MEDIÁTORPRÁVNIK BRATISLAVA

JUDr. Martin Biskupič je právnik a mediátor, ktorý vykonáva činnosť podľa zákona o mediácii. V rámci tejto činnosti má ako nezávislý a nestranný sprostredkovateľ komunikácie medzi sporovými stranami vytvoriť vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie sporu, ktoré zohľadňuje záujem strán sporu.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Titul JUDr. mu bol udelený po absolvovaní rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

LogoMSSR

V minulosti pôsobil v rámci Slovenskej obchodnej inšpekcie na pozícii inšpektora a metodika. V rámci pridelenej oblasti pôsobil v odborných pracovných skupinách Európskej komisie v Bruseli. Následne sa venoval oblasti implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov z pozície vedúceho právneho oddelenia implementačnej agentúry.

právnik bratislava
MEDIÁTOR

JUDr. Martin Biskupič

V súčasnosti sa venuje okrem výkonu mediačnej činnosti, aj lektorskej a publikačnej činnosti pre oblasť mimosúdneho riešenia sporov. Okrem toho je zapojený ako externý odborník prevencie kriminality v rámci projektu pomoci obetiam trestných činov podľa zákona o obetiach trestných činov.

6 komentárov

  • Dobrý deň, viete nás prosím ako právnik mediátor zastúpiť aj na súde? Rozvádzame sa s manželkou a vraj je vhodné mať právnika. Otázkou je, či môžeme mať spoločného právnika. Za odpoveď vopred ďakujem. Rudolf L.

  • Dobrý deň, pán Rudolf, samotné právnické vzdelanie nestačí, aby Vás ktokoľvek mohol zastupovať na súde. Túto kompetenciu má (v rámci podnikateľskej činnosti) jedine advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Zároveň advokát nemôže na súde zastupovať obe strany súdneho konania. Preto ak chcete byť na súdnom konaní právne zastúpení, je potrebné aby mal každý svojho advokáta. Na druhej strane, v rámci konania o rozvode (v prípade ak máte maloleté deti) je riešená aj úprava výkonu rodičovských práv a povinností a stanovenie výšky výživného na dieťa. Práve v týchto bodoch je viac než vhodné dohodnúť sa, aby súd nemusel autoritatívne rozhodovať. Práve s týmito vecami Vám viem byť nápomocný mediátor (ktorý môže aj nemusí myť právne vzdelanie). Ak dosiahnete rodičovskú dohodu u mediátora, túto dohodu môžete súdu predložiť na schválenie. V prípade, ak bude dohoda v záujme maloletých detí a nebude odporovať zákonu, súdne konanie bude ukončené schválením rodičovskej dohody a táto dohoda bude mať silu právoplatného rozsudku. Na záver upozorňujeme, že samotný rozvod je konanie o zmene osobného stavu a nie je možné sa na rozvode dohodnúť. Súd musí posúdiť, či sú splnené podmienky na rozvod. Súd samozrejme zohľadňuje aj vôľu manželov, tzn. či sa zhodujú vo vôli rozviesť sa alebo či jeden z manželov s rozvodom nesúhlasí.

  • aka je prosim cena za pravne sluzby v pripade sikany v zamestnani? mal by som zaujem hlavne o konzultaciu, aby som vedel svoje moznosti. dakujem Lukas

  • Dobrý deň, pán Lukáš, v prvom rade je potrebné upozorniť, že naša mediačná kancelária neposkytuje právne služby v zmysle zákona o advokácii, ale mediačné služby podľa zákona o mediácii. Konzultácia je preto možné, ale iba v rovine možností mimosúdneho riešenia sporu – v tomto prípady šikany. V prípade, ak je potrebné zhodnotiť Vaše individuálne práva a povinnosti, a prípadné právne prostriedky obrany, je potrebné obrátiť sa na advokáta.

  • Dobrý deň, viete mi prosím poradiť, kde si mám overiť právnika, ak hľadám zastupovanie pri rozvode.

  • Dobrý deň, pán Ján, ak hľadáte právnika, ktorý Vás bude právne zastupovať, jedinou voľbou je advokát zapísaný Slovenskou advokátskou komorou (www.sak.sk). Na ich webe si viete advokáta overiť. Akákoľvek iná osoba, ktorá by Vám núkala právne služby a nie je členom advokátskej komory, pravdepodobne vykonáva svoju činnosť neoprávnene. Na druhej strane je potrebné odlíšiť iných právnikov – napríklad mediátorov. Mediátor (môže a nemusí byť právnik) je osoba oprávnená pomôcť pri rozvode, aj keď nemá oprávnenie na právne zastupovanie jedenej zo strán. V rámci rozvodu je v pozícii zmierovateľa. Mediátora si môžete overiť v registri mediátorov na webe ministerstva spravodlivosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.