Dôvody na rozvod manželstva

rozvod

Manželstvo je zväzok, ktorý sa tradične považuje za doživotný. Pravda je však taká, že veľa manželstiev končí rozvodom. Tieto rozvody sú často výsledkom komplexných problémov a niekoľkých kľúčových faktorov. V tomto príspevku sa pozrieme na niekoľko najčastejších dôvodov, ktoré vedú páry k rozhodnutiu ukončiť svoje manželstvo.

Zákon dáva súdu možnosť rozviesť manželstvo iba v prípade, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

V ďalšej časti zákon nedefinuje konkrétne dôvody na rozvod. Vždy sú posudzované individuálne pre každý jeden prípad.

Pri každom rozvode Štatistický úrad SR zbiera informácie o rozvodoch manželstiev, kde kategorizoval najčastejšie dôvody:

 1. neuvážené uzavretie manželstva
 2. alkoholizmus
 3. nevera
 4. nezáujem o rodiny (ukončenie spolužitia)
 5. zlé zaobchádzanie, odsúdenie pre trestný čin
 6. rozdielnosť pováh, názorov a záujmov
 7. zdravotné dôvody (napr. neplodnosť)
 8. sexuálne nezhody
 9. ostatné príčiny

Neuvážené uzavretie manželstva

Mladá láska alebo spoločenský tlak môže niekedy tlačiť jednotlivcov do manželstva, bez toho, aby si dôkladne premysleli, čo táto viazanosť znamená. Keď počiatočná vášeň vyprchá, neuvážené uzavretie manželstva sa často ukáže ako nedostatočný základ pre dlhodobý vzťah.

Alkoholizmus

Závislosť, vrátane alkoholizmu, môže byť deštruktívnou silou v manželstve, ktorá vedie k finančným problémom, negatívnym zmenám v správaní a iným problémom, ktoré narúšajú základy vzťahu.

Nevera

Emočná alebo fyzická nevera je častým spúšťačom rozvodov, pretože porušuje základnú dôveru, ktorá je nevyhnutná pre fungujúci vzťah.

V rámci posudzovania povinností manželov byť si verní, súdy v rámci rozvodového konania vychádzajú z právneho stavu, že manželia tieto manželské povinnosti majú až do momentu právoplatnosti súdneho rozhodnutia o rozvode. Do tohto momentu preto manželia majú povinnosť zachovávať vernosť a prípadný nový vzťah pred rozhodnutím o rozvode sa posudzuje ako porušenie manželských povinností.

Nezáujem o rodinu (ukončenie spolužitia)

Odchod jedného z partnerov a absencia spoločného života často symbolizuje stratu záujmu o rodinu a manželstvo, čo môže byť impulzom k právnemu ukončeniu vzťahu.

Zlé zaobchádzanie, odsúdenie pre trestný čin

Fyzické alebo emočné zneužívanie, rovnako ako odsúdenie pre trestný čin, často predstavuje pomyselnú čiaru v manželskom vzťahu, ktorej prekročenie vyústi do rozvodu manželstva.

Rozdielnosť pováh, názorov a záujmov

Manželia, ktorí postupom času zistia, že majú odlišné životné ciele, hodnoty alebo záujmy, môžu zistiť, že ich cesty sa jednoducho rozišli.

Zdravotné dôvody (napr. neplodnosť)

Zdravotné problémy, ako je neplodnosť, môžu v manželstve vytvárať napätie, najmä ak pár silne túži po vlastných deťoch. Taktiež chronické alebo závažné zdravotné problémy môžu byť obrovskou záťažou pre manželstvo.

Sexuálne nezhody

Nesúlad v sexuálnych túžbach, preferenciách alebo funkcii môže vytvárať frustráciu a nespokojnosť, ktorá, ak sa neruší konštruktívnym spôsobom, môže viesť k rozvodu.

Ostatné príčiny

K týmto môžu patriť dlhodobé oddelenie, psychické problémy, rodinný tlak alebo iné individuálne dôvody, ktoré manželstvo postavia pred neriešiteľné výzvy.

Ďalšie príčiny rozpadu manželstva

Zatiaľ čo štatistický úrad vymedzil základné dôvody rozpadu
manželstva, životné situácie prinášajú množstvo ďalších dôvodov.
Častokrát ide o kombináciu dôvodov. Medzi ne patrí napríklad:

 1. zlá finančná situácia
 2. stres
 3. nezhody vo veci starostlivosti o domácnosť
 4. nezhody v rámci výchovy detí
 5. málo spoločne stráveného času
 6. nezhody v rámci širšej rodiny
 7. nepozorný partner
 8. nedostatok dôvery
 9. nedostatok rešpektu

Návrh na mimosúdne riešenie sporu formou mediácie

V prípade, ak spor hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.

Všetky informácie o rozvode manželstva na jednom mieste

rozvod