Návrh inštitútu „Informatívne stretnutie rodičov“ pre rodinnoprávnu agendu

informatívne stretnutie

Ministerstvo spravodlivosti SR dňa 21.08.2023 posunulo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Vyhlášky MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.

Koordinátor a psychológ

Prijatím tohto návrhu by malo dôjsť k doplneniu pozície súdneho úradníka v rámci súdnych oddelení pre rodinnoprávnu agendu, a to o vyššieho súdneho úradníka – koordinátora. Zároveň by každý krajský súd mal pre tento účel vytvorenú a obsadenú pozíciu psychológa.

Koordinátor by mal za úlohu vykonávať informatívne stretnutia rodičov v konaní vo veciach o starostlivosti súdu o maloletých a ďalšie úkony spojené s týmito informatívnymi stretnutiami.

Psychológ by mal naproti tomu vykonávať podpornú psychologickú činnosť najmä v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých pre obvod krajského súdu.

Informatívne stretnutie rodičov

Návrhom vyhlášky je snaha o inštitucionálne zaradenie informatívnych stretnutí rodičov, ktoré by boli charakteru iných potrebných procesných úkonov súdu v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, v ktorých je možné uzavrieť rodičovskú dohodu a v konaniach o výkon rozhodnutia. Základným účelom takýchto stretnutí by bolo najmä vedenie rodičov k prevzatiu rodičovskej zodpovednosti, využitiu odbornej pomoci a k uzavretiu rodičovskej dohody.

Informatívne stretnutie rodičov by mal viesť koordinátor alebo sudca.

Prečo sa navrhuje takáto zmena?

Dôvodová správa k návrhu vyhlášky uvádza, že „primárnym cieľom návrhu vyhlášky je implementovať niektoré z projektových zámerom ministerstva spravodlivosti v rámci projektu „Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende“. Hlavným cieľom projektu je zavedenie a overovanie použiteľnosti sociálnych inovácií v rodinnoprávnej agende, a to implementácia vhodných podmienok pre rodinnoprávnu agendu na všetkých súdoch, vytvorenie dôslednejších procesnoprávnych základov a zjednotenie postupu v celoslovenskom rozsahu s rešpektom k regionálnym odlišnostiam a následné zverejnenie a evaluácia dát z celoslovenského overovania. Na dvanástich pilotných súdoch ministerstvo spravodlivosti v priebehu rokov 2018 – 2020 overovalo nové postupy využitia tzv. multidisciplinárneho prístupu súdu a jednotlivých subjektov, ktoré sa podieľajú na riešení rodičovských konfliktov. Od začiatku roka 2022 sa projekt rozšíril na všetky okresné súdy. Už od októbra 2020 ministerstvo organizovalo školenia špecializovaných vyšších súdnych úradníkov – koordinátorov a sudcov, kde sa tento multidisciplinárny prístup v rodinnej agende overoval. A práve zakomponovanie inštitút vyššieho súdneho úradník – koordinátora a psychológa do právneho poriadku je cieľom predloženého návrhu vyhlášky. V tejto časti návrh vyhlášky bezprostredne súvisí s návrhom vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení neskorších predpisov (taktiež v pripomienkovom konaní).“

Štádium legislatívneho procesu

Stav legislatívneho procesu, pripomienky k návrhu a ďalšie informácie je možné sledovať na oficiálnom webe slov-lex.sk.