Mediácia v rámci poskytovania online sprostredkovateľských služieb

ecommerce

V júli 2020 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb.

Okrem viacerých zmien v povinnostiach online sprostredkovateľských služieb bola stanovená aj povinnosť týchto poskytovateľov vo svojich obchodných podmienkach určiť minimálne dvoch mediátorov, ktorých by boli ochotní zapojiť do snahy dospieť k dohode s komerčnými používateľmi, ak medzi nimi príde k sporu.

Ide to odlišnú situáciu, akú predpokladá zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje alternatívne riešenie sporov medzi predajcom alebo poskytovateľom služby a spotrebiteľom.

Nariadenie naproti tomu predpokladá spor medzi poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a komerčným subjektom – predajcom alebo poskytovateľom služieb. Má ísť teda o obchodný spor, nie spotrebiteľský spor.

Účel nariadenia

Online sprostredkovateľské služby majú zásadný vplyv na obchodný úspech podnikov, ktoré takéto služby využívajú, aby sa priblížili spotrebiteľom. Je dôležité, aby táto oblasť bola postavená na dôvere a transparentných podmienkach poskytovania služby, a zároveň aby bola možnosť účinnej nápravy.

Online sprostredkovateľské služby si obľúbili tak spotrebitelia, ako aj komerční predajcovia a s narastajúcou popularitou a vplyvom týchto služieb sa zvyšuje aj intenzita škodlivých a nekalých praktík, negatívne vplývajúcich na obchodné správanie spotrebiteľov a komerčných užívateľov.

Nariadenie sa vzťahuje na online sprostredkovateľské služby (napríklad porovnávače cien) a na internetové vyhľadávače. Naproti tomu sa nariadenie nevzťahuje na online platobné služby, ani na online reklamné nástroje alebo reklamné burzy, ktoré sa neposkytujú s cieľom uľahčiť začatie priamych transakcií a ktoré nezahŕňajú zmluvný vzťah so spotrebiteľmi.

Určený mediátor

Z dôvodu, že mediácia môže byť pri spore poskytovateľa online sprostredkovateľských služieb (ďalej aj ako „poskytovatelia OSS“) a ich komerčných používateľov efektívnym prostriedkom riešenia, by mali poskytovatelia OSS uľahčovať proces mediácie určením  (v obchodných podmienkach) najmenej dvoch mediátorov, s ktorými sú ochotní spolupracovať.

Účelom požiadavky minimálneho počtu mediátorov je zabezpečenie neutrality mediátorov. Nie je pritom vylúčené, aby si poskytovatelia OSS a komerčný užívatelia v prípade sporu vybrali akéhokoľvek mediátora.

Určení mediátori musia garantovať minimálne požiadavky:

  • nestrannosť a nezávislosť;
  • cenová dostupnosť pre komerčných používateľov dotknutých online sprostredkovateľských služieb;
  • poskytovanie mediačných služieb v jazyku obchodných podmienok, ktorými sa riadi zmluvný vzťah;
  • ľahká prístupnosť v mieste usadenia komerčného používateľa alebo na diaľku;
  • možnosť poskytnúť služby bez zbytočného odkladu;
  • dostatočná znalosť všeobecných obchodných vzťahov medzi podnikmi.

Používatelia OSS znášajú primeraný podiel nákladov na mediáciu v každom jednotlivom prípade. Podiel je určený na základe návrhu mediátora s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti daného prípadu, najmä na relatívnu podstatu nárokov strán sporu, správanie strán ako aj vzájomnú veľkosť a finančnú silu strán.

Špecializovaní mediátori

Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi povzbudzuje poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb, ako aj organizácie a združenia, ktoré ich zastupujú, aby jednotlivo alebo spoločne založili jednu alebo viaceré organizácie poskytujúce mediačné služby, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 12 ods. 2, na osobitný účel uľahčenia mimosúdneho riešenia sporov s komerčnými používateľmi, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb, s osobitným prihliadnutím na cezhraničnú povahu online sprostredkovateľských služieb.

Ďalšie povinnosti

Poskytovatelia OSS budú musieť upraviť svoje obchodné podmienky, aby boli zrozumiteľné a ľahko a kedykoľvek dostupné pre všetkých používateľov.

Zmeny obchodných podmienok budú musieť poskytovatelia OSS oznámiť užívateľov najmenej 15 dní pred účinnosťou na trvanlivom nosiči. Nebude možné meniť obchodné podmienky so spätnou účinnosťou.

Transparentným by malo byť tiež pozastavenie alebo obmedzenie poskytovania služieb komerčnému používateľovi. Okrem potreby uvedenia dôvodov, bude mať komerčný používateľ právo obhájiť skutočnosti na základe ktorých došlo k prerušeniu poskytovania služieb.

V obchodných podmienkach bude potrebné tiež špecifikovať parametre určujúce poradie tovarov a služieb ponúkaných spotrebiteľom. V prípade rozdielneho zaobchádzania, ktoré by sa uplatňovalo, musí byť toto špecifikované, vrátane hlavných ekonomických, obchodných alebo právnych aspektov takéhoto rozdielneho zaobchádzania.

V neposlednom rade majú poskytovatelia OSS povinnosť zriadiť vnútorný systém vybavovania sťažností komerčných používateľov.

 

V prípade potreby určenia mediátora nás neváhajte kontaktovať.

 

Celé znenie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb