Oddlženie/osobný bankrot


Pod pojmom „oddlženie“ možno rozumieť viacero v praxi používaných procesov. Zákon pod týmto pojmom rozumie proces, ktorého cieľom je speňaženie majetku za účelom uspokojenia veriteľov alebo určenie splátkového kalendára dlžníkovi za účelom oddlženia. Pod týmto pojmom rozumieme aj osobný bankrot.

Mnohé spoločnosti poskytujú služby „oddlženia“ v rovine poskytnutia finančných prostriedkov na vyplatenie dlhov a exekúcií, čím dlžníkovi vznikne nový záväzok voči oddlžovacej spoločnosti. Prípadne v rovine odkúpenia nehnuteľnosti s právom dlhodobého alebo doživotného užívania.

Oddlženie podľa zákona

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii vo svojej štvrtej časti upravuje možnosť oddlženia fyzických osôb. Každá osoba, ktorá je platobne neschopná, môže požiadať o oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Môže tak urobiť raz za desať rokov.

Podmienkou je, že sa voči dlžníkovi vedie exekučné konanie. V prípade návrhu na konkurz toto exekučné konanie musí byť vedené aspoň jeden rok.

Dlžník má na výber dve formy oddlženia. Formu konkurzu alebo formu splátkového kalendára. Je na voľbe dlžníka, ktorú formu si zvolí. Súd vydaním uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo uznesenia o určení splátkového kalendára zbaví dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom. Dlžník bude zbavený dlhov ale iba v rozsahu, v ktorom nebudú uspokojené konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Takéto pohľadávky zostanú nevymáhateľné.

Povinné zastúpenie dlžníka

V prípade záujmu o oddlženie je jedinou relevantnou inštitúciou Centrum právnej pomoci. Podľa zákona musí byť dlžník pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci. K tomuto je potrebné disponovať rozhodnutím Centra právnej pomoci. Takéto zastúpenie trvá až do ustanovenia správcu.

Mnohé obchodné spoločnosti poskytujú služby v rámci oddlženia, najmä podanie návrhu na oddlženie. Keďže zákon vyžaduje povinné zastúpenie Centrom právnej pomoci, tieto spoločnosti sa zadajú byť v procese ako článok navyše. Preto je vhodné si zvážiť, či je hospodárne využiť tieto komerčné služby.

Celý proces oddlženia pri zastúpení Centrom právnej pomoci je založený na jednoduchosti, preto každá fyzická osoba (bez ohľadu na vzdelanie) je schopná dohodnúť si termín stretnutia v Centre právnej pomoci a postupovať podľa ich jednoduchých inštrukcii.

Oddlženie vo forme konkurzu

V prípade voľby konkurzu dôjde k speňaženiu majetku dlžníka, k pomernému vyplateniu dlhov a oddlženiu. Budúce príjmy a budúci majetok dlžníkovi zostávajú.

Dlžník musí zaplatiť náklady za oddlženie vo výške 500 € + DPH. Podľa novej právnej úpravy dlžník nemusí touto sumou disponovať. Tieto prostriedky za dlžníka uhradí Centrum právnej pomoci a dlžník v splátkach túto sumu vráti.

Oddlženie vo forme splátkového kalendára

V prípade voľby splátkového kalendára si síce dlžník môže svoj majetok nechať, ale musí uhradiť aspoň 30 % svojich dlhov v priebehu 5 rokov. Zároveň plánované uspokojenie veriteľov musí byť aspoň o 10 % vyššie, ako by sa dosiahlo v rámci konkurzu.

Po posúdení vhodnosti splátkového kalendára správca buď zostaví dlžníkovi splátkový kalendár alebo odporučí dlžníkovi, aby podal návrh na vyhlásenie konkurzu.

Nepoctivý zámer

Skúmanie poctivého zámeru slúži na ochranu veriteľov. Ak by sa preukázalo, že dlžník pri návrhu na konkurz alebo splátkový kalendár nekonal s poctivým úmyslom, veritelia môžu požiadať o zrušenie osobného bankrotu. Môžu tak urobiť do 6 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára. Pri skúmaní poctivosti zámeru dlžníka sa posudzuje množstvo kritérií. Vo všeobecnosti sa za poctivý zámer považuje, ak zo správania dlžníka možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností.

Od ktorých dlhov sa nemožno oddlžiť

  • výživné na dieťa;
  • pohľadávka, ktorá je zabezpečená;
  • dlh zo škody na zdraví alebo škody úmyselne spôsobenej;
  • nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych predpisov;
  • peňažný trest ako súčasť trestného konania;
  • nepeňažné dlhy;
  • pôžička poskytnutá Centrom právnej pomoci.

Mediácia v prípade oddlženia/osobného bankrotu

Mediácia, ako forma mimosúdneho riešenia sporov, je v prípade oddlženia nemožná. Proces oddlženia sa riadi zákonom a o tomto procese rozhoduje súd. Mediácia je ale možná v prípade, ak dlžník chce nájsť riešenie problému a zároveň sa vyhnúť osobnému bankrotu. Mnohí si uvedomujú nevýhody a riziká spojené s osobným bankrotom.

Vzhľadom na rozmanitosť problematiky a potrebu individuálneho posúdenia nás neváhajte kontaktovať so žiadosťou o bezplatné posúdenie prípadu.