Rozvod v budúcnosti

rozvod

V súčasnosti sa na rozvode manželia dohodnúť nemôžu. Či manželstvo bude rozvedené, zostáva v plnej kompetencii súdu. Ten skúma, či sú vzťahy manželov trvalo a vážne narušené a či nie je nádej na obnovu vzťahov.

Rekodifikácia Občianskeho zákonníka

Väčšinu občianskoprávnych vzťahov upravuje Občiansky zákonník, ktorý bol prijímaný v roku 1964. Odvtedy bol mnohokrát menený a dopĺňaný.

Keďže neustále zmeny nielenže neprispievajú k prehľadnosti a súčasný Občiansky zákonník nedrží krok s dobou, prebieha veľká rekodifikácia zákonníka. Rodinné právo oblasť v súčasnosti pokrýva Zákon o rodine. Po novom by mala byť oblasť rodinného práva priamou súčasťou nového občianskeho zákonníka.

Pracovná verzia nového Občianskeho zákonníka

Napriek tomu, že veľká rekodifikácia prebieha už značnú dobu a výsledný termín je zatiaľ v nedohľadne, už sa objavili prvé pracovné verzie, z ktorých možno usudzovať, akým smerom sa bude rozvodové konanie uberať.

Nová právna úprava (ktorá ešte nie je platná ani účinná) navrhuje, aby súd mohol manželstvo rozviesť na návrh jedného z manželov, ak by bolo manželstvo tak hlboko a trvalo rozvrátené, že už nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd bude zisťovať príčiny rozvratu.

Aj v rámci novej úpravy sa navrhuje, aby súd mal právo manželstvo nerozviesť. A to v dvoch prípadoch. Jednak, ak by bol rozvod v zjavnom rozpore so záujmom spoločného maloletého dieťaťa manželov, pričom by sa zohľadňovali dôvody hodné osobitného zreteľa.

A jednak súd manželstvo nerozvedie, ak by bol rozvod v zjavnom rozpore so záujmom manžela, ktorý rozvrat manželstva podstatnou mierou nezapríčinil a tento manžel by rozvod pociťoval ako závažnú ujmu a za zachovanie manželstva by svedčili mimoriadne okolnosti. Táto možnosť manželstvo nerozviesť by neplatila, ak by manželia spolu nežili aspoň tri roky.

Súd manželstvo tiež nerozvedie do doby, kým sa manželia nedohodnú o úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu a súd túto dohodu neschváli, ale kým súd v tomto bode nerozhodne.

Súhlas manželov s rozvodom

Za súčasného právneho stavu, aj keď sa manželia obaja zhodnú, že sa rozviesť chcú, súd musí skúmať rozvrat manželstva, a pokiaľ sudca zhodnotí, že nie je daný dôvod na rozvod, manželstvo napriek vôli oboch nerozvedie.

Nový návrh rozvodovej úpravy hovorí, že ak jeden z manželov podá návrh na rozvod a druhý manžel s návrhom súhlasí, súd manželstvo automaticky rozvedie a nebude skúmať príčiny rozvratu. Musí byť ale splnená podmienka že manželia spolu nežili aspoň rok. Zákon pre tento postup stanovil ešte podmienku, že k návrhu na rozvod budú musieť manželia predložiť:

  • súdom schválenú dohodu o úprave výkonu práv a povinností rodičov k spoločným maloletým deťom na čas po rozvode;
  • písomnú dohodu s úradne osvedčenými podpismi o vyporiadaní ich majetkových práv a povinností, prípadne aj o vyživovacej povinnosti na čas po rozvode.

Teda podľa novej navrhovanej úpravy, ak sa manželia budú obaja chcieť rozviesť a vopred sa dohodnú o deťoch, výživnom a rozdelení majetku, súd manželstvo bezproblémovo a rýchlo rozvedie.