Online rozvod

online rozvod

V súčasnosti je stále zvyšujúca požiadavka na rozvod bez nutnosti fyzickej prítomnosti manželov, tzv. online rozvod. Každý pod týmto pojmom rozumie iný postup a zákon online rozvod nedefinuje. Povieme si v skratke, čo manželov v procese rozvodu nevyhnutne čaká a v čom majú manželia možnosť voľby.

Manželstvo rozvádza súd

Manželstvo môže rozviesť výlučne súd. Tomu sa manželia nevyhnú. Nemôže teda manželstvo rozviesť advokát, notár alebo mediátor. Jeden z manželov teda musí nevyhnutne podať návrh na rozvod, čím sa rozvodové konanie začne.

Návrh na rozvod je možné vypracovať vo vlastnej réžii, no pokiaľ manželia nie sú na rozvode alebo s ním súvisiacich veciach dohodnutí, je viac než vhodné obrátiť sa na advokáta. Ten spíše návrh na rozvod s prihliadnutím na všetky práva, povinnosti a nároky klienta, zároveň klienta zastúpi na súde.

Služby advokátov je možné už v dnešnej dobe nájsť a objednať online, preto v tomto bode nie je potrebná fyzická prítomnosť.

Rodičovská dohoda manželov

Je podstatné myslieť na skutočnosť, že v prípade, ak manželia majú spoločné maloleté deti, s konaním o rozvode je spojené aj konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Návrh na rozvod teda bude musieť obsahovať aj návrh tejto úpravy alebo s návrhom na rozvod manželia predložia dohodu, ktorú ako rodičia dojednali a uzavreli.

Vo väčšine prípadov potom nebude nevyhnutné širšie dokazovanie v rámci konania o úprave výkonu rodičovských práv  a povinností a o výške výživného na deti a súd by sa mal obmedziť na posúdenie rodičovskej dohody, či je v záujme maloletých detí a či neodporuje zákonu. Aj v tomto bode, ak súd uzná za vhodné, môže vykonať ďalšie dokazovanie.

V prípade, ak sa manželom nedarí dosiahnuť dohodu, majú možnosť využiť služby mediátora, ktorý im vytvorí vhodné podmienky pre komunikáciu a dosiahnutie dohody. Aj služby mediátora je možné vykonať v online forme.

Rozdiel medzi advokátom a mediátorom

Je potrebné uvedomiť si, že advokát aj mediátor majú svoju nezastupiteľnú úlohu. Advokát preto nemôže nahradiť úlohu mediátora a naopak. Obaja sú na voľbe manželov, no zatiaľ čo advokáta si najíma jeden z manželov a zastupuje výlučne záujmy tohto manžela, na mediátorovi sa musia zhodnúť obaja manželia. Advokát teda stojí za svojim klientom – za jedným z manželov, mediátor stojí ako nestranná a nezávislá osoba medzi manželmi a jeho úlohou je aby jeho klienti dosiahli dohodu, ktorá zohľadňuje záujmy oboch manželov – rodičov.

pozn.: považujeme za dôležité upozorniť, že v praxi sa nám nezriedka stáva, že advokát nevedie svojho klienta k dohode, ale do sporu. Preto by malo byť na dôsledkom zvážení každého klienta, s akým advokátom bude pracovať. V každom prípade každému klientovi vždy odporúčame, aby advokátom zastúpený bol alebo aspoň aby sa s advokátom pred začatím mediácie a pred podpisom mediačnej dohody poradil.

Rýchle konanie o rozvode

Základným predpokladom rýchleho konania o rozvode je dohoda rodičov o výživnom a deťoch. V prípade, ak táto otázka nie je v konaní vyriešená a je potrebné aby súd  v tomto bode autoritatívne rozhodol, s veľkou pravdepodobnosťou súd nariadi znalecké dokazovanie (psychologický posudok rodičov a detí), čo už online pravdepodobne nebude možné vykonať. Rovnaký problém nastáva pri nedohode o výživnom, kde súd musí detailne posúdiť schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodičov a potreby dieťaťa.

Ak budú manželia na súde zastúpení advokátmi a súdu predložia rodičovskú dohodu (ktorá môže byť výsledkom mediácie), súd nemusí nevyhnutne vyžadovať aj prítomnosť samotných manželov na pojednávaní. To bude na posúdení súdom, po dostatočnom zdôvodnení neprítomnosti manžela na pojednávaní advokátom. Ide najmä o prípady, kedy sa jeden z manželov dlhodobo zdržiava v zahraniční.

V prípade efektívneho konania manželov a spolupráce s odborníkmi je možné dosiahnuť rýchly rozvod, ktorý v ideálnom prípade možno vybaviť na diaľku bez nevyhnutnosti fyzickej prítomnosti na súde, u advokáta alebo mediátora.

Ako začať mediáciu

Protistrane – druhému manželovi/rodičovi – je možné navrhnúť mediáciu vo vlastnej réžii alebo o tento úkon je možné požiadať mediátora, ktorý druhému manželovi zašle výzvu na mediáciu a pokúsi sa dojednať podmienky začatia mediácie.

V prípade, ak táto výzva zostane bez reakcie protistrany alebo mediácia je odmietnutá, ten kto mal záujem o mediáciu obdrží správu od mediátora o vykonaných úkonoch a o jeho pokuse dosiahnuť mimosúdnu dohodu formou mediácie.

Všetky informácie o rozvode manželstva na jednom mieste

rozvod