Zrušenie BSM – bezpodielového spoluvlastníctva manželov + VZOR

bsm

Je potrebné odlíšiť zánik BSM pri zániku manželstva, modifikácie BSM počas manželstva, obmedzenie alebo vylúčenie užívacieho práva k BSM a nakoniec zrušenie BSM počas manželstva. V príspevku sa budeme venovať práve poslednej možnosti, a teda možnosti zrušiť BSM počas manželstva.

Čo je to BSM – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Vlastníctvo vo všeobecnosti zakladá právo vlastníka predmet vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s nim. Zákon tiež pozná možnosť, kedy jednu vec vlastní viacero osôb.

Sú dve formy – podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Zatiaľ čo pri podielovom spoluvlastníctve je presne určený podiel, v akej miere sa vlastníci podieľajú na právach a povinnostiach (napr. vlastník A a Vlastník B vlastnia vec v podiele 1/2 a 1/2), pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov nie je možné podiel vyjadriť.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré je upravené v ustanoveniach § 143 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka, je osobitný inštitút, ktorý zo zákona vzniká medzi manželmi.

Vo svojej podstate ide o jeden celok majetku patriaci obom manželom (manžel a manželka vlastnia majetok v podiele 1/1).

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. § 143 Občiansky zákonník

BSM za trvania manželstva

S ohľadom na osobitnosť BSM a spätosť s manželstvom, nie je možné BSM obyčajnou dohodou manželov počas trvania manželstva zrušiť.

 

Určitá úprava BSM je možná aj dohodou manželov, ale takáto dohoda sa môže týkať iba rozsahu BSM, správy spoločného majetku alebo výhradu vzniku BSM ku dňu zániku manželstva. Na takúto dohodu sa vyžaduje notárska zápisnica.

 

Zrušenie BSM počas trvania manželstva

Zákon ale pozná dva dôvody, pre ktoré môže súd zrušiť BSM aj počas trvania manželstva. Takéto súdne konanie je závislé od návrhu jedného z manželov a musia byť splnené predpoklady.

 

Jedným z prípadov, kedy možno zrušiť BSM je, ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov odporovalo dobrým mravom. Vtedy môže jeden z manželov podať návrh na súd, a v prípade preukázania rozporu s dobrými mravmi súd BSM zruší, pričom manželstvo bude pokračovať naďalej.

 

Zákon priamo nedefinuje, čo sú to dobré mravy. Právna prax sa pri dobrých mravoch opiera o právnu teóriu a súdne výklady. Jedným z nich je Rozsudok Najvyššieho súdu.

Najvyšší súd dobrými mravmi v občianskoprávnych vzťahoch v súdnej praxi rozumie súbor spoločenských, kultúrnych a mravných pravidiel správania, ktorý je v súlade so všeobecne uznávanými vzťahmi medzi ľuďmi a mravnými princípmi spoločenského zriadenia a ktorý v historickom vývoji osvedčil istú nemennosť, vystihujúc podstatné historické tendencie, ktoré sú zdieľané rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú povahu základných noriem. Rozsudok Najvyššieho súdu SR 5 Cdo 26/2011

Druhým prípadom, kedy súd môže zrušiť BSM je, ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikanie. Keďže podnikaním je priamo ohrozený celý majetok patriaci do BSM, druhý z manželov môže podať návrh na súd z tohto dôvodu.

 

V takomto súdnom konaní sa preukazuje iba samotné podnikateľské oprávnenie druhého manžela. Ak by obaja získali oprávnenie podnikať, návrh na súd môže dať ktokoľvek z nich. Príklady súdnych rozhodnutí: 23C/7/2020 alebo 7C/2/2020.

 

Do návrhu na zrušenie BSM odporúčame pridať súhlas s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania podľa § 177 ods. 2 písm. b) Civilného sporového poriadku. V prípade obojstranného súhlasu súd nebude musieť vo veci samej nariaďovať pojednávanie.

STIAHNUŤ

Vzor návrhu na zrušenie BSM

(podnikateľská činnosť)

Vyporiadanie BSM

Pri zrušení BSM je jedným krokom dosiahnutie samotného zrušenia a druhým krokom bude jeho faktické vyporiadanie. A teda rozdelenie majetku, ktorý dovtedy patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Zákon v prvom rade uznáva dohodu manželov o tom, ako sa si majetok rozdelili. Dohoda nevyžaduje špeciálnu formu, dokonca stačí ústna dohoda (písomná forma je potrebná pri nehnuteľnostiach).

 

Ak k dohode nedôjde, môžu manželia požiadať súd, aby BSM vyporiadal, a teda rozdelil majetok podľa zákonných predpokladov. V prípade, ak manželia ani tento krok nespravia, po troch rokoch od zániku BSM nastávajú automaticky zákonné účinky vyporiadania.

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka

Zánik BSM v ostatných prípadoch

Bezpodielové vlastníctvo manželov zaniká v prípade, ak súd v trestnom konaní rozhodne o prepadnutí majetku alebo jeho časti. Vtedy BSM zaniká automaticky dňom právoplatnosti rozsudku.

 

V druhom prípade priamo zo zákona BSM zaniká v prípade, ak súd rozhodne o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu (jedného za manželov) podľa zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii.

Pomoc mediátora pri vyporiadaní BSM

Napriek tomu, že o zrušení BSM sa nemožno dohodnú, a teda mediátor v tomto štádiu by nemusel byť veľkým prínosom, v štádiu po zrušení BSM je pomoc mediátora odôvodnená.

 

V prípade, ak sa manželia nevedia medzi sebou dohodnúť o rozdelení majetku, môžu požiadať o pomoc mediátora. Ten o rozdelení majetku nerozhodne. Úlohou mediátora je vytvoriť vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie.

 

A teda, pokiaľ napríklad medzi manželmi dochádza k hádkam a príčinou nedosiahnutia dohody je zlá komunikácia, vtedy túto komunikáciu usmerní mediátor, ako nestranná osoba. Výsledkom takéhoto procesu je záväzná dohoda (v prípade úspešnej mediácie).

 

Prečo využiť mediátora a vyhnúť sa súdu

Napriek tomu, že mediátor je súkromná osoba, ktorá za svoje služby účtuje podľa platného cenníka, náklady na mediátora sú iba zlomkom prípadných nákladov na súdne konanie.

 

V súdnom konaní sú strany sporu štandardne zastúpené advokátmi, ktorí za svoje služby taktiež účtujú, ale najmä súdny poplatok za vyporiadanie BSM predstavuje 3% z hodnoty majetku. Ak je v hre napríklad byt v hodnote 200 000,- €, základný súdny poplatok prestavuje 6 000,- €.

 

Návrh na mimosúdne riešenie/mediáciu

Odporúča sa pred samotným podaním žaloby na súd pokúsiť sa o dosiahnutie mimosúdnej dohody medzi bývalými manželmi. Nielen z časového hľadiska, kde je mediácia flexibilnejším a rýchlejším konaním, ale najmä z dôvodu finančnej úspory. Súdny poplatok predstavuje 3 % z hodnoty BSM. V tom nie sú zarátané ďalšie výdavky, ako sú trovy právneho zastupovania, trovy súdnych znalcov a ďalšie.

 

Protistrane je možné navrhnúť mediáciu vo vlastnej réžii alebo o tento úkon je možné požiadať mediátora, ktorý protistrane zašle výzvu na mediáciu a pokúsi sa dojednať podmienky začatia mediácie. V prípade, ak táto výzva zostane bez reakcie protistrany alebo mediácia je odmietnutá, ten kto mal záujem o mediáciu obdrží správu od mediátora o vykonaných úkonoch a o jeho pokuse dosiahnuť mimosúdnu dohodu formou mediácie.