Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z.

zakon o rodine

STIAHNUŤ

Zákon o rodine plné znenie

Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol Národnou radou SR prijatý 19. januára 2005. Doposiaľ bol priamo či nepriamo novelizovaný jedenásťkrát, a to zákonmi č. 297/2005 Z. z., 615/2006 Z. z., 201/2008 Z. z., 217/2010 Z. z., 290/2011 Z. z., 125/2013 Z. z., 124/2015 Z. z., 160/2015 Z. z.(nepriamo), 175/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 2/2017 Z. z.)

Základné zásady

V Čl. 1 až 5 sú zhrnuté základné zásady zákona. Okrem základnej definície manželstva, rodiny, rodičovstva a povinností členov rodiny, je v tejto časti obsiahnuté výkladové pravidlo k aplikácii najlepšieho záujmu dieťaťa.

Vznik manželstva

§1 až 8 definuje spôsob vzniku manželstva vo všeobecnosti, ale aj s prihliadnutím na možnosti uzavrieť manželstvo pred matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi.

Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva

§ 9 až 17 definuje okolnosti, za ktorých manželstvo nemožno uzavrieť. Taktiež dôvody a postupy na vyhlásenie manželstva za neplatné.

Vzťahy medzi manželmi

V § 18 zákon definuje rovnosť manželov v právach a povinnostiach a základné manželské povinnosti. § 19 a § 20 upravuje povinnosti a práva manželov v rámci uspokojovania potrieb rodiny a oprávnenia zastupovať druhého manžela v právnych úkonoch.

Zánik manželstva smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho

§ 21 upravuje zánik manželstva v prípade smrti jedného z manželov, ale aj situácie, kedy je jeden z manželov vyhlásený za mŕtveho a okolnosti, kedy by došlo k zrušeniu rozhodnutia o vyhlásení za mŕtveho.

Rozvod manželstva

§ 22 až 27 upravuje možnosť zrušiť manželstvo rozvodom. Nie sú opomenuté postupy úpravy rodičovských práv a povinností vo vzťahu k spoločným maloletým deťom rozvádzajúcich sa manželov a stanovenia výšky výživného pre tieto spoločné deti.

Rodičovské práva a povinnosti

V § 28 až 39 zákon upravuje širokú a zložitú oblasť rodičovských práv a povinností, súčasťou ktorých sú najmä starostlivosť o dieťa, zastupovanie dieťaťa a správa jeho majetku. Nie je opomenutá možnosť ustanovenia majetkového opatrovníka dieťaťu. V tejto časti zákon upravuje tiež práva súdu rozhodnúť pri nezhode rodičov, upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností a upraviť styk v ďalších prípadoch. Nevynímajúc možnosť súdu nariadiť výchovné opatrenie dieťaťu, prípadne rodičom. Nemenej zásadnou je oblasť zásahov do rodičovských práv a povinností.

Ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí a vzťahy v rodine

§ 40 až 43 je definovaný spôsob určovania priezviska dieťaťa, ale aj právo dieťaťa vyjadriť svoj názor vo veciach, ktoré sa ho týkajú. Neopomenuté sú aj povinnosti dieťaťa vo vzťahu k rodine, rodičom, a svojmu spôsobu života.

Náhradná starostlivosť

§ 44 až 55 upravuje formy náhradnej starostlivosti. Za tú zákon považuje náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť a ústavnú starostlivosť.

Poručníctvo a opatrovníctvo

Všetko o poručníctve a opatrovníctve je obsiahnuté v ustanoveniach § 56 až 61.

Výživné

Oblasť výživného je upravená § 62 až 81, v ktorých možno nájsť vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, vyživovaciu povinnosť detí k rodičom, vyživovaciu povinnosť medzi ostatnými príbuznými, vyživovaciu povinnosť medzi manželmi, ale aj príspevok na výživu rozvedeného manžela a príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke.

Určenie rodičovstva

Určenie materstva a spôsoby určenia a zapretia otcovstva obsahujú ustanovenia § 82 až 96.

Osvojenie

Možnosti a podmienky osvojenia dieťaťa stanovujú § 97 až 109.

Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

Na záver, § 110 až 120 definujú spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia.

STIAHNUŤ

Zákon o rodine plné znenie