Zriadenie účtu na tvorbu úspor, v časti vyživovacej povinnosti

Podľa zákona o rodine v časti vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu možno za odôvodnené potreby dieťaťa považovať aj tvorbu úspor, ak to majetkové pomery rodiča dovoľujú. V takomto prípade súd vyčlení časť sumy výživného ako sumu určenú na tvorbu úspor. Rodičovi, ktorý má výživné platiť uloží, aby túto sumu dieťaťu poukazoval na osobitný účet.

Tento účet musí zriadiť na meno dieťaťa rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Ak by ktorýkoľvek zástupca chcel akokoľvek nakladať s financiami na tomto účte, potreboval by k tomu súhlas súdu.

Kedy treba účet zriadiť

Krajský súd v Banskej Bystrici v rozhodnutí zo dňa 31. októbra 2017 uznesením zrušil prvostupňové rozhodnutie, ktoré považoval za rozporné so zákonom o rodine.

Prvostupňový súd uložil otcovi dieťaťa, ako povinnému rodičovi, aby výživné, vrátane časti na tvoru úspor, platil k rukám druhého rodiča. Matka mala v rozhodnutí uloženú povinnosť zriadiť dieťaťu bankový účet a časť výživného určenú na tvorbu úspor poukazovať na tento účet.

Krajský súd prvostupňové rozhodnutie zrušil a vrátil na ďalšie konania (okrem iného) z dôvodu, že výživné určené na tvorbu úspor, nie je možné platiť povinným rodičom k rukám druhého rodiča, ale na osobitný účet maloletého dieťaťa. Ten musí byť v čase rozhodovania súdu o výživnom na tvorbu úspor zriadený a tiež jeho údaje musia byť súdu známe v čase rozhodovania.

Celé súdne rozhodnutie 12Co/272/2017

Psychorozvod

Prišli ste domov a našli ste na stole v kuchyni rozvodové papiere? Alebo ste prišli domov a našli ste poloprázdny byt? Že ste boli prekvapení a nečakali ste to? Je veľmi pravdepodobné,

Online rozvod

V súčasnosti je stále zvyšujúca požiadavka na rozvod bez nutnosti fyzickej prítomnosti manželov, tzv. online rozvod. Každý pod týmto pojmom rozumie iný postup a zákon online rozvod nedefinuje. Povieme si v skratke, čo manželov v procese

Neodkladné opatrenie vo veciach maloletých detí (predbežné opatrenie)

Neodkladné opatrenia vo veciach ochrany maloletého upravuje § 365 a nasl. Civilného mimosporového poriadku. V predošlej právnej úprave (pred 1.7.2016) bol tento inštitút známy ako „predbežné opatrenie“, pričom tento pojem sa nevyužíva od zániku

2 komentáre

  • Dobrý deň, pred dvoma rokmi sme sa rozvádzali a v rámci rozvodu mi súd dal vyživovaciu povinnosť a tiež časť aby som posielal na úspory syna. Problém je, že kvôli kovidu sa moje príjmy zredukovali na štvrtinu a ledva zvládam riadne výživné. Môžem prestať platiť časť na úspory a doplatiť to neskôr? Vopred ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň, pán Ivan, pokiaľ máte určenú vyživovaciu povinnosť súdom, nie je možné toto výživné neplatiť, ani keď to je výživné na tvorbu úspor, ani pokiaľ to je na dohode s matkou dieťaťa. V prípade, ak sa zmenili Vaše príjmové pomery, je potrebné požiadať súd o zmenu výšky výživného. Možnosťou je aj dohodnúť sa na zmene výživného s matkou, a dať takúto dohodu schváliť súdom – súd ale bude posudzovať, či dohoda neodporuje zákonu a vychádza zo skutočných majetkových možností.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.