Tiež do BSM nepatria veci, ktoré svojou povahou slúžia osobnej potrebe alebo na výkon povolanie jedného z manželov.

Poslednou výnimkou sú veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku, ak takýto majetok pred manželstvom vlastnil iba jeden z manželov.

Úprava BSM

BSM je možné upraviť si vzájomnou dohodou manželov. Je tak potrebné urobiť prostredníctvom notára.

Manželia sa môžu dohodnúť, že si niektoré veci budú alebo naopak nebudú patriť do BSM, napríklad plánujú zakúpiť byt, a dohodnú sa, že tento byt nadobudne iba jeden z manželov.

Tiež sa môžu dohodnúť, že majetok patriaci do BSM bude spravovať napríklad iba jeden z manželov. A do tretice sa môžu dohodnúť, že BSM vznikne až ku dňu zániku manželstva.

Užívanie vecí v BSM

Veci ktoré patria do BSM môžu užívať obaja manželia spoločne. Rovnako spoločne sa delia aj o náklady spojené s užívaním alebo udržiavaním vecí.

Rozhodovanie o veciach v BSM

Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov, pričom druhý z manželov je týmto úkonom viazaný. V iných veciach ako bežných, napríklad finančne nákladných veciach (napr. rekonštrukcia domu) je potrebný súhlas oboch. Inak by sa druhý manžel mohol domáhať neplatnosti.

Ak sa manželia o spoločných veciach nedohodnú, môžu sa obrátiť na súd, ktorý rozhodne.

Obmedzenie užívacieho práva alebo vylúčenie z užívania spoločných vecí

Súd môže v prípade fyzického alebo psychického násilia v domácnosti obmedziť užívacie právo manžela, prípadne ho z užívania úplne vylúčiť. Môže tak urobiť aj vo vzťahu k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte. Podmienkou je, že ďalšie spolužitie je z týchto dôvodov neznesiteľné.

Zodpovednosť za dlhy manžela

Dlh len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť v rámci exekúcie uspokojená aj z majetku patriaceho do BSM.

Zánik BSM

Súčasne so zánikom manželstva zaniká aj BSM – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

V prípade vážnych dôvodov môže súd BSM zrušiť už za trvania manželstva, najmä ak by trvanie BSM odporovalo dobrým mravom.

Súd tiež zruší BSM, ak o to požiada jeden z manželov, a to v prípade, ak druhý manžel získal oprávnenie na podnikanie. Ak by podnikali obaja, môže ktorýkoľvek požiadať súd o zrušenie BSM.

Súhlas na použitie majetku BSM v podnikaní

Na použitie majetku v BSM potrebuje manžel/podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony, ktoré súvisia s podnikaním už súhlas druhého potrebovať nebude.

Vyporiadanie BSM

V prípade zániku BSM je potrebné BSM aj vyporiadať, a teda rozdeliť si majetok.

Manželia tak môžu urobiť vzájomnou dohodou. Dohoda môže byť písomná, aj ústna. Je vhodné, a ak o to jeden z manželov požiada, aj potrebné, aby si o vyporiadaní vydali potvrdenie.

Ak by k dohode nedošlo, môžu požiadať súd o vyporiadanie. Súdny poplatok za vyporiadanie je vo výške 3% z celkovej hodnoty majetku. Preto sú manželia motivovaní o vyporiadaní dohodnúť sa, čo ich finančne prakticky nezaťažuje. O vyporiadaní BSM je možné dohodnúť sa aj počas súdneho konania. Vtedy by sa poplatok za vyporiadanie znížil na 1% z hodnoty majetku.

Ak by nedošlo ani k dohode, ani by nebol podaný návrh na súdne vyporiadanie, po troch rokoch od zániku manželstva platí, že hnuteľné veci boli vyporiadané podľa stavu, v akom ich každý užíva ako vlastník. O ostatných hnuteľných a nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch sú rovnaké.

Podiel pri vyporiadaní BSM

Pri vyporiadaní BSM sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Niekedy do BSM boli vložené prostriedky aj z výlučného vlastníctva jedného z manželov. Preto majú manželia právo požadovať, aby sa im uhradilo, čo zo svojho vynaložili na spoločný majetok.

Napríklad, byt patriaci do BSM bol zrekonštruovaný zo zdedených peňažných prostriedkov jedného z manželov (ktoré nepatria do BSM). Preto má nárok, aby sa o pomernú časť týchto prostriedkov znížil podiel druhého z manželov.

Pri vyporiadavaní BSM sa prihliada na potreby maloletých detí, ale aj na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu a ako sa kto pričinil o nadobudnutie vecí patriacich do BSM.

Obnova BSM

Ak BSM zaniklo počas trvania manželstva, je ho možné obnoviť iba rozhodnutím súdu, ak o to jeden z manželov požiada.

 

Rozhodnutia súdov vo veciach BSM

Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) tvorí pohľad do rozhodovacej praxe súdov vo veciach týkajúcich sa problematiky. Napriek tomu, že rozhodnutia súdov nie sú všeobecne záväzné, právnej teórii aj právnej praxi napomáha

Vec nadobudnutá za trvania manželstva čiastočne za výlučné prostriedky jedného z manželov

Uznesenie Najvyššieho súdu SR

27.02.2013

5 Cdo 99/2011

Najvyšší súd SR v rozhodnutí definoval, že v prípade, ak je vec nadobudnutá za trvania manželstva kúpou, neslúži osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a zároveň neboli na jej zakúpenie použité len finančné prostriedky jedného z manželov, vec sa nadobúda do BSM.


Členský podiel v bytovom družstve a vznik BSM pri prevode bytu do vlastníctva jedného z manželov

Rozsudok Najvyššieho súdu SR

03.10.2013

3 Cdo 172/2012

Najvyšší súd SR zdôvodnil, že v prípade, ak jeden z manželov pred uzavretím manželstva nadobudol členský podiel v bytovom družstve a uzavretím nájomnej zmluvy o nájme družstevného bytu mu vzniklo právo užívať byt, toto možno považovať za jeho výlučný majetok, resp. majetkovú hodnotu.

Ak je družstevný byt prevedený do vlastníctva manžela, nedochádza k transformácii družstevných práv oboch manželov, iba k transformácii družstevných práv manžela, ktorý je členom v družstve.

Nadobudnutý byt preto nevstupuje do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale patrí do výlučného vlastníctva jedného manžela.


Súhlas druhého manžela na predaj motorového vozidla a neplatnosť zmluvy o prevode

Rozsudok Krajského súdu Trnava

19.03.2019

11CoP/256/2017

Prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu nie je bežnou vecou. Pojem „bežná vec“ nie je v Občianskom zákonníku definovaná, preto pri posudzovaní či ide o vec bežnú alebo nie, treba vychádzať z okolností konkrétneho prípadu s prihliadnutím na povahu a hodnotu veci ako aj účel, na ktorý slúži a pod.

V zmysle ustálenej súdnej praxe predaj alebo darovanie motorového vozidla za bežnú vec považovať nemožno a ak k tomu dôjde vo vzťahu k motorovému vozidlu, ktoré je spoločným majetkom manželov, vyžaduje sa k platnosti takéhoto právneho úkonu súhlas ich oboch. Pokiaľ takýto súhlas jedným z nich nebol daný, považuje sa právny úkon urobený druhým manželom za relatívne neplatný.

10 komentárov

 • Dobry vecer, viete mi pomoct, ked chceme s manzelom spolu zostat, ale bojim sa, ze kvoli jeho podnikaniu prideme o majetok.. co mam urobit?

 • odpoveď pre Kat. Kel.: Dobrý deň, občiansky zákonník pozná pár možností, ako si manželia môžu modifikovať svoje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, prípadne ho úplne zrušiť a vyporiadať. Samotný fakt, že jeden z manželov podniká (ako SZČO, nie ako spoločník v s.r.o.) je zákonným dôvodom na zrušenie BSM. Toto zrušenie môže spraviť výlučne súd, vyporiadať BSM si môžete dohodou. Pri vyporiadaní môžete využiť mediačné služby.

 • dobrý deň, poprosím o stručné info – ako rýchlo vieme mať s bývalou zrušený a vysporiadaný majetok? tento týždeň sme obaja prevzali rozsudok o rozvode. Marián K.

 • Dobrý deň, pán Marián, Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zanikne ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Ak to chcete urýchliť, hneď po prevzatí rozsudku zašlite na súd vzdanie sa práva na odvolanie. Po vyporiadaní môžete svoj majetok prakticky okamžite vyporiadať dohodou. Ideálne je využiť služby mediátora, ktorý Vám pomôže nielen s tým, aby ste sa zhodli, ale aj s formálnymi náležitosťami dohody o vyporiadaní. BSM preto môžete mať vyporiadané prakticky okamžite. Treba ale myslieť na to, že pokiaľ máte nehnuteľnosť, dohodu bude treba dať zapísať aj na kataster. Ten má 30 dní na zápis, príp. 14 dní na zrýchlený zápis.

 • mozete poradit? v minulosti som zdedil peniaze, za ktore som kupil byt uz ked sme boli s manzelkou zobrati. teraz sme odluceni a manzelka stale tvrdi, ze v tom byte ma pravo byvat a ze jej tiez patri. ma pravdu? dakujem za odpovede. Ondrej K.

 • Dobrý deň, pán Ondrej, problematika BSM sa nedá zjednodušene zhrnúť do jedného komentára. Bez ohľadu na skutočnosť, či byt patrí do BSM alebo nie, právo manželky na užívanie bytu sa posudzuje podľa § 18 a nasl. zákona o rodine, zatiaľ čo problematika BSM spadá pod občiansky zákonník. V prípade, ak máte záujem o individuálne zhodnotenie Vaši práv a povinností, odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta. Pokiaľ máte záujem s manželkou vyriešiť problém a dohodnúť sa, môžete využiť mediačné služby.

 • Dobrý deň, manžel si počas manželstva založil firmu, ktorej sa v celku darí. Teraz sa rozvádzame a tvrdí, že tá firma do BSM nepatrí. Ako to prosím je?

 • Dobrý deň, pani Elena, k otázke, či obchodný podiel patrí do BSM sme písali v článku https://martinbiskupic.sk/patri-obchodny-podiel-do-bsm-bezpodieloveho-spoluvlastnictva-manzelov/

  Je to stále sporná problematika, kde spravidla v prípadnom súdnom konaní advokát “vlastníka” obchodného podielu presadzuje názor, že do BSM nepatrí, a advokát druhého manžela tvrdí, že obchodný podiel do BSM patrí. Častokrát je hodnota sporného podielu menšia, ako je výška súdnych trov, takže spravidla na to finančne doplatia bývalí manželia. Preto vždy odporúčame maximálnu snahu o mimosúdnu dohodu.

 • dobry den, poprosim o radu. manzelka si chce otvorit kozmeticky salon, chce tam dost investovat. v tom ju chcem podporit, ale obavam sa, aby neboli ohrozene nase spolocne financie. nechce sa o tom moc so mnou bavit, lebo si mysli, ze nechcem aby salon otvarala. vedeli by ste poradit postup? dakujem

 • Dobrý deň, pokiaľ Vaše debaty medzi štyrmi očami nepriniesli výsledok, určite odporúčam využiť služby mediátora. Je viacero právnych možností, na ktorých sa môžete zhodnúť a ktoré by uspokojili záujmy Vás oboch. Považujem to za ideálnejšiu alternatívu, ako by ste mali jednostranne podať návrh na súd napríklad na zrušenie BSM, čo by síce Váš majetok mohlo ochrániť, ale pravdepodobne by zhoršilo Vaše vzťahy a dôveru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zanechajte nám rýchlu správu, budeme Vás kontaktovať.