Príspevok na výživu rozvedeného manžela

príspevok

Výživné na exmanžela/exmanželku je možné uplatniť si medzi rozvedenými manželmi. Ak sa rozvedený manžel nie je schopný sám živiť, môže od bývalého manžela žiadať, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Schopnosť živiť sa sám

Pri posudzovaní nárokov na tento druh príspevku je potrebné zohľadniť, či má bývalý manžel schopnosť živiť sa sám. Nepôjde o jeho vôľu živiť sa sám. Ak sa manžel odmieta zamestnať, napriek tomu, že možnosť má, alebo prijaté pracovné pozície bezdôvodne opúšťa, nárok na výživné nebude mať.

Naproti tomu napríklad dlhodobo práceneschopný manžel, alebo manžel/rodič na materskej dovolenke bude môcť príspevok žiadať.

Pri posudzovaní schopnosti živiť sa sám pritom súd prihliadne na všetky faktory, tak subjektívne ako aj objektívne, ktoré vplývajú na schopnosť manžela živiť sa sám.

Výška príspevku

Zatiaľ čo príspevok na výživu medzi manželmi má zabezpečiť rovnakú životnú úroveň, príspevok na exmanžela má poskytnúť bývalému manželovi iba primeranú výživu.

Ak sa na výške výživného rozvedení manželia nedohodnú, rozhodne na návrh súd. Súd bude zohľadňovať aj príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.

Na akú dobu možno priznať príspevok

Tento príspevok možno žiadať odo dňa právoplatného rozvodu manželstva maximálne na päť rokov.

Vo výnimočných prípadoch súd môže túto dobu predĺžiť. Bude to tak v prípadoch, ak manžel nie je z objektívnych dôvodov naďalej schopný sa sám živiť, najmä ak ide o manžela, ktorý sa stará o choré dieťa alebo sám je vážne dlhodobo chorý.

Zánik práva na výživné

Toto právo zanikne uplynutím doby, na ktorú bolo priznané, ale aj v prípade uzavretia nového manželstva poberateľom výživného. Tiež, ak jeden z bývalých manželov zomrie.

Návrh na mimosúdne riešenie sporu formou mediácie

V prípade, ak spor hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.