Manželstvo

manzelstvo

Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.

Právny poriadok Slovenskej republiky uznáva manželstvo ako jedinečný zväzok, ktorý plní svoju podstatnú úlohu v spoločnosti. Rodina, ktorá bola založená manželstvo, je uznaná za základnú bunku spoločnosti a spoločnosť má povinnosť všetky formy rodiny chrániť.

Princíp, že manželmi môžu byť iba muž a žena, bol posilnený povýšením na ústavný princíp.

Účel manželstva

Manželstvo vniká na základe slobodného a dobrovoľného rozhodnutia muža a ženy. Zároveň majú snúbenci povinnosť splniť základné zákonné povinnosti.

Najzákladnejším účelom manželstva, podľa zákona o rodine, je vytvorenie trvalej a harmonickej rodiny, ktorá má zabezpečiť riadnu výchovu detí. Napriek tomu, že tento cieľ je daný prioritne manželstvu, vytvorenie neformálnej rodiny a splodenie a riadna výchova detí nie je podmienené manželstvom. Deti narodené zosobášeným rodičom majú rovnaké práva a postavenie ako deti narodené nezosobášenému páru.

Ak sa muž a žena rozhodnú uzavrieť manželstvo, je potrebné vopred poznať svoje vzájomné charakterové vlastnosti a zdravotný stav. Z pohľadu štatistiky je práve rozdielnosť charakterových vlastností najčastejšou príčinou rozpadu manželstva. Štát dané ustanovenie začlenil najmä z preventívnych dôvodov, aby zabránil neuváženým manželstvám. Jedným zo zamýšľaných opatrení je zavedenie povinnej lehoty medzi podaním žiadosti o sobáš a samotným sobášom, na predchádzanie ľahkomyseľným a  neuváženým manželstvám.

Mnohoženstvo – Bigamia

Nielen, že zákon umožňuje sobáš mužovi a žene, podmienkou je, že manželstvo uzavrie iba jeden muž a jedna žena. Polygamia je jednou zo základných zásad rodinného práva. Ide nielen o ústavný princíp slovenského práva, ale aj práva európskeho. Preto Slovenská republika tento princíp nemôže preklenúť, ani keby takáto vôľa bola. V prípade, ak osoba uzavrie ďalšie manželstvo, jednak pôjde o neplatné manželstvo, jednak sa dopúšťa trestného činu dvojmanželstva, za čo môže byť odsúdený na trest odňatia slobody až na dva roky. Zároveň sa trestného činu dopustí aj osoba, ktorá vedome uzavrie manželstvo s osobou už zosobášenou.

Dvojmanželstvo § 204 Trestného zákona

(1) Kto za trvania svojho manželstva uzavrie manželstvo iné, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto vedome uzavrie manželstvo s osobou, ktorá už je v inom manželstve.

Druh a družka

Manželstvo nemožno stotožňovať so spolužitím bez sobáša. Takéto páry bývajú označené ako „druh a družka“. Nejde pritom o zákonný inštitút spolunažívania. Páry bez uzavretia manželstva nepožívajú ochranu vyplývajúcu z inštitútu manželstva, ako napríklad spôsob dedenia, sociálne výhody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Nie je ale vylúčené, aby si aj takéto osoby upravili svoje vzťahy zmluvou podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Takáto zmluva však nesmie odporovať obsahu alebo účelu zákona.

Uzavretie manželstva

Manželstvo vzniká vyhlásením snúbencov pred príslušným orgánom, že uzavierajú manželstvo. Zároveň musia byť prítomní dvaja svedkovia. Týmto vyhlásením deklarujú dobrovoľnosť a slobodné rozhodnutie uzavrieť manželstvo a vôľu vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré bude zabezpečovať riadnu výchovu detí. Vyhlásenie o vôli uzavrieť manželstvo manželia nesmerujú voči sebe navzájom. Nejde teda o zmluvu medzi manželmi. Vyhlásenie smeruje voči sobášiacemu s účelom vyvolania právnych následkov, predpokladaných zákonom o rodine. A teda k uzavretiu manželstva, čo sobášiaci predpísaným spôsobom potvrdí. Snúbenci majú právo zvoliť si, či uzavrú manželstvo pred matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi. Obe tieto formy majú z právneho hľadiska totožný účinok. Pre sobáš pred orgánom cirkvi musia snúbenci okrem zákonných podmienok sobáša splniť aj osobitné podmienky cirkvi. Ak by sa snúbenci nezhodli na forme uzavretia manželstva, tento ich spor nemôže rozhodnúť súd. Snúbenci takúto súdnu ochranu nemajú garantovanú zákonom o rodine.

Uzavretie manželstva pred matričným úradom

Manželstvo sa uzatvára pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom za prítomnosti martrikára na matričnom úrade. Príslušným je matričný úrad, v obvode ktorého má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Zoznam matričných úradov je v závere tohto príspevku.

Matričný úrad môže povoliť svadobný obrad pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste. Na vydanie takéhoto povolenia nemajú snúbenci právny nárok. V prípade, ak by takúto žiadosť zamietla matrika príslušná podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov, nie je vylúčené, že matrika príslušná podľa trvalého pobytu druhého snúbenca presun miestnej príslušnosti povolí. Výnimkou je, ak je ohrozený život jedného zo snúbencov. V takom prípade možno uzavrieť manželstvo pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste. V taktom prípade sa povolenie nevyžaduje. Ak by tieto podmienky neboli splnené a manželstvo by bolo uzavreté pred nepríslušným matričným úradom, takéto manželstvo by nevzniklo. Rovnaký následok by malo, keby sobáš vykonala neoprávnená osoba, napríklad poslanec bez príslušného poverenia. Čo sa konkrétneho miesta sobáša týka, spravidla sa sobáš vykonáva v obradnej miestnosti alebo na inom vhodnom mieste. Nie je stanovené, čo sa za „iné vhodné miesto“ považuje, je ale potrebné pamätať na potrebu zachovania slávnostnosti obradu. Takéto miesto ale musí byť v územnom obvode príslušnej matriky.

V rámci uzavretia manželstva pred matričným úradom sa nevydáva správne rozhodnutie o vzniku manželstva. Úlohou matriky je osvedčiť splnenie podmienok pre vznik manželstva a zapísať manželstvo do knihy manželstiev. Samotný zápis má iba deklaratórny charakter, preto prípadná chyba v zápise nemá za následok neplatnosť manželstva.

Uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi

Za platne uzavreté manželstvo sa považuje aj manželstvo uzavreté pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Možnosť sobášiť má iba cirkev alebo náboženská spoločnosť registrovaná Ministerstvom kultúry SR podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. Ak by sobáš vykonala iná ako registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, takéto manželstvo by nevzniklo. Sobášiaca osoba musí byť na takýto úkon oprávnená internými pravidlami príslušnej cirkvi.

Takéto manželstvo sa uzaviera v kostole alebo inom vhodnom mieste určenom na náboženské obrady. Ak by bol život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť kdekoľvek.

Do troch dní od obradu je orgán cirkvi povinný doručiť na matriku zápisnicu o uzavretí manželstva. Bez takejto zápisnice orgán cirkvi nemôže uskutočniť zápis do knihy manželstiev a vydať sobášny list.

Povinnosti snúbencov

Snúbenci sú povinní predložiť pred uzavretím manželstva doklady – rodný list, občiansky preukaz, a doklad o zániku predošlého manželstva, napr. úmrtný list v prípade vdovca alebo vdovy alebo rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného manžela. Cudzinci majú osobitné podmienky pre predloženie dokladov podľa zákona o matrikách.

Od snúbencov sa tiež vyžaduje, aby vopred vyhlásili, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a že poznajú svoj zdravotný stav. Tiež je potrebné vyhlásenie o svojom priezvisku po uzavretí manželstva a o priezvisku ich spoločných detí. Priamo počas sobáša sú obaja snúbenci povinní verejne, ústne, za prítomnosti dvoch svedkov a pred sobášiacim vyhlásiť, že uzavierajú manželstvo. A to buď odpoveďou „áno“, pokiaľ reflektujú na prejav sobášiaceho, alebo akýmkoľvek iným vyhlásením, z ktorého je zrejmá vôľa uzavrieť manželstvo.

Verejnosť sobáša

V podmienkach Slovenskej republiky sú zakázané tajné sobáše. Napriek tomu, nie je potrebné verejne ohlasovať sobáš. Z pohľadu zákona postačuje, že podmienky sobáša umožňujú účasť aj verejnosti. V každom prípade, minimálny počet osôb na svadbe je päť – snúbenci, dvaja svedkovia a sobášiaci.

Neplnoleté osoby a osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony

Osoby staršie ako 16 rokov, ktoré ešte nie sú plnoleté, aj osoby, ktorým bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony, musia vopred požiadať súd o povolenie uzavrieť manželstvo. Toto povolenie sa predkladá pred uzavretím manželstva.

Priezvisko

Pred uzavretím manželstva sa snúbenci musia rozhodnúť, či priezvisko jedného z nich bude spoločným alebo či si obaja ponechajú doterajšie priezviská. Treťou možnosťou je ponechanie si svojich priezvisko, pričom by jeden z nich prijal aj spoločné priezvisko, a teda by mal priezviská dve.

Ak si snúbenci chcú ponechať svoje priezviská, musia vopred určiť, ktoré priezvisko bude priezviskom ich spoločných detí.

Uzavretie manželstva v zastúpení

Neštandardnou situáciou, ktorú ale zákon povoľuje, je uzavrieť manželstvo v zastúpení. Ženích alebo nevesta si môžu na základe notársky overeného splnomocnenia zvoliť zástupcu. Podmienkou je, aby to bola osoba rovnakého pohlavia. Tento proces podlieha schváleniu matričným úradom, žiadosť musí byť odôvodnená a podpísaná oboma snúbencami. Plnomocenstvo musí obsahovať: – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia trvalý pobyt snúbenca a zástupcu, – vyhlásenie o priezvisku snúbencov a ich spoločných detí v mužskom aj ženskom tvare, – vyhlásenie, že splnomocniteľovi (snúbencovi) nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a že snúbenci navzájom poznajú svoj zdravotný stav. Takéto plnomocenstvo je možné odvolať pred uzavretím manželstva. Ak sa o odvolaní druhý snúbenec  nedozvie pred sobášom a obrad prebehne, manželstvo bude uzavreté a odvolanie plnomocenstva neúčinné.

A teda, ak sa niekto nechce postaviť pred oltár, ale chce uzavrieť manželstvo, splnomocnenie je vhodná alternatíva. Vážnosť dôvodov bude vždy dôkladne posudzovať matričný úrad.

Sobáš v zahraničí

Občan Slovenskej republiky môže uzavrieť manželstvo v cudzine podľa zákona o rodine pred orgánom Slovenskej republiky na to určeným. Pôjde o zastupiteľský úrad Slovenskej republiky. Zároveň nie je vylúčené uzavrieť manželstvo v cudzine podľa tamojšieho platného práva. V takom prípade je potrebné splniť zákonného podmienky daného práva. Nie je podmienkou, aby aspoň jeden zo snúbencov bol občanom daného štátu. Môžu tak urobiť aj dvaja občania Slovenskej republiky. Aby takéto manželstvo bolo platne uznané aj v Slovenskej republike, musí byť platné v štáte v ktorom bolo uzavreté a zároveň nemôže byť v rozpore s právom Slovenskej republiky. Manželstvá uzavreté v cudzine (pred orgánom cudzieho štátu, aj pred zastupiteľským úradom SR) sa zapisujú do osobitnej matriky Ministerstva vnútra, ktorú vedie Okresný úrad Bratislava I.

 Práva a povinnosti manželov

Manželia majú voči sebe vzájomné práva a povinnosti, ktoré definuje zákon o rodine. Napriek tomu, že neexistuje priama sankcia za nedodržiavanie určitých manželských povinností, napríklad rešpektovať dôstojnosť druhého alebo byť verný, plnenie si manželských povinnosti za určitých okolností môže byť zohľadňované. Súd má povinnosť brať na zreteľ plnenie si manželských povinností napríklad pri rozvode, ale aj pri úprave rodičovských práv a povinností.

Základné manželské povinnosti a práva

Manželia sú si v manželstve rovní. Sú povinní spolu žiť, byť si verní a pomáhať si. Vzájomný rešpekt a úcta je základným predpokladom zdravého rodinného prostredia. V neposlednom rade sa musia spoločne starať o deti a vytvárať im rodinnú pohodu.

Každá rodina a jej členovia majú svoje potreby, preto manželia sú obaja povinní starať sa o uspokojovanie týchto potrieb. Zohľadňujú sa ich schopnosti, možnosti aj majetkové pomery. Do tejto starostlivosti spadá aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť.

Rozhodovanie o rodinných veciach

Dôležité veci o veciach týkajúcich sa rodiny manželia rozhodujú spoločne. Ak dôjde k nedohode manželov, môžu sa obrátiť na súd, ktorý rozhodne.

Ak chce jeden z manželov vykonávať určité povolenie alebo sa inak pracovne uplatniť, na toto nepotrebuje povolenie druhého.

Zastupovanie manželov

Manželia majú právo toho druhého v bežných veciach zastúpiť, napríklad prijímať za druhého bežné plnenie. Právne úkony jedného z manželov v bežných veciach zaväzujú oboch.

Zánik a zrušenie manželstva

Ak manželstvo vzniklo a nebolo vyhlásené za neplatné, môže zaniknúť alebo byť zrušené iba zákonným spôsobom.

Zánik manželstva

Smrťou jedného z manželov alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho manželstvo zaniká. Keďže sa stávajú aj situácie, kedy sa dodatočne preukáže, že osoba vyhlásená za mŕtvu (napríklad nezvestná) nezomrela, zaniknuté manželstvo sa obnoví. Výnimkou je iba situácia, ak by pozostalý manžel medzičasom uzatvoril nové manželstvo.

Zrušenie manželstva rozvodom

Zo strany súdu môže byť manželstvo zrušené rozvodom iba v odôvodnených prípadoch. V prvom rade o rozvod musí požiadať jeden z manželov. V druhom rade, vzťahy manželov musia byť vážne a trvalo narušené a rozvrátené, že manželstvo už neplní svoj pôvodný účel a nemožno očakávať zlepšenie a obnovu vzťahov.

Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva

Pred uzavretím manželstva musia snúbenci vyhlásiť, že im nie sú známe okolnosti, ktoré by vylučovali uzavretie manželstva. Tie definuje zákon o rodine.

Dvojmanželstvo

Manželstvo nemôže uzavrieť už ženatý muž alebo vydatá žena. Okrem toho, že nové manželstvo by bolo zo strany súdu vyhlásené za neplatné, ide aj o trestný čin dvojmanželstva, za ktorý obom hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

Manželstvo medzi príbuznými

Taktiež nemožno uzavrieť manželstvo medzi príbuznými, a to medzi predkami ani potomkami, ani medzi súrodencami (brat, sestra, matka, syn, otec, dcéra). Za príbuzného sa považuje aj osoba, ktorá bola do rodiny osvojená (adoptovaná), napriek tomu, že z biologického hľadiska nie je pokrvným príbuzným.

Manželstvo maloletej osoby

Manželstvo nemôže uzavrieť ani maloletý. Vo výnimočných prípadoch môže súd povoliť uzavrieť manželstvo maloletej osobe staršej ako 16 rokov.

Manželstvo osoby pozbavenej na právne úkony a osoby obmedzenej na právne úkony

Osoba, ktorá bola pozbavená na právne úkony, nemôže uzavrieť manželstvo. Ak bola osoba iba čiastočne obmedzená na právne úkony, môže požiadať súd o povolenie uzavrieť manželstva.

Neplatnosť manželstva

Neplatnosť manželstva je potrebné odlišovať od zániku manželstva riadnym spôsobom (rozvodom, smrťou), ako aj od situácií, kedy manželstvo nikdy nevzniklo a netreba riešiť ani rozvod, ani vyhlásenie manželstva za neplatené.

Neplatnosť manželstva

V prípade, ak manželstvo vzniklo, ale neboli na to splnené zákonné podmienky, na návrh manželov a v niektorých prípadoch z vlastnej iniciatívy môže súd manželstvo vyhlásiť za neplatené. Od rozvodu sa to líši tým, že na takéto manželstvo sa nazerá, ako by nikdy nevzniklo.

Dvojmanželstvo

Súd aj bez návrhu rozhodne, že je manželstvo neplatné, ak bolo uzatvorené ženatým mužom alebo s vydatou ženou. Súd by nerozhodol o neplatnosti, ak by predošlé manželstvo medzičasom zaniklo.

Manželstvo medzi potomkami a predkami a súrodencami

Rovnako, ak bez návrhu súd rozhodne o neplatnosti manželstva, ak bolo uzatvorené medzi predkami a potomkami, alebo medzi súrodencami.

Manželstvo neplnoletej osoby

Obdobne aj v prípade manželstva uzavretého maloletou osobou bez povolenia súdu. O neplatnosti by nerozhodol, ak medzi medzičasom osoba nadobudla plnoletosť alebo ak by manželka otehotnela.

Manželstvo osoby pozbavenej na právne úkony a osoby obmedzenej na právne úkony

Neplatné je aj manželstvo uzavreté osobou pozbavenou na právne úkony a manželstvo uzavreté osobou, ktorá trpela duševnou poruchou, ktorá by mala za následok pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, teda ak manželstvo bolo uzavreté pred samotnou diagnostikou poruchy. Súd v takom prípade rozhoduje aj bez návrhu.

O neplatnosti manželstva rozhodne súd iba na návrh jedného z manželov, ak manželstvo uzavrela osoba obmedzená na právne úkony alebo osoba, ktorá bola v postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Ak by sa medzičasom zdravotný stav zlepšil, súd by o neplatnosti manželstva nerozhodol.

Iné dôvody neplatnosti manželstva

Taktiež manželstvo, ktoré vzniklo na základe vyhlásenia snúbencov o uzavretí manželstva, ktoré nebolo urobené slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, je neplatné. Tejto neplatnosti sa môže domáhať ktorýkoľvek z manželov do jedného roka, od kedy sa tieto skutočnosti dozvedel.

Okolnosti, kedy manželstvo nevznikne

Od neplatnosti manželstva treba odlíšiť prípady, kedy manželstvo nevznikne.

Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva bolo vynútené násilím alebo takéto vyhlásenie urobila osoba mladšia ako 16 rokov. Tiež manželstvo nevznikne, ak bolo urobené pred nepríslušnou matrikou, cirkvou, náboženskou spoločnosťou alebo osobou, ale aj manželstvo urobené v cudzine pred orgánom, ktorý na to nebol určený, alebo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobil zástupca bez platného plnomocenstva.

Spory medzi manželmi

V prípade, ak spor hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.