loading

Žiadosť o rozvod (ako sa rozviesť)

ziadost o rozvod

V príspevku sa dozviete základné postupy pre rýchly a férový rozvod, čo môžete očakávať zo strany súdu, aké profesie môžu byť pri rozvode nápomocné, čoho sa vyvarovať a na čo nezabúdať.

 

Zákonné vymedzenie problematiky rodinného práva môžete nájsť v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine. Postupy súdov pri rozvode naproti tomu upravuje Civilný mimosporový poriadok – zákon č. 161/2015 Z. z.

 

Kto môže manželstvo rozviesť

Manželstvo môže rozviesť výlučne súd. Manželstvo nemôže rozviesť advokát, notár, mediátor ani rozhodcovský súd.

 

Kedy je možné manželstvo rozviesť

Aby súd rozviedol manželstvo, musí byť na to pádny dôvod. Vzťahy manželov musia byť vážne narušené a trvalo rozvrátené a zároveň nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Ak súd zhodnotí, že manželstvo naďalej nemôže plniť svoj účel, manželstvo môže rozviesť.

 

Je vždy na individuálnom posúdení prípadu a tiež na subjektívnom vnímaní sudcu, či manželstvo rozvedie. Ojedinele sa stáva, že manželstvo súd nerozvedie. Je to v prípadoch, kedy neboli v súdnom konaní preukázané vážne narušené a trvalo rozvrátené vzťahy a bola nádej, že sa vzťah napraví.

 

Súdy prísnejšie nazerajú na manželstvá, v ktorých sú spoločné maloleté deti. Je v záujme spoločnosti takéto manželstvá chrániť a napomáhať im. Je ale na subjektívnej úvahe, či nútené zotrvanie manželstvu napomôže.

 

§ 22

K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.

§ 23

(1) Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

(2) Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

(3) Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov podľa § 18 a 19.

Zákon o rodine

Súd posudzuje v rámci skúmania miery a dôvodu rozvratu manželstva, okrem iného, ako si manželia plnili základné manželské povinnosti. Napríklad či spolu žili, či si boli verní, či sa rešpektovali, pomáhali si, starali sa o deti a či vytvárali zdravé rodinné prostredie. Tiež či boli v manželstve rovnoprávni v právach a povinnostiach a či sa o rodinu starali podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

 

 

Žiadosť o rozvod

Konanie o rozvode začína na návrh, a to iba na základe návrhu jedného z manželov. Preto zákon definuje “žiadosť o rozvod” ako návrh na rozvod. Súd nemôže manželstvo rozviesť z úradnej povinnosti. Taktiež v súčasnosti neexistuje forma “spoločného” návrhu alebo forma dohody o rozvode.

 

Preto, pokiaľ sa manželia zhodujú v tom, že sa chcú rozviesť, v návrhu na rozvod musí byť jeden z manželov označený ako navrhovateľ a druhý ako odporca.

 

Návrh na rozvod treba podať miestne príslušnému okresnému súdu.

 

Súdny poplatok za rozvod manželstva

Súdny poplatok za návrh na rozvod manželstva je podľa súčasného znenia zákona o súdnych poplatkoch 66 €. Súdny poplatok si netreba ale mýliť s trovami súdneho konania. V prípade nekonfliktného rozvodu je možné celkové náklady rozvodu udržať na 66 eurách.

 

V prípade problémového rozvodu je k nákladom na rozvod potrebné pripočítať trovy advokátov, ktorí budú zastupovať manželov. Taktiež náklady na prípadné psychologické posudky rodičov a detí, ak sa rodičia nedohodnú o starostlivosti a bude treba preukázať schopnosti a možnosti rodičov, a zároveň záujem maloletých detí. Súd tiež môže vyzvať rodičov na mediáciu alebo terapiu u psychológa. Náklady sa môžu zvýšiť aj o náklady na zabezpečenie dôkazov a podobne. Konfliktný rozvod preto môže vyjsť na tisíce eur.

 

Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

§ 92 Civilný mimosporový poriadok

Čo má návrh na rozvod obsahovať

V návrhu na rozvod musia byť v prvom rade riadne identifikovaní rozvádzajúci sa manželia (minimálne meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia alebo rodné číslo).

 

Návrh na rozvod by mal obsahovať údaj o tom, ako a kedy manželstvo vzniklo a stručne opísať, ako manželstvo prebiehalo. Z návrhu na rozvod musí tiež jednoznačne vyplývať, z akých dôvodov sa navrhuje súdu manželstvo rozviesť. Musia byť preukázané trvalo rozvrátené a vážne narušené vzťahy manželov, bez možnej nápravy a tiež, že manželstvo už neplní svoj účel. Dôvody majú byť riadne špecifikované a konkrétne. V návrhu nestačí všeobecne označiť vzťah ako zlý.

 

Keďže je súčasťou rozvodu aj úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, je potrebné označiť aj tieto deti. V prípade, ak nedošlo k dohode medzi rodičmi o úprave rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na obdobie po rozvode, je potrebné v návrhu na rozvod uviesť, komu navrhovateľ navrhuje zveriť deti do osobnej starostlivosti, ako navrhuje upraviť styk detí s druhým rodičom, aké výživné pre deti navrhuje a tiež kto bude spravovať majetok maloletých a kto ich má zastupovať.

 

K návrhu na rozvod je potrebné pripojiť všetky listinné doklady, preukazujúce tvrdené skutočnosti (sobášny list, rodné listy detí, majetkové pomery, a i.), resp. navrhnúť vykonanie dôkazov, ktoré navrhovateľ nemá k dispozícii.

 

Na záver návrhu na rozvod má byť návrh petitu, a teda čo navrhovateľ navrhuje. A formálne má byť návrh podpísaný a datovaný.

 

Neposkytujeme vzorový návrh na rozvod z dôvodu, že vždy odporúčame dať si návrh na rozvod spísať advokátovi, ktorý podchytí všetky podstatné body. Vyžitie vzorového návrhu na rozvod môže byť kontraproduktívne, keď sa navrhovateľ pridržiava osnovy zo vzoru a opomenie skutočnosti dôležité pre jeho konkrétny prípad. V zásade, postačuje pridržať sa vyššie uvedených náležitostí návrhu na rozvod – podstatným zostane obsah návrhu, a teda popis reálneho prípadu.

 

Čo treba doriešiť v súvislosti s rozvodom

Základné oblasti, ktoré treba v rámci rozvodu vyriešiť, majú svoju postupnosť a môže o nich rozhodnúť súd alebo sa o nich môžu rozvádzajúci manželia dohodnúť. Dohoda manželov býva zo strany súdu uprednostňovaná a zo strany zákona finančne zvýhodňovaná.

 

1. Rozvod – ako sme už uviedli, na rozvode sa z právneho hľadiska nemožno dohodnúť a manželstvo môže rozviesť iba súd. Napriek tomu, určitá zhoda v tom, že sa manželia chcú rozviesť, vie rozvodové konanie uľahčiť. Po tom, čo je podaný návrh na rozvod, súd vyzve druhého manžela, aby sa k návrhu vyjadril. Ak má aj on vôľu rozviesť sa, tvrdené skutočnosti o narušení vzťahov potvrdí. O to ľahším sa stáva dokazovanie rozvrátenia vzťahov. Ak by nebol s rozvodom stotožnený, rozvodové konanie by sa mohlo skomplikovať a predĺžiť.

 

2. Určenie osobnej starostlivosti o deti – súčasťou rozhodnutia o rozvode je aj úprava rodičovských práv a povinností. Medzi tie patrí aj osobná starostlivosť, tzn. ktorému rodičovi budú deti zverené do osobnej starostlivosti, prípadne či budú deti zverené do striedavej starostlivosti.

 

3. Určenie, kto bude deti zastupovať a spravovať ich majetok

 

4. Úprava styku k maloletým deťom – v prípade, ak je dieťa zverené jednému rodičovi do osobnej starostlivosti, je potrebné upraviť styk druhého rodiča s maloletými deťmi. Rodičia sa o úprave styku môžu dohodnúť, inak rozhodne súd. Rodičia sa tiež môžu dohodnúť, že žiadajú neupraviť styk druhého rodiča. Ide teda o voľný režim, ktorý má svoje úskalia v prípade budúcich konfliktov rodičov.

 

5. Určenie výživného – ak sa rodičia nedohodnú, súd rozhodne o výške výživného, ktoré je potrebné prispievať na dieťa k rukám oprávneného rodiča.

 

6. Príspevok na výživu rozvedeného manžela/manželku – nejedná sa o podstatnú náležitosť rozhodnutia o rozvode, ale je potrebné mať na pamäti, že rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

 

7. Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov – po právoplatnom rozvedení manželstva je potrebné zo strany manželov rozdeliť si majetok, ktorý ako manželia nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva. Zákon uprednostňuje dohodu manželov. Ak sa nedohodnú, môžu požiadať o rozdelenie súd alebo po troch rokoch nastáva automatické rozdelenie podľa zákonných predpokladov.

 

Kto môže byť pri rozvode nápomocný

Napriek tomu, že manželstvo môže rozviesť iba súd, netreba zabúdať, že existujú pomáhajúce profesie, za pomoci ktorých je možné dosiahnuť rýchlejší, spravodlivejší a miernejší rozvod.

 

Advokát – vždy odporúčame minimálne absolvovať úvodnú konzultáciu s advokátom. Aj v prípadoch, kedy sa nepredpokladajú konflikty, je vhodné poznať svoje práva a nároky vyplývajúce z rozvodu. Najmä čo sa týka rozdelenia majetku, výživného a podobne. V prípade dohody o rozvode medzi manželmi, sa môžu spoločne obrátiť na jedného advokáta, ktorý im pomôže so spísaním návrhu na rozvod a s predpripravením vyjadrenia “odporcu” na súd.

 

V prípade črtajúcich sa sporov je vhodné byť v rozvodovom konaní zastúpený advokátom. Pri výbere advokáta je potrebné zvážiť, či máme záujem o advokáta, ktorý vedie proces zmierlivo alebo či máme záujem o konfliktný typ. Ideálne je vyžiadať si referencie na advokátov práve od mediátorov, ktorí majú skúsenosti so zmierlivo naladenými právnymi zástupcami.

 

Psychológ – v rozvodovom konaní je možné nazerať na psychológa z viacerých pohľadov. Jednak psychológ – súdny znalec, v rozvodovom konaní je oprávnený vypracovať znalecký posudok, slúžiaci ako podklad pre rozhodnutie súdu. Psychológa možno ale využiť aj ako pomoc v rámci snahy o napravenie vzťahu.

 

A čo je často využívané najmä v rozvodom konaní s prvkom mediácie, psychológ v postavení nezávislého odborníka/pomocníka. Jednak pri pomoci rodičom v rámci pohľadu na porozvodové usporiadanie vzťahov (napríklad pri odlišných pohľadoch na striedavú starostlivosť). Jednak pri pomoci rozvádzajúcemu sa páru pri nastavení budúcej komunikácie. V neposlednom rade je nápomocný pri odstránení  prvkov brániacich dosiahnutiu zmierlivej rodičovskej dohody (napríklad pomoc v rámci manipulatívnej alebo útočnej komunikácie, pomoc pri vyrovnaní sa s rozchodom, a pod.).

 

Mediátor – nezávislá a nestranná osoba napomáhajúca ku komunikácii. Mediátor vytvára podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie, zohľadňujúce záujmy manželov. Zo svojej pozície môže manželov priviesť k výsledným dohodám alebo k dohodám čiastkovým. Napríklad čiastková dohoda o absolvovaní sedení u psychológa alebo čiastková dohoda o skúšobnej dobe určitého režimu starostlivosti o deti.

 

Mediátora je vhodné osloviť hneď na začiatku procesu. Mediátor by mal s manželmi identifikovať v čom sa zhodujú a v čom sa rozchádzajú a spolu by mali hľadať riešenia ku konsenzu. Ak je napríklad sporný pohľad na záujem dieťaťa, prizvať si psychológa. Alebo ak je rozdielny pohľad na právny aspekt problému, možno dohodnúť nestranný právny posudok od tretej strany.

 

Rýchly rozvod

V prípade, ak je súdu predložený kompletný a odôvodnený návrh na rozvod, prílohou ktorého sú aj rodičovské dohody o starostlivosti a výživnom, rozvodové konanie prebieha spravidla rýchlo. Súd musí vždy skúmať narušenie, rozvrat a možnosť obnovy vzťahu. Preto prípadné vyjadrenia alebo potvrdenia od terapeuta, že manželia vyhľadali odbornú pomoc, môžu tiež napomôcť a predísť duplicitnému vyzvaniu súdom na terapiu. Zároveň súd skúma rodičovské dohody, či neodporujú zákonu a či sú v záujme dieťaťa. Tieto dohody sa následne stávajú súčasťou rozsudku o rozvode.

 

Treba mať na pamäti, že pre rýchly rozvod treba preukázať vážne narušenie vzťahov, ale zároveň je vhodné prejaviť kooperáciu v rámci rodičovského vzťahu. Treba teda preukázať, že sme zlými manželmi, ale dobrými rodičmi.

_

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NÁS

BlogRodinné právo