Športová mediácia

sportova mediacia

Odborné služby športového mediátora je vhodné využiť v prípade potreby efektívneho riešenia sporu. Táto forma poskytuje výhodu zachovania zákonnej mlčanlivosti mediačného konania a ochrany alebo nápravy dlhodobého vzťahu sporových strán.

Mediácia je vedené nezávislým a nestranným mediátorom, zameraným na riešenie problému a zohľadňovanie záujmov účastníkov mediácie.

– mediátor zodpovedá za vedenie mediačné konania;

– mediátor nemá rozhodovaciu právomoc;

– mediátor v špecifických prípadoch spolupracuje s kvalifikovanými odborníkmi pre danú oblasť;

– mediácia je dobrovoľná v časti začatia mediácie, procesu mediácie, aj v rámci dosiahnutia dohody o riešení sporu.

 

Príklady využitia športového mediátora

– spory týkajúce sa športových kontraktov (medzi hráčmi, trénermi, manažérmi, organizáciami, rozhodcami, a i.)

– spory týkajúce sa diskriminácie v športe;

– spory v súvislosti s reklamou a sponzoringom;

– spory týkajúce sa autorských práv športových prenosov.

– a ďalšie.