Zriadenie účtu na tvorbu úspor, v časti vyživovacej povinnosti

výživné

Podľa zákona o rodine v časti vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu možno za odôvodnené potreby dieťaťa považovať aj tvorbu úspor, ak to majetkové pomery rodiča dovoľujú. V takomto prípade súd vyčlení časť sumy výživného ako sumu určenú na tvorbu úspor. Rodičovi, ktorý má výživné platiť uloží, aby túto sumu dieťaťu poukazoval na osobitný účet.

Tento účet musí zriadiť na meno dieťaťa rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Ak by ktorýkoľvek zástupca chcel akokoľvek nakladať s financiami na tomto účte, potreboval by k tomu súhlas súdu.

Kedy treba účet zriadiť

Krajský súd v Banskej Bystrici v rozhodnutí zo dňa 31. októbra 2017 uznesením zrušil prvostupňové rozhodnutie, ktoré považoval za rozporné so zákonom o rodine.

Prvostupňový súd uložil otcovi dieťaťa, ako povinnému rodičovi, aby výživné, vrátane časti na tvoru úspor, platil k rukám druhého rodiča. Matka mala v rozhodnutí uloženú povinnosť zriadiť dieťaťu bankový účet a časť výživného určenú na tvorbu úspor poukazovať na tento účet.

Krajský súd prvostupňové rozhodnutie zrušil a vrátil na ďalšie konania (okrem iného) z dôvodu, že výživné určené na tvorbu úspor, nie je možné platiť povinným rodičom k rukám druhého rodiča, ale na osobitný účet maloletého dieťaťa. Ten musí byť v čase rozhodovania súdu o výživnom na tvorbu úspor zriadený a tiež jeho údaje musia byť súdu známe v čase rozhodovania.

Opačnú prax deklaruje Najvyšší súd SR v rozhodnutí 5Cdo/14/2021, podľa ktorého nie je nevyhnutné, aby bol účet určený priamo v rozsudku, resp. aby v čase vyhlásenia rozhodnutia bol zriadený:

Aplikačná prax sa k realizácii ust. § 63 ods. 3 Zákona o rodine postavila tak, že osobitný účet sa zväčša zriaďuje až po rozhodnutí súdu. V rozpore so záujmom dieťaťa nie je ani plnenie na už existujúci účet maloletého dieťaťa. Súd nezisťuje, či bol účet zriadený, je to povinnosťou oprávneného rodiča vrátane oznámenia príslušných údajov povinnému rodičovi.

Celé súdne rozhodnutie 12Co/272/2017

2 komentáre

  • Dobrý deň, pán Ivan, pokiaľ máte určenú vyživovaciu povinnosť súdom, nie je možné toto výživné neplatiť, ani keď to je výživné na tvorbu úspor, ani pokiaľ to je na dohode s matkou dieťaťa. V prípade, ak sa zmenili Vaše príjmové pomery, je potrebné požiadať súd o zmenu výšky výživného. Možnosťou je aj dohodnúť sa na zmene výživného s matkou, a dať takúto dohodu schváliť súdom – súd ale bude posudzovať, či dohoda neodporuje zákonu a vychádza zo skutočných majetkových možností.

  • Dobrý deň, pred dvoma rokmi sme sa rozvádzali a v rámci rozvodu mi súd dal vyživovaciu povinnosť a tiež časť aby som posielal na úspory syna. Problém je, že kvôli kovidu sa moje príjmy zredukovali na štvrtinu a ledva zvládam riadne výživné. Môžem prestať platiť časť na úspory a doplatiť to neskôr? Vopred ďakujem za odpoveď.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.