Návrh na rozvod manželstva vzor

!!Vzor návrhu je všeobecný – je nevyhnutná úprava a riadne zdôvodnenie individuálnej situácie. Odporúčame osloviť advokátsku kanceláriu!!

(meno, priezvisko, adresa, iný kontakt navrhovateľa)

 

Okresný súd (označenie)

(ulica a orientačné číslo)

(mesto a PSČ)

Manžel

(meno a priezvisko)

(dátum narodenia)

(trvalý pobyt)

(štátne občianstvo)

(kontaktné údaje)

(ďalej aj ako „manžel“ alebo „otec“)

 

 

Maloletý syn

(meno a priezvisko)

(dátum narodenia)

(trvalý pobyt)

(štátne občianstvo)

(kontaktné údaje)

(ďalej aj ako „maloletý syn“)

Manželka

(meno a priezvisko)

(dátum narodenia)

(trvalý pobyt)

(štátne občianstvo)

(kontaktné údaje)

(ďalej aj ako „manželka“ alebo „matka“)

(manžel a manželka ďalej spoločne označení aj ako „manželia“ alebo „rodičia“)

 

Maloletá dcéra

(meno a priezvisko)

(dátum narodenia)

(trvalý pobyt)

(štátne občianstvo)

(kontaktné údaje)

(ďalej aj ako „maloletá dcéra“)

Návrh na rozvod manželstva podľa ustanovenia § 23 a nasl. zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov, úpravu pomerov manželov k maloletým deťom na čas po rozvode a určenie výšky príspevku na výživu maloletých detí

 

DVOJMO

Prílohy:

podľa textu

I.

Uzavretie manželstva

Manželstvo bolo uzatvorené dňa (dátum) a je zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu (označenie matričného úradu) pod číslom (číslo zápisu). U obidvoch manželov ide o prvé manželstvo. Spoločné posledné bydlisko bolo v (mesto, ulica), pričom manželka na uvedenej adrese býva aj v súčasnosti.

Dôkaz:

Sobášny list

II.

Maloleté deti

Manželia majú dve spoločné deti, a to maloletého syna (meno priezvisko), dátum narodenia (dátum), trvale bytom (adresa) a  maloletú dcéru (meno priezvisko), dátum narodenia (dátum), trvale bytom (adresa).

Dôkaz:

2x rodný list

III.

Priebeh manželstva

Manželstvo bolo uzatvorené po predošlej desaťročnej známosti a do narodenia maloletej dcéry manželia nemali medzi sebou väčšie nedorozumenia. Rok po narodení maloletej dcéry manželka zistila, že manžel má dlhodobý mimomanželský pomer. Bezprostredne na toto zistenie sa manžel zo spoločnej domácnosti odsťahoval. 

IV.

Trvalý rozvrat manželstva

V snahe o záchranu manželstva manželia absolvovali párové terapie v období šiestich mesiacov. Terapie nepriniesli úspech. manželka má za to, že manžel si neplnil základné manželské povinnosti, najmä byť verný a rešpektovať manželkinu dôstojnosť.

Z dôvodu absolútnej straty dôvery a nevôli manžela ukončiť mimomanželský pomer, má manželka za to, že vzťahy medzi manželmi sú vážne narušené a trvalo rozvrátené a manželstvo si už neplní svoj účel. V nadväznosti na dlhodobú neúspešnú snahu o obnovu vzťahu nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Dôkaz:

Výsluch manželov

V.

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností

Vo veci dohody rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výške príspevku na výživné maloletých detí bolo vedené mediačné konanie pred mediátorom (meno, priezvisko, adresa kancelárie, číslo zápisu mediátora).

Mediačné konanie bolo ukončené uzavretím Mediačnej dohody, predmetom ktorej je dohoda rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výške výživného na maloleté deti. Mediačná dohoda tvorí prílohu tohto návrhu a manželka navrhuje, aby súd dohodu rodičov schválil.

Dôkaz:

Mediačná dohoda

VI.

Petit

S poukazom na vyššie uvedené manželka navrhuje, aby súd manželstvo rozviedol a schválil dohodu rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výške výživného na maloleté deti v znení:

Maloleté deti sa zverujú do spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Obaja rodičia budú maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok. 

Počas trvania spoločnej osobnej starostlivosti sa výživné na maloleté deti neurčuje. 

 

V (mesto), dňa (aktuálny dátum)

 

(meno, priezvisko)

navrhovateľka

Všetky informácie o rozvode manželstva na jednom mieste

rozvod