Záujem dieťaťa podľa zákona o rodine

Rodinné právo je postavené na viacerých základných zásadách. Napríklad, že rodina je základnou bunkou spoločnosti a spoločnosť má rodinu všestranne chrániť. Hlavným účelom manželstva je podľa zákona o rodine založenie rodiny a riadna výchova detí. Tiež, že muž a žena sú si v manželstve rovní v povinnostiach a právach. Nevynímajúc rovnosť oboch v rodičovských právach a povinnostiach.

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradý

Vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú maloletého dieťaťa, je vždy prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní záujem maloletého dieťaťa. Netýka sa to iba súdnych rozhodnutí (napríklad pri rozvode, určovaní osobnej starostlivosti alebo vo veci výživného). Týka sa to všetkých rozhodnutí rodičov, ďalších rodinných príslušníkov, opatrovníkov, kolíznych opatrovníkov, a pod. Nevynímajúc mimosúdne dohody rodičov ohľadne spoločných detí, kde takéto dohody musia spĺňať požiadavku, aby boli v záujme detí.záujem dieťaťa

Čo je to záujem maloletého dieťaťa

Napriek tomu, že nie je možné vymedziť vágnou právnou definíciou, čo je v záujme dieťaťa, zákon o rodine novelou účinnou od 1. januára 2016 spresnil, čo je nevyhnutné pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa zohľadniť. Nejde pritom o uzavretý výpočet oblastí.

Účelom zákona nebolo právne definovať záujem dieťaťa, ale poskytnúť príkladným a nehierarchickým spôsobom výpočet kritérií záujmu dieťaťa. Záujem dieťaťa je vždy potrebné posudzovať individuálne.

Pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa je potrebné brať na zreteľ, že každé jedno dieťa je jedinečné. Je treba prihliadnuť na špecifickú rodinnú situáciu, na potreby dieťaťa a osobný kontext. Najmä na individualné vlastnosti a charakteristiky dieťaťa, napríklad jeho vek, pohlavie, zrelosť, rozumová vyspelosť, prípadné telesné alebo psychologické odchýlky, sociálny kontext, v ktorom sa dieťa nachádza. Pojmu “záujem dieťaťa” bola ponechaná a garantovaná pružnosť a adaptabilita.

Čo je zohľadňované pri posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa?

Úroveň starostlivosti o dieťa

Úroveň starostlivosti o dieťa je braná v kontexte aktuálnej a budúcej možnosti sústavnej a dôslednej starostlivosti o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa. Smerovať má k blahu dieťaťa, čo vo všeobecnosti zahŕňa základné materiálne, telesné, vzdelávacie a emocionálne potreby.

Bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava

Možno ním chápať právo dieťaťa na ochranu pred všetkými formami duševného a telesného násilia, ubližovania alebo zneužívania. Tiež ako ochranu pred sexuálnym násilím, tlakom rovesníkov, šikanovaním, ponižovaním, vykorisťovaním, drogám, nedovolenej práci a ďalším. Bezpečnosť a integritu je nevyhnutné posudzovať v danom čase. Je tiež ale potrebné uplatňovať aj zásady prevencie, a teda je potrebné zohľadniť aj možné budúce riziká.

Ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa

Smerovať má k zabezpečeniu a ochrane blaha dieťaťa, čo vo všeobecnosti zahŕňa základné materiálne, telesné, vzdelávacie a emocionálne potreby, nevynímajúc potrebu lásky a bezpečia.

Okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa

Ochrana zdravia a tiež všeobecné právo na najvyššiu možnú úroveň zdravotného stavu je ústrednou úlohou pri posudzovaní záujmu dieťaťa. Ide najmä o situácie, kedy je k dispozícií viacero druhou liečby alebo liečiv. Záujem dieťaťa je zohľadňovaný pri rozhodovaní oboch rodičoch, ale má byť zohľadnený aj názor dieťaťa v závislosti od jeho rozumovej a vôľovej vyspelosti. Preto by aj dieťa malo dostať primerané a vhodné informácie, aby mohlo vysloviť svoj názor.

Ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou

Daným bodom je poukazované nielen na možné ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti. Podčiarknutý je fakt, že aj nepriame “násilie” páchané na osobe dieťaťu blízkej, je spôsobilé negatívne zasiahnuť do dôstojnosti dieťaťa a ohroziť jeho vývin. Záujmom je prostredie bez akéhokoľvek násilia.

Podmienky zachovania identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa

Zohľadnený má byť kontext zachovania identity najmä z pohľadu etnického, náboženského, kultúrneho aj jazykového pozadia dieťaťa. Tieto veci majú byť zohľadnené tak pri adopcii, odlúčení alebo rozvode rodičov.

Názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny

zaujem dietataMedzi záujem dieťaťa je radené aj právo dieťaťa na vyjadrenie názoru a jeho zohľadnenie. To všetko s prihliadnutím na vek a úroveň vyspelosti dieťaťa. V rámci názoru dieťaťa je nevyhnutné zohľadniť aj možné vystavenie dieťaťa konfliktu lojality a prípadný pocit viny. Typickým príkladom je žiadosť o názor dieťaťa na jeho preferenciu rodiča. Názor dieťaťa môže byť skreslený alebo mylný z dôvodu pocitu viny, strachu zo straty náklonnosti oboch rodičov, a pod.

Podmienky na vytvárania a rozvoj vzťahových väzieb s obidvoma rodičmi, súrodencami a a inými blízkymi osobami

V rámci hodnotenia záujmu dieťaťa je nevyhnutné zohľadniť potrebu vytvárania a prehlbovania vzťahov k obom rodičom, súrodencom a bližšej rodine.

Využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností

Predpokladom je, aby dieťa nemohlo byť oddelené od svojich rodičov proti ich vôli, okrem výnimočných prípadov, kedy je potrebné v zmysle zákona a na základe úradného rozhodnutia takéto oddelenie, lebo je v najlepšom záujme dieťaťa. Aj v prípade núteného oddelenia, či už od jedného alebo oboch rodičov, má dieťa právo na pravidelné udržiavanie osobných vzťahov a priamych stykov s obidvoma rodičmi, ak to neodporuje jeho najlepším záujmom. V každom prípade, takéto oddelenie má byť poslednou a výnimočnou situáciou, keď je dieťa napríklad ohrozené bezprostredným nebezpečenstvom ublíženia.

Napriek danému výpočtu oblastí, ktoré sú brané v úvahu pri posudzovaní záujmu dieťaťa, zákon aj súdna prax favorizuje rodičov ako najkompetentnejších k rozhodnutiu, čo je v záujem ich spoločného dieťaťa. Samozrejme, pri zachovaní základných zásad pre rozhodovanie o záujme maloletého dieťaťa. V prípade, ak je komunikácia rodičov dostatočná, ale rozchádzajú sa v subjektívnom vnímaní záujmu ich spoločného dieťaťa, odporúčame obrátiť sa na psychológa, ktorý rodičom ozrejmí a individuálne zhodnotí situáciu. Ak je komunikácia rodičov narušená a nie je možné dosiahnuť dohodu, majú možnosť obrátiť sa na mediátora, ktorý vytvorí podmienky pre ich komunikáciu a zmierlivé riešenie, pričom nie je vylúčené prizvanie psychológa alebo iného odborníka priamo do mediačného konania.

2 komentáre

  • Dobrý deň, je myslíte v záujme dieťaťa, ak chce súd dať návštevy otcovi tri krát do týždňa, pri vzdialenosti 150 kilometrov?

  • Dobrý deň, či je takáto úprava v záujme maloletého dieťaťa závisí aj od ďalších okolností, najmä kde bude dieťa vyzdvihované a kde bude styk realizovaný. Pokiaľ tak chce rozhodnúť súd, pravdepodobne sa domnieva, že v danom prípade bude takáto úprava v najlepšom záujme dieťaťa. Stále máte možnosť sa s otcom dieťaťa dohodnúť, pokiaľ by ste sa domnievali, že iná úprava bude pre dieťa vhodnejšia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.