Medzinárodné únosy detí a možnosti mediácie

únos

S narastajúcou globalizáciou vzišla v druhej polovici minulého storočia naliehavá potreba medzinárodnej právnej úpravy a spolupráce medzi štátmi v rámci fenoménu medzinárodných únosov detí.

V tomto prípade hovoríme o únose dieťaťa vlastným rodičom (nie o vydieračskom únose). Za medzinárodný únos dieťaťa rodičom sa považuje neoprávnené premiestnenie dieťaťa do iného štátu jedným z rodičov alebo neoprávnené zadržiavanie dieťaťa jedným z rodičov v inom štáte, ako je štát obvyklého pobytu dieťaťa.

Táto problematika je definovaná najmä v haagskych dohovoroch, v nariadení Brusel IIa a v európskom dohovore o starostlivosti o dieťa. Téme bola venovaná aktívna pozornosť na pôde Rady Európy, Európskej únie, aj Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného.

Relevantné právne predpisy, medzinárodné zmluvy a dohovory

Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti

„Haagsky“ Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

Nariadenie Rady (ES) 1347/2000 o právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností k spoločným deťom oboch manželov

Nariadenie (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností

Haagsky dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblastiach rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

Dohovor OSN o právach dieťaťa

Príručka osvedčených postupov

Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného publikovala v roku 2012 Príručku osvedčených postupov podľa Haagskeho dohovoru z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí vo vzťahu k mediácii týchto prípadov.

Haagsky dohovor priamo podporuje mimosúdne riešenie rodinných sporov, vrátane medzinárodných únosov detí rodičmi. Z tohto dôvodu bola spracovaná príručka, ktorá má poradný charakter.

Výhody mediácie

V príručke je vyzdvihnutá potreba vzájomnej spolupráce účastníkov rodinného sporu za účelom dosiahnutia dohody rodičov, pre zabezpečenie naplnenia práva dieťaťa na zachovaní vzťahu s oboma rodičmi, v súlade s Dohovorom OSN o právach detí.

Je zdôraznené, že súdne konanie môže vzťah medzi rodičmi zhoršiť a dieťa tým môže duševne trpieť. Samotná mediácia môže v týchto prípadoch pomôcť už v úvodnej fáze konfliktu, ešte pred možnou eskaláciou a pred začatím súdneho konania.

S ohľadom na možné poskytnutie bezplatnej právnej pomoci pre účastníkov sporu, nemožno celoplošne preukázať finančnú úsporu mediácie oproti súdnemu konaniu, aj keď je mediácia všeobecne považovaná za ekonomicky a časovo výhodnejšie riešenie. S ohľadom na výstupy z týchto typov konaní (súdne konanie a mediácia) možno ale konštatovať, že mediácia spravidla vedie k udržateľnejšiemu riešeniu.

Riziká mediácie

Pri volení formy riešenia sporu je potrebné zvážiť možné zneužitie mediácie s cieľom „naťahovania“ času, bez skutočného záujmu dosiahnuť dohodu rodičov. Potrebné je aj zhodnotenie rizík domáceho násilia a zneužívania drog a alkoholu z hľadiska okolností, ktoré môžu ovplyvniť vhodnosť prípadu vo vzťahu k mediácii.

Zároveň, s ohľadom na medzinárodný kontext a duplicitu jurisdikcii, je potrebné prihliadať na možné obmedzenie autonómie rodičov v oblasti rodinného práva. Bude teda potrebné poznať právne účinky a postupy v prípade dosiahnutia dohody rodičov, postupy pre dosiahnutie záväznosti a vykonateľnosti takejto dohody.

Mediácia musí byť chápaná ako doplnok právnych postupov, nie ako ich náhradu. Prístup k právnemu procesu musí byť zachovaný.

Časová efektivita mediácie

Mediátor má potenciál v prípade medzinárodného rodičovského únosu podchytiť spor v samotnom začiatku, resp. má potenciál predísť únosu dieťaťa.

S ohľadom na predmet sporu je potreba flexibility a rýchleho konania. Časový faktor je pri medzinárodných únosoch rozhodujúci, keďže dieťa rýchlo stráca väzby na rodiča a pôvodné prostredie.

Rodičia majú preto dostať bezodkladne všetky relevantné informácie o možnosti riešenia sporu mediáciou. S ohľadom na neistý výsledok mediácie nesmie viesť k neodôvodnenému zdržaniu návratového konania.

Spolupráca

V prípade rodičovských únosov je nevyhnutná úzka spolupráca mediátorov s ústrednými orgánmi štátu a súdmi. Na Slovensku je za ústredný orgán pre účely haagskeho dohovoru určené Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

Napriek tomu zostáva zachovaná požiadavka na dôverný charakter mediácie, a teda ústredné orgány, súdy, ani iné subjekty nemajú právo disponovať informáciami o obsahu mediácie, ak nie je iná dohoda účastníkov sporu, s výnimkou informácie o začatí a skončení mediácie, príp. dohodnutom časovom rámci mediácie.

Použitie viacerých právnych systémov

Vyvstáva potreba poznania právnych úprav všetkých dotknutých právnych systémov. Mediátori majú zodpovednosť za poučenie strán sporu o dôležitosti získania relevantných právnych informácií a právnej pomoci.

Samotná príručka k haagskemu dohovoru zdôrazňuje, že mediátori, vrátane tých s právnym vzdelaním, nemôžu stranám sporu poskytovať právne poradenstvo. Mediátori podporujú účastníkov sporu, aby si zabezpečili právnych zástupcov.

Kultúra a náboženstvo

Typickou črtou medzinárodnej mediácie sú rozdielne kultúrne a náboženské zázemia. Hodnotové rozdiely bývajú najťažšie prekonateľné, preto je nevyhnutná vzájomná komunikácia strán sporu a mediátora, aby bolo možné poznať ich hodnoty a očakávania.

Nevyhnutná je osobitná príprava mediátora, pre možnosť pochopenia kultúrneho a náboženského kontextu prípadu. Nie je vylúčená ani spolupráca dvoch mediátorov, ktorí napriek prípadnej blízkosti k tej ktorej kultúre, budú musieť zachovať a garantovať svoju nestrannosť a neutrálnosť.

Jazyk

Napriek tomu, že pri medzinárodných únosoch detí pôjde spravidla o predtým spolužijúcich rodičov, ktorí spolu komunikovali v určitom jazyku, v rámci mediácie je potrebné zohľadniť možný diskomfort jedného z rodičov, ktorého vlastný jazyk nie je navrhovaným jazykom mediácie.

Nie je nevyhnutné, aby mediácia bola vedená bilingválne. Je ale potrebné, aby dohodnutý jazyk alebo jazyky mediácie vyhovovali účastníkom mediácie a aby sa vo vyjadrovaní svojich postojov a záujmov cítili komfortne. Nemožno spochybniť emocionálne stresujúce okolnosti.

Lokalita

Ďalším dôležitým faktorom v rámci medzinárodných mediácii je vzdialenosť medzi účastníkmi mediácie. Pri volení lokality mediácie je potrebné zohľadniť náklady na cestovanie a ubytovanie. Zároveň ochotu rodičov cestovať na určené miesto. V neposlednom rade z pohľadu možných trestnoprávnych následkov nie je výnimočná neochota rodiča, ktorý neoprávnene dieťa premiestnil alebo zadržiava, dostaviť sa do pôvodnej krajiny na mediačné stretnutie.

Existujú teda viaceré alternatívy, akými sú tretia krajina, nepriama mediácia, mediácia vykonaná prostredníctvom diaľkovej komunikácie a ďalšie.

Hodnotenie vhodnosti mediácie

Medzi základné otázky, ktoré treba pred začatí mediácie zohľadniť sú:

  • vôľa strán sporu zapojiť sa do mediácie
  • prílišná polarizácia názorov
  • známky násilia, alebo zneužívania alkoholu a drog
  • známky značnej nerovnováhy v mediácii
  • známky zneužívania dieťaťa

Na hodnotenie vhodnosti mediácie neexistuje exaktný postup a je v kompetencii mediátora.

Obsah mediácie

Predmetom mediácie je riešenie premiestnenia a zadržania dieťaťa a potreba rýchleho riešenia vzniknutej situácie. S ohľadom na časové požiadavky je potrebný časový rámec na riešenie tohto bodu.

Keďže ale spor je širší ako samotná otázka premiestnenia dieťaťa, mediácia dáva možnosť riešiť širší okruh problémov v súvislosti s rodičovskými právami a povinnosťami. Okrem otázky možnosti vrátenia alebo nevrátenia dieťaťa, je teda možné zaoberať sa aj inými dlhodobými otázkami, ktoré majú vplyv na rodičovské práva a povinnosti, vrátane osobnej starostlivosti, styku s dieťaťom, prípadne dohôd o výživnom.

Rozsah riešených otázok v mediácii je teda širší ako samotný predmet návratového konania.

Dobrovoľnosť mediácie

Aj v prípade mediácie medzinárodného únosu dieťaťa, napriek definovaným administratívnym postupom pre návratové konanie a prípadnú trestnoprávnu rovinu, je mediácia dobrovoľná a nie je možné žiadnu stranu k účasti na mediácii nútiť.

Záujem dieťaťa

Účelom mediácie je uľahčenie komunikácie medzi stranami sporu, rodičmi. Vytvorenie vhodných podmienok pre komunikácia, ktorá má viesť k zmierlivému riešeniu, ktoré by zohľadňovalo ich záujmy.

Je nevyhnutné mať ale na pamäti, že predmetom mediácie je dieťa a aj v mediácii je potrebné dbať na jeho blaho a najlepšie záujmy, a k tomuto by mala záverečná dohoda smerovať .

S ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa nie je vylúčená priama alebo nepriama účasť dieťaťa aj na mediačnom konaní. Vhodnosť takejto účasti je rovnako potrebné starostlivo zvážiť.

 

zdroj: https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6475&dtid=52

Všetky informácie o rozvode manželstva na jednom mieste

rozvod