Rodičovská dohoda o starostlivosti o deti

Rodičovská dohoda alebo odborne Dohoda o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom by mala patriť k základu pri rozvode alebo rozchode rodičov spoločného dieťaťa.

Zákon všeobecne predpokladá, že rodičia by mali byť schopní, tak počas spolužitia, aj po skončení partnerstva, dohodnúť sa o “rodičovaní” spoločného dieťaťa. Myslíme si a dúfame, že tomu tak aj vo väčšine prípadov je. Aké majú rodičia možnosti pri rozchode alebo rozvode, pokiaľ možnosť rozumnej dohody zlyhá?

Ak dohoda rodičov nie je možná, je potrebné, aby rozhodol súd a rodičia sa tomuto rozhodnutiu musia podriadiť. Súd rozhoduje s prihliadnutím na záujem maloletého dieťaťa, bez ohľadu na predstavu a pocity rodičov. Žiadne súdne rozhodnutie neupraví styk rodičia s dieťaťom tak, aby boli všetci spokojní, ak chýba dobrá vôľa, slušnosť a vzájomná akceptácia. (nález Ústavného súdu SR I. ÚS 173/2015)

Rozchod bez súdneho rozhodnutiastriedava starostlivost

Moderným fenoménom dnešnej doby je spolužitie bez úradného zväzku – manželstva. Čo sa rodičovských práv a povinností týka, zákon nerobí rozdiely medzi rodičmi, ktorí sú zosobášení a medzi rodičmi bez oficiálneho sňatku. Rodičmi sú v oboch prípadoch rovnako.

V prípade párov bez sobáša sa pre odlúčenie a rozchod nevyžaduje žiadny zásah zo strany súdu a je na rodičoch, akým spôsobom budú naďalej vykonávať svoje rodičovské práva.

Ak ale dôjde k nezhodám, súd môže ich vzájomné rodičovské práva a povinnosti upraviť. A to aj bez návrhu. V tomto prípade platí, že pokiaľ sa rodičia nechcú spoliehať na “čestné slovo” bývalého partnera, je vhodnejšie buď aktívne požiadať súd o rozhodnutie alebo dať si súdom schváliť rodičovskú dohodu.

Totiž, ak by sme s bývalým partnerom mali dohodu súdom neschválenú, podľa tejto dohody sa síce môžeme riadiť, ale ak by dochádzalo k porušovaniu, nie je vykonateľná. A teda napríklad, ak by nám bývalý partner nechcel dieťa podľa dohody odovzdať, nemohli by sme sa obrátiť na úrady so žiadosťou o vymoženie dohody. Mali by sme ale možnosť požiadať súd o predbežnú úpravu a následne o konečné rozhodnutie.

Rozvod manželstva a rodičovské práva

Rozvod manželstva je sám o sebe kapitolou. Na rozvod potrebujeme jednak relevantné dôvody (nestačí, ak vstaneme zlou nohou z postele), a jednak manželstvo môže rozviesť iba súd. Ani advokát, ani notár, ani mediátor. Jedine súd.

Neznamená to ale, že určité dohody nie sú prípustné už v štádiu rozvodu. Ak sa obaja manželia zhodujú, že ich vzťah je trvale narušený a majú dôvod rozviesť sa, je vhodné aby v rámci rozvodového konania spolupracovali. Problémom je, ak jeden z manželov sa rozviesť chce a druhý sa rozviesť nechce. V takom prípade asi netreba zatiaľ pomýšľať na prípadné ďalšie rodičovské dohody.

Ak súd zistí relevantné dôvody na rozvod, manželstvo rozvedie. Súčasťou rozhodnutia o rozvode je úprava výkonu ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode. Netreba zabúdať, že rodičovské práva a povinnosti sú široký a neohraničený pojem. Najčastejšie ide o zverenie do osobnej alebo striedavej starostlivosti, zastupovanie dieťaťa a správa jeho majetku. Netreba zabúdať na výživné.

A teda, v prípade rozvodu sa súdu síce nevyhneme, ale vyhnúť sa môžeme tomu, aby súd rozhodoval o tom, ako sa budeme o spoločné dieťa starať, koľko bude kto prispievať a o ďalších rodičovských veciach. Aj tu zákon dôveruje rodičom a predpokladá, že dvaja dospelí ľudia, ktorí spolu uzavreli manželstvo a splodili dieťa, sa budú vedieť dohodnúť. Nie je to len preto, že to je rýchlejšie, lacnejšie a vhodnejšie. Ale najmä preto, že síce rodičia prestávajú byť partnermi vo vzťahu, nikdy neprestanú byť partnermi v rodičovstve. A pokiaľ si nebudú vedieť sami nastaviť ich nový “rodičovský” vzťah alebo sa aspoň nenaučia medzi sebou zmierlivo komunikovať, bude to negatívne vplývať najmä na ich spoločné dieťa.

Rodičovská dohoda

Ako sme uviedli, zákon podporuje rodičovské dohody. Ak majú byť vykonateľné a vymáhateľné, musia byť schválené súdom. Rodičovská dohoda svojim obsahom ale nesmie byť iba zohľadnení záujmov rodičov, bez prihliadnutia na najlepší záujem dieťaťa.

Zákon síce uznáva prednostne právo dohodnúť sa, súd pri schvaľovaní dohody bude prihliadať na zachovanie vzťahu dieťaťa k obidvom rodičom a vždy prihliadne na jeho záujem, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

Súd teda nemusí dohodu rodičov schváliť, ak by nerešpektovala základné práva dieťaťa na zachovanie vzťahu k rodičom a na jeho záujmy.

Ustanovenie § 24 ods. 3 zákona o rodine vedie obidvoch rodičov k tomu, aby aktívne hľadali vzájomnú dohodu o výchove a starostlivosti o dieťa. Rodič, ktorý nebude ochotný, alebo schopný dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa (pred, či po rozpade rodiny), dáva týmto svojim správaním priestor na vlastnú diskvalifikáciu v konaní pred súdom. Táto formulácia dáva súdom a aj rodičom návod na výkon rodičovstva v tom, že dohoda rodičov je lepšia, než súdne pojednávanie. Rodičia by mali aktívne hľadať dohodu rodičov o porozvodovej výchove detí za pomoci mediátora, alebo psychológa a mal by postupne pribúdať počet dohôd rodičov, ktoré budú súdu predložené na schválenie, čím sa zjednoduší a skráti súdne konanie.

Dohoda rodičov, ktorá nie je schválená súdom

Napriek tomu, že zákon vyžaduje schválenie rodičovskej dohody súdom, aby bola takáto dohoda vykonateľná, v prípade, ak dohoda schválená súdom nie je, nezakladá to jej neplatnosť. Rodičia sú viazaní touto dohodou sa riadiť, a v prípade, ak by v budúcnosti dohoda nebola plnená, jeden z rodičov môže požiadať súd o posúdenie a schválenie rodičovskej dohody. Ak súd aj dodatočne zistí, že dohoda rodičov bola platne uzavretá a že je v záujme detí, dohodu schváli. V prípade, ak sa na zmene dohody nedohodnú obaja rodičia, zmeniť dohodu možno iba v prípade, ak sa  podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola dohoda uzavretá.

Na druhej strane, určité súdy na neschválenú dohodu rodičov neprihliadajú a vo veci rozhodujú, ako by neexistovala. Takáto prax ale nemá oporu v zákone.

Z dôvodu právnej istoty je vhodné si dohodu rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o určení výživného dať si bezodkladne schváliť súdom.

Úprava styku s dieťaťom

Okrem výživného, je najčastejším problémom dohoda o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti a dohoda o úprave styku s dieťaťom. Styk s dieťaťom je jedným zo základných rodičovských práv. Z praxe vieme, že rozvodu väčšinou predchádza dlhšie obdobie odlúčenia, počas ktorého si rodičia už často nastavili určitý režim stretávania sa s dieťaťom v režime odlúčenia. Obaja vedia, že takáto úprava je na “gentlemanskej” dohode a prípadné nedodržiavanie nastavených pravidiel môže naštartovať súdnu mašinériu (podávanie návrhov na súdnu úpravu styku).

V momente ale, ako manželia chcú manželstvo ukončiť už formálne a podajú návrh na rozvod, je potrebné sa záväzne dohodnúť alebo nechať rozhodnúť súd. A v tomto bode často narážame na problém, že ak to už má byť záväzná dohoda, musí pokryť aj prípady možných nezhôd a teda musí garantovať dostatočne požiadavky jedného aj druhého rodiča. A nastáva tvrdé, často patové vyjednávanie. Rodičia k dohode nevedia dospieť a zároveň si uvedomujú časovú, finančnú, aj emočnú náročnosť súdneho konania o úprave rodičovských práv a povinností. A to najmä pre dieťa.

Obsahom dohody o úprave styku s dieťaťom (dohoda o stretávaní) musia byť konkrétne podmienky styku, najmä:

 • v ktorý konkrétny deň a čas má oprávnený rodič právo dieťa vyzdvihnúť (napr. určenie konkrétnych dní, alebo všeobecne napr. každý utorok o 15:00 hod. v nepárne týždne)
 • presné miesto prevzatia alebo spôsob určenia (napr. v školskom zariadení alebo v mieste bydliska dieťaťa, ak sa v školskom zariadení nenachádza)
 • čas a miesto spätného odovzdania dieťaťa
 • stanovenie povinnosti a spôsobu prípravy dieťaťa na styk, a i.

styk s deťmiZákon preto pozná ešte jednu zaujímavú možnosť. A to možnosť rodičov požiadať súd, aby v rámci rozvodu neupravoval styk s maloletým dieťaťom. V prípade, že sa rodičia zhodnú, že styk upravovať nechcú, súd nebude styk s maloletým dieťaťom upravovať.  Táto možnosť bola určite myslená hlavne pre rodičov, ktorí súdne potvrdenie nepotrebujú a zostávajú dobrými rodičmi. Súd rozhodne iba o tom, ktorému z rodičov bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prípadne určí striedavú osobnú starostlivosť. Vo zvyšku sa rodičia dohodnú priebežne.

Je to ale aj vhodnou alternatívou pre rodičov, ktorí k dohode nevedia dospieť a uvedomujú si dve veci. Jednak, že prípadné súdne ťahanice by mohli uškodiť v rámci vzájomných vzťahov. A jednak, že doterajší neoficiálny režim im doteraz fungoval, a preto nepovažujú za nevyhnutné príliš formalizovať ich rodičovské povinnosti súdnym rozhodnutím alebo súdom schválenou dohodou.

Zmena rodičovskej dohody

Čo je asi najpodstatnejšie, väčšina rodičov pri vyjednávaní svojej pozície v rámci rodičovského vzťahu sa snaží pokryť všetky možné situácie až po dospelosť dieťaťa, keďže predpokladajú, že súdom schválená dohoda má neobmedzenú platnosť. To samo o sebe niekedy bráni dohode.

Treba ale vždy myslieť na zákonnú možnosť súdu, kedykoľvek (aj bez návrhu) zmeniť rozhodnutie alebo dohodu rodičov, ak sa zmenia pomery.

Takže sa vraciame k základnej podstate, že jednorazová výhra na súde nie je konečný a nemenný verdikt a že treba pamätať na potrebu doživotnej spolupráce rodičov, ako nových “partnerov v rodičovstve”.

14 komentárov

 • pozdravujem.. s bývalou partnerkou sme sa rozišli a chceme spísať rodičovskú dohodu, aby sme to mali na papieri.. bývalá chce, aby som sa vzdal aj správy majetku a zastupovania.. myslím si, že je to preto, že chce použiť synov majetok (je na jeho meno písaná nehnuteľnosť a má sporiaci účet).. môže toto žiadať v dohode? vopred ďakujem za odpoveď. Ivan P.

 • Dobrý deň, pán Ivan, zákon o rodine umožňuje uzavrieť rodičovskú dohodu, kde bude upravené najmä to, kto bude mať dieťa v osobnej starostlivosti, kto bude spravovať jeho majetok a kto ho bude zastupovať. Zákon vo všeobecnosti hovorí, že rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia rovnaké a keď to je nevyhnutné, je možné ich modifikovať. Keď ste sa odlúčili s bývalou partnerkou, jednoznačne je odôvodnené upraviť osobnú starostlivosť dieťaťa. Platí, že v rodičovskej dohode si môžete dohodnúť čo chcete, ale aby bola vykonateľná, musí byť schválená súdom. Tej ju teda bude posudzovať, a pravdepodobne by zisťoval, prečo sa jeden rodič vzdáva správy majetku a zastupovania. Je možné, že by takúto dohodu neschválil. Dobrým príkladom, kedy je odôvodnené, aby iba jeden rodič spravoval dieťaťu majetok a zastupoval ho je, ak je druhý rodič napr. gambler a hrozí, že zneužije majetok dieťaťa, ku ktorému má prístup.

  Za druhé, vyslovili ste obavu, že bývalá partnerka chce “použiť” synov majetok.. Bez ohľadu na to, či majetok syna spravujete obaja, alebo iba jeden rodič, spravovať majetok je potrebné s náležitou starostlivosťou – a to v prospech dieťaťa, nie vo svoj prospech. V prípade, ak by bolo treba “použiť” majetok syna, v závislosti od situácie by bolo pravdepodobne potrebné schválenie súdom, inak by takýto právny úkon mohol byť neplatným.

 • dobry den pred rokom a pol sme s byvalym uzavreli dohodu a dali sme ju schvalit aj sudom. je mozne taktu dohodu po tak kratkej dobe zmenit a bude to sud akceptovat? obom sa nam zmenila praca a prijem.

 • Dobrý deň, rodičovskú dohodu možno meniť, keď sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola spísaná. Nie je rozhodujúce, či ide o jeden mesiac alebo desať rokov. Súd by dohodu posudzoval z ohľadom na zmenu okolností a tiež, či je dohoda v najlepšom záujme dieťaťa. Odporúčame dať si dohodu spísať odborníkom, aby v nej bolo zachytené všetko podstatné, aby ju súd bez problémov akceptoval.

 • Dobrý večer. S mojim expartnerom mam 6 ročnú dcéru. Nežijeme spolu ani sme ho 3,5 roka nevideli nevieme o ňom nič.dcera ho vlastne ani nepozná, nepamätá si na neho. Nemáme súdom dane ani výživné. Neplatí jej nič. Je možné aby som mohla podať žiadosť o zverenie dcéry do mojej opatery? Lebo aj pri zápise do školy bolo nutné podpísať oboma rodičmi ale keďže na skole poznajú moju situáciu stačilo čestné prehlásenie. Ale do budúcna by som chcela mať papier ze rozhodujem ja ako matka. Ďakujem

 • Dobrý deň, pani Michaela, samozrejme môžete súd požiadať o zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti – išlo by prakticky iba o úradné potvrdenie aktuálneho stavu. Súd samozrejme bude hodnotiť objektívne situáciu, nebude viazaný Vašim návrhom. Bolo by najideálnejšie sa s expartnerom dohodnúť a túto dohodu si dať schváliť súdom. Tým pádom by ste sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyhli zdĺhavému dokazovaniu.

 • je možne uzavriet rodicovsku dohodu aj s niekym, kto nie je oficialnym otcom dietata? moj byvaly dlhorocny partner ma zaujem zachovat si dobry vztah s mojimi synmi, a chce im aj prispievat. chce mat ale garanciu ze ho neoklamem a chce to mat na papieri.

 • Dobrý deň, pani Klaudia, dohodu je možné uzavrieť s kýmkoľvek, pokiaľ dohoda neodporuje zákonu. V dnom prípade nepôjde o rodičovskú dohodu podľa zákona o rodine, ale o občianskoprávnu dohodu. Z obsahu dohody by malo byť toto zrejmé a z obsahu dohody by malo byť zrejmé, že nejde o úpravu styku s dieťaťom.

 • dobrý deň chcela by som sa vás opýtať ohľadom dohody o starostlivosť o deti. manžel si našiel milenku, chce žiť s nou, chceme sa dohodnúť na starostlivosti o deti, nechceme im ublížiť, manžel má poprosil aby som si s písala všetko čo budeme potrebovať, že všetko budeme spolu splácať a riešiť. Deti budú v mojej starostlivosťi a manžel ich môže byť navštevovať keď sa dohodneme. môžte mi prosím poradiť či je to takto v poriadku a či je takto môžem dohodu o deťoch odovzdať na súd. ďakujem prajem pekný deň

 • Dobrý deň, problematika odluky manželov je trošku komplikovanejšia, ako strohé dohodnutie zverenia dieťaťa do starostlivosti a stanovenie návštev na základe priebežnej dohody. Určite je dobrou situáciou, že manžel sám navrhol dohodu a “zmierlivú” odluku. Určite odporúčam minimálne spoločnú konzultáciu o Vašich možnostiach dohody o deťoch a s tým súvisiacich veciach, aby ste jednak pri formulovaní dohody pokryli všetky podstatné body a zároveň, aby bola dohoda spísaná spôsobom, aby súd voči nej nemal zbytočné výhrady.

 • Dobrý deň máme s bývalým partnerom uzavretu rodicovsku dohodu. Kazdy druhy tyzden v nedelu na tri hodiny v mojej prítomnosti. Co mu je umoznene chodime na výlety atd. Ale otec maloletej ma neustále otravuje aby mu bol venovany kazdy vikend a nevie pochopit ze mame aj svoje programy. Snazila som sa mu dohovorit niekolko krat ale neuspesne. Da sa tato situacia riesit ? Som psychicky s toho unavena s neustálych sms a telefonatoch. Dakujem

 • Dobrý deň, pani Michaela, nie je mi zrejmé, či Vaša rodičovská dohoda je aj schválená súdom. V každom prípade by mala byť rodičmi plnená a rešpektovaná. Prípadné odlišné dojednania ad hoc sú na vzájomnej dohode. Pokiaľ k takejto dohode nedôjde, mala by byť dohoda rešpektovaná v uzavretom znení. Je potrebné ale myslieť na skutočnosť, že rodičovskú dohodu (bez ohľadu na to, či bola alebo nebola schválená súdom) môže byť kedykoľvek zmenená súdnym rozhodnutím, pokiaľ sa zmenili okolnosti za ktorých bola rodičovská dohoda uzavretá. Preto pokiaľ existujú dôvody, pre ktoré Váš bývalý partner chce odlišné plnenie dohody, ako to čo bolo dohodnuté, je potrebné myslieť na to, že Vami dojednaná dohoda nie je dohodou až do 18teho roka veku Vašej dcéry. Vychádzajúc z princípu našej činnosti, určite odporúčame pokúsiť sa s Vašim bývalým partnerom dohodnúť.

 • Dobry den. Chcem sa spytat, ze moj 15 rocny syn je momentalne zvereny sudnou cestou mojmu ex partnerovi(svojmu otcovi). Lenze pracovne odchadza zaciatkom septembra do Prahy za pracou. Dal sa tam preradit. Mozeme si spisat rodicovsku dohodu bez toho, ze ju podame na sud? Len overime u notara? Preto sa pytam lebo neviem ako dlho bude pracovne moj ex v Prahe. Syn nastupuje od 9/2020 na strednu skolu v BA. Ja tam momentalne zijem. Nechceli sme aby isiel na internat tak bude zit somnou. V dohode uvedieme aj vysku vyzivneho. Detske pridavky mozem ziskat ja aby mi UPaSVR posielal na ucet? Dakujem za radu.

 • Dobrý deň, pani Eva, dočasne je možné uzavrieť s manželom aj dohodu o akej hovoríte. Je potrebné ale poznať účinky a možnosť vykonateľnosti takejto dohody v prípade, ak by nebola plnená. Na túto problematiku je viacero odborných názorov – vo všeobecnosti ale je nepochybné, že zákon aj súdy uprednostňujú dohodu rodičov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.