Neplatnosť zápisnice o zúžení BSM z dôvodu rozporu so zákonom

bsm

BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) si môžu manželia svojou dohodou zúžiť alebo rozšíriť nad zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Rovnako svojou dohodou môžu určiť, ktorý z manželov v akom rozsahu bude BSM spravovať, alebo že ich BSM vznikne až ku dňu zániku manželstva (§ 143a Občianskeho zákonníka).

Takúto dohodu môžu urobiť výlučne pred notárom a ich dohoda musí byť spísaná vo forme notárskej zápisnice.

Neplatnosť zúženia BSM

Možnosť modifikácie BSM nesmie zákon obchádzať, ani mu rozporovať. Preto aj využitie modifikácie BSM má byť iba v takej miere, aby de facto nevylučovalo BSM úplne.

Najvyšší súd SR (5Cdo/58/2017) sa zaoberal konkrétnym prípadom, kedy BSM bolo zúžené nasledovne: „Majetok, ktorý manželia nadobudnú v budúcnosti nebude patriť do BSM, ale bude patriť do výlučného vlastníctva toho ktorého manžela, ktorý tento nadobudne kúpou (zo svojich finančných prostriedkov), darom, alebo inou formou. Za svoje finančné prostriedky každý účastník nadobúda v budúcnosti do svojho výlučného vlastníctva, pričom aj finančné prostriedky patria do výlučného vlastníctva toho účastníka, ktorý ich nadobudol“.

Podľa názoru Najvyššieho súdu, takáto modifikácia nespĺňa zákonnú požiadavku zúženia zákonom určeného rozsahu BSM. BSM nemôže byť zúžené do takej miery, že by BSM prestalo vôbec existovať. Takáto formulácia nie je zúžením BSM, ale fakticky ide o zánik BSM, čo zákon neumožňuje urobiť dohodou manželom, a to ani s prihliadnutím na obojstrannú vôľu manželov.