loading

Koľko stojí rozvod/náklady na rozvod

rozvod

Na otázku “koľko ma bude stáť rozvod” nepozná vopred nikto odpoveď. A kto sľubuje konkrétnu sumu, pravdepodobne zavádza. V príspevku si stručne rozoberieme, aké náklady môžeme pri rozvode očakávať a akým spôsobom sa počítajú.

 

Súdny poplatok

Manželstvo môže rozviesť vždy a výlučne iba súd. Súdnemu konaniu sa teda vyhnúť nedá. Výšku súdnych poplatkov pre jednotlivé druhy súdnych konaní určuje zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

V prípade rozvodového konania je stanovený súdny poplatok na 66 EUR. Tento poplatok musí zaplatiť pri podaní návrhu ten, kto žiada súd o rozvod.

 

Poplatok nemusí zaplatiť ten, komu bol priznaný nárok na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci pre osoby v materiálnej núdzi. Je teda od poplatku je oslobodený.

 

Trovy právneho zastúpenia

nahradne vyzivne

Ani jeden z manželov nemusí byť v rozvodovom konaní zastúpený. Návrh na rozvod je možné spísať doma doslova na kolene, a ak bude obsahovať podstatné, zákonom vyžadované náležitosti, súd sa ním bude zaoberať.

 

Je ale na dôslednom zvážení, či v rámci rozvodu vynecháme advokáta, ktorý by presadzoval naše práva a záujmy. Advokát vie individuálne posúdiť práva a nároky rozvádzajúcej sa osoby a účinne ich na súde uplatniť a presadiť. Nemalo by sa teda stať, že by sme si uplatnili menšie výživné, než na aké nám zákon priznáva nárok alebo by sme si upreli určité rodičovské práva.

 

Koľko si advokát za svoje služby bude účtovať, záleží na dohode medzi advokátom a jeho klientom. Odmenu možno dohodnúť ako hodinovú odmenu, paušálnu odmenu, podielovú odmenu (ktorá v rámci rozvodu nie je využívaná), tarifnú odmenu alebo ako kombináciu spôsobov výpočtu.

 

Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.
.
Opätovne, v prípade osôb v materiálnej núdzi je možné požiadať Centrum právnej pomoci o poskytnutie právnej pomoci vo forme právneho zastúpenia v rozvodovom konaní.
.

Znalecké dokazovanie a iné náklady

V rámci rozvodu sa rieši a dokazuje nielen trvalé narušenie a rozvrátenie vzťahov, ale v prípade, ak majú manželia maloleté deti, súd v rozhodnutí o rozvode musí myslieť aj na úpravu rodičovských práv a povinností a na určenie výživného.

 

V prípade sporu rodičov o určenie starostlivosti o deti (napr. v prípade sporu o výlučnú alebo striedavú starostlivosť) súd pre rozhodnutie spravidla bude potrebovať znalecký psychologický posudok nielen rodičov, ale aj spoločných detí (ak to ich vek dovoľuje). Vypracovanie takéhoto posudku vyžaduje hodiny sedení s psychológom a približná cena jedného súdno-znaleckého posudku je 400 €. Pri štvorčlennej rodine to je teda 1 600 EUR. V prípade ťažšieho rozvodu, kedy sú závery vypracovaných posudkov spochybňované, môžu byť vypracované kontra-posudky, ktoré opätovne vyžadujú čas a peniaze.

 

Okrem toho môžu byť náklady zvýšené o náklady na zabezpečenie svedkov alebo iných tvrdených skutočností.

Náklady na mediátora

Mediátor v rozvodovom konaní vystupuje iba nepriamo. Súd mediáciu nemá právo autoritatívne nariadiť (okrem konania o výkone rozhodnutia o maloletých), preto náklady na mediátora môžu vzniknúť iba v prípade dobrovoľného súhlasu oboch manželov s mediáciou. Odmena mediátora sa rovnako ako pri advokátoch určuje dohodou s klientom. Klientom mediátora sa ale stávajú obaja manželia zároveň, preto sa o náklady mediátora delia. Pomer, v akom odmenu mediátora zaplatia, je opätovne na dohode.
.
Mediátor, ako nezávislá a nestranná osoba vytvára podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie. Keďže zákon uprednostňuje dohodu rodičov o úprave rodičovských práv a povinností, aj o výživnom, v prípade, ak rodičia dosiahnu dohodu pred mediátorom, vyhnú sa náročnému a nákladnému dokazovaniu skutočností potrebných pre rozhodnutie. Tieto rodičovské dohody podliehajú schváleniu súdom, ktorý skúma, či dohody neodporujú zákonu a sú v záujme detí.
.

Náklady na psychológa

Ako sme už spomínali, náklady na psychológa vznikajú pri potrebe súdno-znaleckého dokazovania psychológom. Tieto náklady vznikajú v rámci psychologického hodnotenia.

 

Netreba ale zabúdať, že zákon dáva sudcom povinnosť viesť manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usilovať sa o ich zmierenie. Preto často sudcovia vyzvú manželov na absolvovanie napríklad párovej terapie alebo sedení u sexuológa. Táto odborná pomoc nie je odporúčaná za účelom vypracovania odborného posudku, ale na poskytnutie reálnej pomoci a intervencie manželom.

 

Tento prístup je častokrát využívaný aj v mediácii, kedy sa manželia na mediačnom konaní napríklad zhodujú, že nevedia dosiahnuť dohodu o deťoch a výživnom z dôvodu nevysporiadania sa s rozpadom manželstva. Uvedomujúc si potrebu prevencie pred súdnym sporom, na mediácii vedia prijať čiastkovú dohodu o tom, že absolvujú sedenia u odborníka. Či už za účelom zachránenia vzťahu, odstránenia negatívnych psychologických aspektov alebo nastavenia budúcej komunikácie.

 

Náklady na rozvod môžu byť nulové. V prípade ťažkých a dlhodobých konaní sa ale trovy konania vedia vyšplhať na tisíce, až desaťtisíce eur. Je potrebné pamätať si, že pomáhajúce profesie majú napomôcť manželom k dosiahnutiu dohody. Prioritná je ale vôľa oboch vybrať si múdrejšiu – zmierlivejšiu cestu.

_

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NÁS

BlogRodinné právo