Výpoveď v skúšobnej dobe

vypoved

Či a ako je možné ukončiť pracovný pomer „výpoveďou v skúšobnej dobe“ závisí od definície pojmu samotnej skúšobnej doby a definícia možných spôsobov skončenia pracovného pomeru.

Skúšobná doba

Skúšobná doba je obdobie, na ktorom sa zamestnávateľ a zamestnanec môžu (ale nemusia) dohodnúť v pracovnej zmluve. Ide o obdobie, kedy sa tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec slobodne rozhodnúť na okamžitom skončení pracovného pomeru bez väčších formalít, bez výpovednej doby, bez odstupného, a bez iných sankcii.

§ 45 Zákonníka práce

Skúšobná doba

(1) V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

(2) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

(3) Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

(4) Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.

Výnimku v spôsobe skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe predstavujú tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacie ženy.

Spôsoby skončenia pracovného pomeru

Pracovný pomer možno skončiť piatimi spôsobmi:

  1. dohodou o skončení,
  2. jednostrannou výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo zo strany zamestnanca,
  3. okamžitým skončením,
  4. skončením v skúšobnej dobe,
  5. uplynutím dohodnutej doby v prípade zmlúv na určitú dobu.

Z uvedeného vyplýva, že v období, kedy ešte trvá pracovný pomer a zároveň skúšobná doba, možno skončiť pracovný pomer všetkými špecifikovanými spôsobmi. V závislosti od toho, ktorý spôsob si zamestnávateľ alebo zamestnanec zvolí, príp. obaja, bude nevyhnutné dodržať osobitné podmienky toho ktorého spôsobu.

Nie je teda vylúčené, že počas skúšobnej doby dá zamestnanec výpoveď. V takom prípade je nevyhnuté dodržať výpovednú dobu. Alebo, že sa zamestnávateľ a zamestnanci vzájomne dohodnú na skončení pracovného pomeru. V takom prípade nepôjde o skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ale o dohodu o skončení pracovného pomeru.

Ak teda skúšobná doba trvá, zákon pre zrušenie pracovnej zmluvy určuje voľnejší režim, a či zamestnávateľa alebo zamestnanec nemá dôvod končiť pracovný pomer zložitejším spôsobom a môže si vybrať spôsob skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe podľa § 72 Zákonníka práce.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

§ 72 Zákonníka práce

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

(2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Pre skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe preto stačí, aby doručil zamestnanec zamestnávateľovi alebo zamestnávateľ zamestnancovi písomný list označený ako „skočenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe“. V takom prípade pracovný pomer skončí dňom, ktorý je uvedený v skončení.

Zákon stanovuje, že takýto list treba doručiť spravidla tri dni pred dňom, kedy a má pracovný pomer skončiť.

Návrh na mimosúdne riešenie sporov formou mediácie

V prípade, ak spor hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.