Zrušenie BSM – bezpodielového spoluvlastníctva manželov + VZOR

bsm

Je potrebné odlíšiť zánik BSM pri zániku manželstva, modifikácie BSM počas manželstva, obmedzenie alebo vylúčenie užívacieho práva k BSM a nakoniec zrušenie BSM počas manželstva. V príspevku sa budeme venovať práve poslednej možnosti, a teda možnosti zrušiť BSM počas manželstva.

Čo je to BSM – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Vlastníctvo vo všeobecnosti zakladá právo vlastníka predmet vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s nim. Zákon tiež pozná možnosť, kedy jednu vec vlastní viacero osôb.

Sú dve formy – podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo. Zatiaľ čo pri podielovom spoluvlastníctve je presne určený podiel, v akej miere sa vlastníci podieľajú na právach a povinnostiach (napr. vlastník A a Vlastník B vlastnia vec v podiele 1/2 a 1/2), pri bezpodielovom spoluvlastníctve nie je možné podiel vyjadriť.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré je upravené v ustanoveniach § 143 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka, je osobitný inštitút, ktorý zo zákona vzniká medzi manželmi.

Vo svojej podstate ide o jeden celok majetku patriaci obom manželom (manžel a manželka vlastnia majetok v podiele 1/1).

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

§ 143 Občiansky zákonník

BSM za trvania manželstva

S ohľadom na osobitnosť BSM a spätosť s manželstvom, nie je možné BSM obyčajnou dohodou manželov počas trvania manželstva zrušiť.

 

Určitá úprava BSM je možná aj dohodou manželov, ale takáto dohoda sa môže týkať iba rozsahu BSM, správy spoločného majetku alebo výhrady vzniku BSM ku dňu zániku manželstva. Na takúto dohodu sa vyžaduje notárska zápisnica.

 

Zrušenie BSM počas trvania manželstva

Zákon ale pozná dva dôvody, pre ktoré môže súd zrušiť BSM aj počas trvania manželstva. Takéto súdne konanie je závislé od návrhu jedného z manželov a musia byť splnené predpoklady.

 

Jedným z prípadov, kedy možno zrušiť BSM je, ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov odporovalo dobrým mravom. Vtedy môže jeden z manželov podať návrh na súd, a v prípade preukázania rozporu s dobrými mravmi súd BSM zruší, pričom manželstvo bude pokračovať naďalej.

 

Zákon priamo nedefinuje, čo sú to dobré mravy. Právna prax sa pri dobrých mravoch opiera o právnu teóriu a súdne výklady. Jedným z nich je Rozsudok Najvyššieho súdu.

Najvyšší súd dobrými mravmi v občianskoprávnych vzťahoch v súdnej praxi rozumie súbor spoločenských, kultúrnych a mravných pravidiel správania, ktorý je v súlade so všeobecne uznávanými vzťahmi medzi ľuďmi a mravnými princípmi spoločenského zriadenia a ktorý v historickom vývoji osvedčil istú nemennosť, vystihujúc podstatné historické tendencie, ktoré sú zdieľané rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú povahu základných noriem.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR5 Cdo 26/2011

Druhým prípadom, kedy súd môže zrušiť BSM je, ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikanie. Keďže podnikaním je priamo ohrozený celý majetok patriaci do BSM, druhý z manželov môže podať návrh na súd z tohto dôvodu.

 

V takomto súdnom konaní sa preukazuje iba samotné podnikateľské oprávnenie druhého manžela. Ak by obaja získali oprávnenie podnikať, návrh na súd môže dať ktokoľvek z nich. Príklady súdnych rozhodnutí: 23C/7/2020 alebo 7C/2/2020.

 

Do návrhu na zrušenie BSM odporúčame pridať súhlas s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania podľa § 177 ods. 2 písm. b) Civilného sporového poriadku. V prípade obojstranného súhlasu súd nebude musieť vo veci samej nariaďovať pojednávanie.

STIAHNUŤ

Vzor návrhu na zrušenie BSM

(podnikateľská činnosť)

Vyporiadanie BSM

Pri zrušení BSM je jedným krokom dosiahnutie samotného zrušenia a druhým krokom bude jeho faktické vyporiadanie. A teda akési rozdelenie majetku, ktorý dovtedy patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Zákon v prvom rade uznáva dohodu manželov o tom, ako sa si majetok rozdelili. Dohoda nevyžaduje špeciálnu formu, dokonca stačí ústna dohoda (písomná forma je potrebná pri nehnuteľnostiach).

 

Ak k dohode nedôjde, môžu manželia požiadať súd, aby BSM vyporiadal, a teda rozdelil majetok podľa zákonných predpokladov. V prípade, ak manželia ani tento krok nespravia, po troch rokoch od zániku BSM nastávajú automaticky zákonné účinky vyporiadania.

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

§ 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka

Zánik BSM v ostatných prípadoch

Bezpodielové vlastníctvo manželov zaniká v prípade, ak súd v trestnom konaní rozhodne o prepadnutí majetku alebo jeho časti. Vtedy BSM zaniká automaticky dňom právoplatnosti rozsudku.

 

V druhom prípade priamo zo zákona BSM zaniká v prípade, ak súd rozhodne o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu (jedného za manželov) podľa zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii.

Pomoc mediátora pri vyporiadaní BSM

Napriek tomu, že o zrušení BSM sa nemožno dohodnú, a teda mediátor v tomto štádiu by nemusel byť veľkým prínosom, v štádiu po zrušení BSM je pomoc mediátora odôvodnená.

 

V prípade, ak sa manželia nevedia medzi sebou dohodnúť o rozdelení majetku, môžu požiadať o pomoc mediátora. Ten o rozdelení majetku nerozhodne. Úlohou mediátora je vytvoriť vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie.

 

A teda, pokiaľ napríklad medzi manželmi dochádza k hádkam a príčinou nedosiahnutia dohody je zlá komunikácia, vtedy túto komunikáciu usmerní mediátor, ako nestranná osoba. Výsledkom takéhoto procesu je záväzná dohoda (v prípade úspešnej mediácie).

 

Prečo využiť mediátora a vyhnúť sa súdu

Napriek tomu, že mediátor je súkromná osoba, ktorá za svoje služby účtuje podľa platného cenníka, náklady ma mediátora sú iba zlomkom prípadných nákladov na súdne konanie.

 

V súdnom konaní sú strany sporu štandardne zastúpené advokátmi, ktorí za svoje služby taktiež účtujú, ale najmä súdny poplatok za vyporiadanie BSM predstavuje 3% z hodnoty majetku. Ak je v hre napríklad byt v hodnote 200 000,- €, základný súdny poplatok prestavuje 6 000,- €.

 

Návrh na mimosúdne riešenie/mediáciu

Odporúča sa pred samotným podaním žaloby na súd pokúsiť sa o dosiahnutie mimosúdnej dohody medzi bývalými manželmi. Nielen z časového hľadiska, kde je mediácia flexibilnejším a rýchlejším konaním, ale najmä z dôvodu finančnej úspory. Súdny poplatok predstavuje 3 % z hodnoty BSM. V tom nie sú zarátané ďalšie výdavky, ako sú trovy právneho zastupovania, trovy súdnych znalcov a ďalšie.

 

Protistrane je možné navrhnúť mediáciu vo vlastnej réžii alebo o tento úkon je možné požiadať mediátora, ktorý protistrane zašle výzvu na mediáciu a pokúsi sa dojednať podmienky začatia mediácie. V prípade, ak táto výzva zostane bez reakcie protistrany alebo mediácia je odmietnutá, ten kto mal záujem o mediáciu obdrží správu od mediátora o vykonaných úkonoch a o jeho pokuse dosiahnuť mimosúdnu dohodu formou mediácie.

12 komentárov

 • Dobrý deň, pokiaľ myslíte z dôvodu podnikania, tak samotná účasť v s.r.o. nie je podnikaním (podniká s.r.o.). Tým nie je vylúčené, že nemáte iné dôvody na zrušenie BSM.

 • Dobrý deň, pani Michaela, pred manželstvom nemáte BSM, preto nerozumieme celkom Vašej otázke. Určité modifikácie sú možné formou notárskej zápisnice – o týchto možnostiach odporúčame osloviť notára.

 • Dobry den,
  chcem sa opytat ci viem pred manzelstvom zrusit BSM? Ide nam o nadobudnutie nehnutelnosti. V banke mame lepsie moznosti ked sme ziadalia ako partneri.

 • Dobrý deň, pán Jurij, Vaša otázka je príliš všeobecná, aby sa dala stručne zhrnúť odpoveď. Keďže ide o komplexnú problematiku, odporúčam Vám a Vašej manželke využiť odborné konzultácie, aby ste sa mohli s manželkou dohodnúť, akým spôsobom ochrániť jej podiel v BSM.

 • Dobrý deň prajem drahý pán Biskupič.
  Mám jedinú otázku. Ak sú dvaja manželia a počas manželstva si urobia BSM tak ak sa stane, že jeden s manželov, ktorý nikdy nepracoval a pred štátom nič nevlastní dostane od štátu pokutu za nejaký priestupok alebo mu hrozí nezaplatením pokuty či pokút exekúcia tak čí sa stahuje BSM aj na manželku,? Potom ak majú manželia BSM môže štát vymáhať peniaze od manželky alebo rodičov? Alebo manželka je chránená vdaka BSM? Otázka by sa dala aj inak formulovať. BSM slúži aj na také prípady ako chrániť manželku od toho aby to platila ona alebo bola inak stíhaná zo strany štátu?

 • Dobrý deň, pani Jana, zákon pozná viacero možností modifikácie BSM, nie je nevyhnutné úplné zrušenie. Je ale potrebné, aby sa manželia na modifikácii zhodli. Odporúčame navštíviť spolu s manželom mediátora, kde obaja vysvetlíte svoje záujmy a v prípade mediátora s právnym vzdelaním môžete dostať aj návrh konkrétnych riešení.

 • Ahojte, chcela by som počuť Váš názor pretože neviem ako sa zariadit. Sme manželmi cca 15 rokov mame spolu dieťa. Este pred manželstvom sme si kupili byt ktoreho sme vlastnikmi. Este pred manželstvom manžel dostal pozemok kde teraz by chcel postaviť dom. chcel by zrusit bezpodielove vlastvnictvo aby ten dom bol iba na nho.bude ho aj financovať kedze cely cas robil v zahranici pretoze chcel zarobit na dom. Ako sa ja mozem chranit predsa budem okolo toho aj ja a v pripAde niecoho nedajbože nemam nic. Dakujem

 • Dobrý deň, pán Róbert, návrh na zrušenie BSM môžete podať – ale nie z dôvodu podnikania (pokiaľ manželka nepodniká). Právo podať návrh na zrušenie BSM z dôvodu podnikania môže vždy iba manžel, ktorý nepodniká, príp. hociktorý manžel, ak podnikajú obaja. Druhá možnosť je podať návrh na zrušenie podľa § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka: „Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.“ Na súde by ale bolo treba preukázať, že ďalšie trvanie BSM by odporovalo dobrým mravom. A to by ste pravdepodobne iba pri dôvode potreby ochrany majetku nepreukázali.

 • Dobry den. Chcel by som sa spytat ci moze aj manzel ktory ako jediny podnika podat zalobu na zrusenie bsm? Kedze si uvedomuje ze jeho podnikanie ohrozuje spolocny majetok a druhy dovid je ten ze v duhom manzelstve nechce aby deti jeho manzelky po jeho smrti nededili jeho majetok. Manzel ma vlastne dve deti ktorym chce zanechat firmu a iny nehnutelny majetok. Dakujem za odpoved

 • Dobrý deň, pani Dušana, služby mediátora je možné využiť – dostali výnimku zo strany Ústredného krízového štábu. Je tam ale malé obmedzenie čo sa opatrení týka, a to že na jedného klienta má byť 25 m2 podlahovej plochy, čo v bežnej mediačnej kancelárii zabezpečiť nemožno. V každom prípade, s využitím alternatívnych komunikačných spôsobov alebo alternatívnych priestorov je možné vyporiadať BSM dohodou aj počas tohto obdobia.

 • Dobrý deň – súd nám s manželom zrušil bsm lebo manžel podniká. Je možné počas krízy využiť vaše služby a uzavrieť dohodu o rozdelení bsm alebo máme počkať?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

ZAVOLAŤ