Výhody a nevýhody manželstva

manželstvo

Hovorí sa, že manželstvo je len o papieri a pre vzťah dvoch ľudí nemá väčšie výhody. Z psychologického hľadiska môže ísť o formalitu. Načrtneme si ale základné právne rozdiely medzi manželstvom a partnerstvom bez oficiálneho zväzku. Na Slovensku v súčasnosti okrem manželstva neexistuje iný obdobný právny inštitút, akým je napríklad registrované partnerstvo alebo partnerstvo druh/družka. Tento pojem je síce používaný, nejde ale o oficiálny právny inštitút.

Výhody manželstva

Status – manželstvom sa zmení váš status zo slobodný/slobodná na ženatý/vydatá.

 

Zvýšená ochrana – zákon o rodine rodinu založenú manželstvom považuje za základnú bunku spoločnosti. Tento zväzok je štát povinný všestranne chrániť a napomáhať jeho dobru. Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie.

 

Spoločné priezvisko – manželia si môžu ponechať svoje rodné priezviská, ale môžu aj prijať priezvisko druhého, prípadne môžu mať priezviská dve. Tiež pri sobáši určia, aké priezvisko budú mať ich spoločné deti.

 

Určenie otcovstva – za otca dieťaťa, ktoré sa narodilo vydatej matke, sa automaticky považuje jej manžel (otcovstvo je možné aj v tomto prípade zaprieť). V prípade nezosobášeného páru je potrebné otcovstvo určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov alebo musí otcovstvo určiť súd.

 

Zastupovanie – každý z manželov je oprávnený zastupovať druhého manžela v bežných veciach, najmä prijímať za neho bežné plnenia. Konanie jedného z manželov pri obstarávaní bežných vecí rodiny zaväzuje obidvoch manželov spoločne a nerozdielne.

 

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) – uzavretím manželstva automaticky vzniká BSM. Základným princípom BSM je, že všetko čo za trvania BSM nadobudne jeden z manželov, patrí do spoločného majetku. Preto, ak napríklad jeden z manželov zostane na materskej alebo je práceneschopný, príjem pracujúceho manžela sa nepovažuje za jeho výlučný majetok. Považuje sa za spoločný príjem rodiny.

 

Výživné – manželia majú medzi sebou zákonnú vyživovaciu povinnosť. Tá spočíva v tom, že obaja manželia majú nárok na rovnakú životnú úroveň. Zároveň, v prípade rozvodu je možné od bývalého manžela žiadať výživné.

 

Právo na bývanie – z titulu manželstva má manžel právo na bývanie v dome alebo byte druhého manžela, ktorý má túto nehnuteľnosť vo svojom výlučnom vlastníctve. Takéto právo nemožno odvodiť v prípade nezosobášeného páru.

 

Daňové výhody – manželia si môžu vzájomne uplatniť napríklad nezdaniteľnú časť na druhého manžela, pokiaľ si druhý manžel v danom roku túto čiastku neuplatňuje. Napríklad v prípade ženy na materskej – manžel si v daňovo priznaní uplatňuje nezdaniteľnú čiastku na oboch.

 

Ošetrované – v prípade choroby jedného z manželov a potreby ošetrovania zo strany druhého manžela, môže ošetrujúci manžel čerpať ošetrované (OČR).

 

Vdovský dôchodok – pozostalý manžela alebo manželka si môže uplatňovať vdovský dôchodok, ktorý má slúžiť ako náhradný príjem.

 

Dedenie – podstatný rozdielom medzi manželstvom a neregistrovaným partnerstvom je v spôsobe dedenia. Zákon špecifikuje dedičské skupiny a spôsoby dedenia, aj možnosť spísať závet. Ak majú manželia deti, pozostalý manžel a deti dedia rovným dielom. Ak by neboli zosobášení a mali by neplnoleté deti, pozostalý partner by prakticky nemal možnosť dediť ani v prípade, ak by bola vôľa spísať závet (ak by neboli dôvody na vydedenie detí).

Nevýhody manželstva

Rozvod – zatiaľ čo rozchod nezosobášeného páru nie je potrebné nijakým spôsobom úradne schvaľovať, rozvod manželstva je podstatne komplikovanejší. Manželia musia súd požiadať o rozvod a musia preukázať vážne dôvody na rozvod. V prípade, ak by sa manželia odlúčili ale doposiaľ by neprebehol rozvod, všetky práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva (BSM, vyživovacia povinnosť a pod.) zostávajú zachované.

 

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností a výživné na deti – druhou podstatnou skutočnosťou, ktorá rozvod sťažuje je, že súčasťou rozsudku o rozvode musí byť aj úprava výkonu rodičovských práv a povinností a výživné vo vzťahu k maloletým deťom. Preto nie je možné manželstvo rozviesť, kým sa rodičia nedohodnú alebo kým súd nemá relevantné podklady k úprave (napr. znalecký posudok od psychológa). Pri nezosobášenom páre táto povinnosť nie je. Mnoho odlúčených párov funguje v rodičovskej rovine bez súdnej úpravy.

 

Obmedzenia BSM – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov má svoje výhody, ale v podstatne aj mnoho nevýhod. Manželia síce majú možnosť si počas manželstva určitým spôsobom modifikovať BSM (rozsah, správu alebo čas vzniku), ale inak sú zákonnými pravidlami viazaní. Preto aj keby mali obaja vôľu zrušiť BSM počas manželstva, nemôžu tak urobiť dohodou, ale musia požiadať o zrušenie súd.