Rozdiel medzi súdom a mediáciou v rodinnom spore

návrh na rozvod

Porovnávacia analýza súdneho a mediačného konania v rodinnom spore na Slovensku

Ako je známe, najzložitejšie a najzdĺhavejšie medzi občianskoprávnymi spormi sú spory týkajúce sa rozvodu manželstva, najmä ak majú manželia spoločné maloleté deti. Pri rozvode sa musia títo rodičia dohodnúť na výchove a starostlivosti o dieťa, s kým z nich budú maloleté deti bývať, kto bude spravovať ich majetok a zastupovať deti, o spôsobe vyplácania prostriedkov na ich výživné. V neposlednom rade si po skončení rozvodového konania budú musieť rozdeliť svoj majetok.

Riešenie takýchto konfliktov môže prebiehať prostredníctvom formálneho postupu vykonávaného počas súdnych pojednávaní, ako aj postupom alternatívneho riešenia sporov – mediáciou.

Využitie mediačného konania spravidla iniciujú strany konfliktu, ale môže sa začať aj na návrh alebo odporúčanie súdu. Jednou z úloh súdu je podpora zmierenia strán. Súd má preto právomoc vyzvať strany, aby sa pokúsili o zmierlivú dohodu. Súd informuje účastníkov pojednávania, že majú možnosť využiť mediáciu.

Ak je to možné a účelné, súd sa pokúsi o vyriešenie sporu zmierom, prípadne stranám odporučí, aby sa o zmier pokúsili mediáciou.

§ 170 ods. 2 Civilného sporového poriadku 

Ak je to účelné a umožňujú to okolnosti prejednávanej veci, môže súd účastníkov vyzvať, aby sa o zmierne riešenie pokúsili mediáciou.

§ 96 ods. 2, § 118 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku

Súd objasňuje podstatu mediácie a výhody oproti súdnemu konaniu riešenia sporov, čím vyvoláva záujem strán konfliktu o riešenie sporu mediáciou. Ak si to strany sporu želajú, súd ich nasmeruje na mediátora. Sporné strany sa môžu pokúsiť prejsť mediačným konaním pred začatím súdneho konania, alebo počas súdneho konania.

1) Pred podaním návrhu na začatie konania

Zamestnanec súdu poskytne na požiadanie občanovi, ktorý o to prejaví záujem, v informačnom centre súdu krátku informáciu o mediácii, v ktorej ho poučí o tom čo je mediácia; kto je mediátor; ako sa uskutočňuje mediácia; čo je výsledkom mediácie; čo má robiť účastník sporu po uzatvorení dohody o mediácii voči súdu.

2) Po podaní návrhu na začatie konania

Sudca poskytne účastníkom konania informáciu o možnostiach a výhodách mimosúdneho riešenia predmetu ich sporu poukázaním na rýchlosť dosiahnutého riešenia i úspore trov konania.

Praktická príručka o mediácii „Propagácia mediácie v civilných veciach pre odbornú a laickú verejnosť”

https://www.justice.gov.sk

Výkon mediácie, základné princípy mediačného konania, organizáciu a účinky mediácie upravuje Zákon č. 420/2004 o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mediácii“). Tento zákon definuje základné pojmy, požiadavky na výkon činnosti mediátora, podmienky na uzatváranie a plnenie mediačných dohôd, právne následky mediácie, a ďalšie.

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

§ 2 ods. 1 Zákona o mediácii

Mediátorom podľa tohto zákona môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie.

§ 3 Zákona o mediácii

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vedie register mediátorov.

§ 8 ods. 1 Zákona o mediácii

www.justice.gov.sk

Mediácia sa zásadne líši od súdneho konania pri riešení sporov. Hlavný rozdiel medzi mediáciou a súdom je v tom, že keď sa sporné strany obrátia na súd, bremeno riešenia konfliktov je uložené na nezávislú tretiu stranu – sudcu, ktorý autoritatívne rozhodne. Na druhej strane v rámci mediácie sa strany sporu s pomocou nezávislej nestrannej osoby – mediátora – snažia konflikt vyriešiť a ponechávajúci si právo rozhodnúť o svojom spore.

Rozdiel medzi mediáciou a súdom
Súd Mediácia
formálny proces neformálny process
nepredvídateľné náklady predvídateľné náklady
rozhoduje súd rozhodujú strany
verejný proces neverejný process
dôkazné bremeno na stranách nie je potrebné dokazovanie
deštruktívny k vzťahom obnovujúca vzťahy
rozhodnutie zverejňované mlčanlivosť o výsledku
rozhodnutie je konečné možnosť opätovnej mediácie
povinná účasť dobrovoľná účasť
min. 1 je nespokojný všetky strany spokojné
 Martin Biskupič. Mediácia – mimosúdne urovnanie sporov  https://www.podnikajte.sk/obchodne-pravo/mediacia 

Počas mediačného konania strany sporu spolupracujú, zatiaľ čo súdne pojednávanie v občianskych veciach sa vykonáva na základe kontradiktórnosti strán. Súd vystupuje ako pasívny rozhodca, ktorý nezbiera dôkazy a rozhoduje na základe materiálov pripravených stranami. V oblasti úpravy rodičovských práv a výživného na deti má súd navyše právo vykonať dokazovanie navyše mimo rámca, ktorý navrhovali rodičia a odlišne od ich návrhov môže aj rozhodnúť.

Treba mať na zreteli, že mediácia je neformálnym konaním. Mediátor nevyhotovuje zápisnice zo stretnutí, ak sa strany sporu nedohodnú s mediátorom inak. Samotné mediačné dohody nie sú verejne dostupné, keďže informácie súvisiace s mediačným konaním sú dôverné. Súdne akty zároveň podliehajú povinnému zverejňovaniu a súdne rozhodnutie obsahuje podrobné vysvetlenie skutočností/udalostí a zdôvodnenie záverov.

Časové straty pre strany sporu sú v mediačnom konaní menšie ako na súde. Zároveň je tu možnosť finančnej úspory. Samozrejme, že mediátor vykonáva svoju činnosť za úhradu, ale súdny proces je často spojený s procesnými úkonmi, ktoré môžu byť veľmi nákladné (právne zastupovanie, vypracovania odborných posudkov, privolanie špecialistov a pod.). Strana, ktorá prehrala a ktorá nie je s rozhodnutím spokojná, sa môže voči rozsudku odvolať alebo sa môže rozhodnutie súdu. To všetko znamená aj dodatočné náklady.

Okrem toho charakteristickou črtou rodinných sporov sú komplexné medziľudské vzťahy manželov. Komunikácia medzi konfliktnými stranami je často zaťažená negatívnymi emóciami, pevnou obranou ich pozície, stopercentnou dôverou v ich správnosť. Mediačná technika je zameraná na prácu s prežívaniami človeka, s jeho emóciami. Vyjadrenie emócií v mediačnom konaní prebieha s prihliadnutím na stanovený rámec a pod kontrolou mediátora. V súdnom spore je zohľadnenie emocionálnej stránky prípadu druhoradé.

Samozrejme, v mnohých situáciách nie je možné znížiť úroveň konfliktu, najmä ak druhá strana nie je schopná dialógu, ale v prípade, keď obe strany sporu nie sú proti diskusii, je vhodnejšie uchýliť sa k mediačnému konaniu. Úlohou mediátora je transformovať konflikt na rokovací proces, ktorý končí vzájomne prijateľnými dohodami. Takto sa v budúcnosti vytvoria nové príležitosti na interakciu predtým sporových strán, pričom nebudú musieť ukončiť vzťahy, ako sa to často stáva po rozhodnutí súdu.

Vzájomne prospešný výsledok pre strany zabezpečuje vykonateľnosť mediačných dohôd. Strany samostatne vypracúvajú dohodu a vykonávajú ju dobrovoľne, na rozdiel od rozhodnutia súdu, ktoré podlieha nútenému výkonu.

S cieľom motivovať strany konfliktu k zmierlivému urovnaniu sporu legislatíva stanovuje vrátenie súdnych poplatkov.

Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru po začatí prvého pojednávania, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov.

§ 11 ods. 7  Zákona o súdnych poplatkoch

Prax ukazuje, že mediácia je efektívna aj v prípadoch potreby zmeny rodičovskej dohody. Rodičia, ktorí v minulosti absolvovali mediáciu, spravidla preferujú tento spôsob aj pri budúcich úpravách.

Všetky informácie o rozvode manželstva na jednom mieste

rozvod

MEDIÁTORKAKULTÚRNY MEDIÁTOR

JUDr. Elena Zenkovich, CSc. získala osvedčenie na výkon činnosti mediátora podľa  zákona o mediácii  a je zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom 2047. Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu MEDIÁTOR jej bolo vydané Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

LogoMSSR
mediatorka
MEDIÁTORKA

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

Vďaka svojim bohatým skúsenostiam v práci s ľuďmi a dobre zakotveným morálnym zásadám má schopnosť prispieť k urovnaniu sporných otázok v súlade s etickými normami. Potvrdzuje to aj jej práca v rámci projektov "Kultúrny mediátor", "KLUB Fides", ktorých cieľom je zbližovanie komunít približovaním pochopenia o kultúrnych rozdieloch, výnimočnostiach a odlišnostiach jednotlivých komunít, ako aj predchádzanie konfliktom v sociálnej oblasti. Efektívne koordinuje činnosť KLUBu Fides pri združení mediátorov mediacia.online ako formu komunikácie, podpory a výmeny informácií pre nových obyvateľov Slovenska.