Dôvody na rozvod manželstva

rozvod

Zákon dáva súdu možnosť rozviesť manželstvo iba v prípade, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

V ďalšej časti zákon nedefinuje konkrétne dôvody na rozvod. Vždy sú posudzované individuálne pre každý jeden prípad.

Pri každom rozvode Štatistický úrad SR zbiera informácie o rozvodoch manželstiev, kde kategorizoval najčastejšie dôvody:

 1. neuvážené uzavretie manželstva
 2. alkoholizmus
 3. nevera
 4. nezáujem o rodiny (ukončenie spolužitia)
 5. zlé zaobchádzanie, odsúdenie pre trestný čin
 6. rozdielnosť pováh, názorov a záujmov
 7. zdravotné dôvody (napr. neplodnosť)
 8. sexuálne nezhody
 9. ostatné príčiny

Ďalšie príčiny rozpadu manželstva

Zatiaľ čo štatistický úrad vymedzil základné dôvody rozpadu
manželstva, životné situácie prinášajú množstvo ďalších dôvodov.
Častokrát ide o kombináciu dôvodov. Medzi ne patrí napríklad:

 1. zlá finančná situácia
 2. stres
 3. nezhody vo veci starostlivosti o domácnosť
 4. nezhody v rámci výchovy detí
 5. málo spoločne stráveného času
 6. nezhody v rámci širšej rodiny
 7. nepozorný partner
 8. nedostatok dôvery
 9. nedostatok rešpektu

Nevera ako dôvod na rozvod manželstva

V rámci posudzovania povinností manželov byť si verní, súdy v rámci rozvodového konania vychádzajú z právneho stavu, že manželia tieto manželské povinnosti majú až do momentu právoplatnosti súdneho rozhodnutia o rozvode. Do tohto momentu preto manželia majú povinnosť zachovávať vernosť a prípadný nový vzťah pred rozhodnutím o rozvode sa posudzuje ako porušenie manželských povinností.

Návrh na mimosúdne riešenie sporu formou mediácie

V prípade, ak spor hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.

Všetky informácie o rozvode manželstva na jednom mieste

rozvod