Mediácia pre osoby v materiálnej núdzi

cpp

Mediácia, ako platená služba, je dostupná aj osobám v materiálnej núdzi. Právnu pomoc formou mediácie priznáva Centrum právnej pomoci.

Právna pomoc osobám v materiálnej núdzi

Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi vytvára systém poskytovania právnej pomoci pre fyzické osoby, ktoré sú v materiálnej núdzi a preto nemôžu využívať právne služby. Tieto služby sú potrebné pre uplatnenie a ochranu ich vlastných práv a v neposlednom rade na predchádzanie vzniku právnych sporov.

Aj keď mediácia nie je právnou službou v pravom slova zmysle, tento zákon mediáciu radí pod poskytovanie právnej pomoci.

Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci bolo zriadené zákonom ako štátna rozpočtová organizácia. Svoju činnosť vykonáva prostredníctvom svojich zamestnancov, ako aj za pomoci externých advokátov a mediátorov.

Má sídlo v Bratislave, a pobočky po celom Slovensku.

Zdroj: www.centrumpravnejpomoci.sk

Centrum rozhoduje o forme poskytnutia právnej pomoci, pričom prihliada na okolnosti prípadu a účelnú ochranu práv osoby. Okrem priamej právnej pomoci formou poradenstva a priameho zastupovania, Centrum právnej pomoci prepláca služby advokátov a mediátorov.

Tiež má oprávnenie ustanoviť tlmočníka alebo zabezpečiť preklad dokladov, ak je to potrebné. V neposlednom rade Centrum môže nahradiť osobe, ktoré pomoc potrebuje, náklady na dopravu na súd.

Podmienky poskytnutia pomoci

Pomoc sa poskytuje bez finančnej spoluúčasti osoby v materiálnej núdzi alebo s jej spoluúčasťou.

Centrum právnej pomoci preplatí všetky účelné náklady, a teda osoba v materiálnej núdzi sa finančne nemusí spolupodieľať, ak jej príjmy nepresahujú 1,4 násobok sumy životného minima.

Od 1.7.2019 je suma životného minima 210,20 € na jednu osobu. Špecifikácia výpočtu sumy životného minima, započítavanie príjmov a úpravy súm životného minima upravuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime.

Pätinu nákladov na právnu službu musí osoba v materiálnej núdzi uhradiť, ak jej príjem presahuje 1,4 násobok sumy životného minima, ale nepresahuje 1,6 násobok tejto sumy.

Zrejmá bezúspešnosť sporu

Ak sa niekto uchádza o bezplatnú právnu pomoc, nemalo by sa jednať o zrejmú bezúspešnosť sporu. Centrum právnej pomoci túto okolnosť posudzuje, najmä s prihliadnutím na to, či právo nezaniklo, či sa právo nepremlčalo a tiež či žiadateľ vie svoje tvrdenia dostatočne preukázať, a teda či má dostatok dôkazov.

Mediácia, ako forma poskytnutia právnej pomoci

Ak Centrum právnej pomoci usúdi, že k vyriešeniu právneho sporu by vzhľadom na okolnosti prípadu mohlo dôjsť dohodou, navrhne žiadateľovi o pomoc mediáciu a s jej súhlasom určí mediátora.

Mediátora v určitých prípadoch môže určiť až po tom, ako aj druhá strana sporu vysloví súhlas s mediáciou.