Súhlas (nesúhlas) s rozvodom manželstva

súhlas s rozvodom

V našich podmienkach môže manželstvo rozviesť výlučne súd, a to len na základe návrhu jedného z manželov. Nie je možné uzavrieť dohodu o rozvode (ani u notára a mediátora) a obísť tak súdne konanie. To ale nevylučuje možnosť uzavrieť dohodu rodičovskú.

Podmienky rozvodu upravuje zákon o rodine. V stručnosti zhrnuté, súd manželstvo môže rozviesť iba:

 • v odvodnených prípadoch;
 • ak sú vzťahy manželov vážne narušené;
 • vzťah je trvalo rozvrátený;
 • manželstvo nemôže plniť svoj účel;
 • nemožno očakáva obnovenie manželského spolužitia.

Súhlas s rozvodom preto nie je v rámci rozvodu podstatným a súd musí skúmať podstatné skutočnosť aj v prípade, ak obaja manželia s rozvodom súhlasia.

Čo súd skúma a na čo prihliada

Súd bude vždy skúmať, či je narušenie vzťahov vážne. Bude na subjektívnom posúdení sudcu, či uvedené dôvody sú vážne. Napríklad, ak dôvodom na rozvod bude nepodieľanie sa druhého manžela na domácich prácach, je viac než pravdepodobné, že takýto dôvod nebude zhodnotený ako dostatočne vážny.

V ďalšom bode sa posudzuje trvalosť rozvratu. Napríklad nevera je podstatný a vážny dôvod na rozvod, avšak, pokiaľ ide o jednorazovú vec, ktorá nemala za následok trvalý rozvrat vzťahu, môže byť s rozvodom manželstva problém.

Súd tiež skúma, či manželstvo plní svoj účel. Podľa zákona o rodine je základným účelom manželstva vytvorenie harmonického a trvalého životného spoločenstva, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí. Vychádzajúc z uvedeného, v rámci hodnotenia dôvodov na rozvod, je omnoho ľahšie rozviesť sa v prípadoch, kedy z manželstva nepochádzajú deti, resp. keď sú už deti plnoleté.

Možnosť obnovenia manželského spolužitia súd vždy zaujíma a súd má možnosť odporučiť manželov na pomoc odborníkom. Napríklad párovému terapeutovi, sexuológovi a podobne.

Súhlas s rozvodom môže pomôcť

Napriek tomu, že rozvod nie je podmienený súhlasom druhého manžela, súd vždy zaujíma názor druhého manžela, ktorý nepodal návrh na rozvod. V prípade, ak druhý manžel potvrdí narušenie vzťahov a nemožnosť obnovenia spolužitia a s rozvodom súhlasí, súd na to prihliadne  a môže to celý rozvodový proces podstatne urýchliť.

Dokazovanie

Sudca vždy individuálne hodnotí, ktoré skutočnosti má za preukázané súhlasným vyjadrením rozvádzajúcich sa manželov a ktoré skutočnosti potrebuje dokázať. Ako dôkaz môžu slúžiť svedecká výpovede rodinných príslušníkov, kolegov, susedov alebo iných svedkov, ktorí môžu prispieť o objasneniu rozvratu manželstva, ale aj listinné dôkazy a znalecké posudky.

Súd vždy zisťuje aj príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahu a pri rozvode na toto prihliada. Tiež prihliada na záujem maloletých detí.

Možnosť súdu manželstvo rozviesť

Je potrebné dať na pravú mieru, že súd má možnosť manželstvo rozviesť, ale nie je to jeho povinnosťou. Na rozvod teda nie je priamy právny nárok. Napriek tomu iba v ojedinelých prípadoch súdy manželstvo nerozvedú. Nie je to však z dôvodu nesúhlasu druhého z manželov na rozvod, ale z dôvodu, že súdu neboli preukázané podmienky na rozvod. Súdna prax napriek tomu zastáva názor, že k zachovaniu manželského spolužitia nie je možné nikoho nútiť.

V neposlednom rade netreba zabúdať, že súčasťou rozhodnutia o rozvode je aj úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom a stanovenie výšky výživného. A teda, aj v prípade ak by boli preukázané dôvody na rozvod, súd nemôže manželstvo rozviesť skôr, než sa rodičia o týchto náležitostiach dohodnú alebo kým súd nebude mať relevantné informácie (napr. znalecký posudok, doklady o príjmoch) pre možnosť tieto veci upraviť autoritatívne.

Návrh na mimosúdne riešenie formou mediácie

V prípade, ak spor hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.

11 komentárov

 • Dobrý deň, pán Roman. Manžel sa chce so mnou rozviesť po necelých dvoch rokoch manželstva. Spoločné deti nemáme. Ja osobne si myslím, že manželstvo nieje stratené. Povedala som mu, že keď si podá návrh na rozvod manželstva, nebudem mu robiť problémy a na súde budem jeho žiadosť akceptovať. Prechádzame krízou, nevera vo vzťahu nie je, ani nebola. Rozvedú nás na prvom pojednávaní? Ďakujem

 • Dobrý deň, pán Roman, na súde sa bude posudzovať, či je Váš vzťah s manželkou vážne a trvalo narušený bez možnosti obnovy. Toto sa bude preukazovať najmä výsluchom svedkov (prioritne manželov). Je možné, že súd bude považovať za potrebné vypočuť aj Vašu svokru a tá svojou výpoveďou môže priniesť nové svetlo. Problém by mohol byť napríklad, keby ste sa iba formálne chceli rozviesť (napríklad kvôli majetku alebo žiadosti o hypotéku) a svokra by toto na súde prezradila. Z výpovede svokry by sa mohla ukázať Vaša snaha o obchádzanie zákona. Ubezpečujem Vás ale, že pokiaľ je Váš vzťah zrelý na rozvod, samotný nesúhlas svokry by zavážiť na súde nemal.

 • Dobrý deň, s manželkou sa ideme rozvádzať – máme dve deti. Svokra sa dušuje, že nedovolí rozvod kvôli deťom. Môže sa stať, že na súde nám to prekazí? Je moc nábožensky založená. Vopred ďakujem za odpoveď.

 • Uviesť to môže. Záleží od sudcu, či bude akceptovať aj pojednávanie v jeho neprítomnosti. Bolo by ideálne, keby pre istotu pred odchodom do zahraničia splnomocnil advokáta, aby sa v prípade potreby zúčastnil pojednávania. Pri jednoduchých rozvodoch by to nemal byť problém. Niekedy sa ale stáva, že sudca potrebuje vidieť aj konkrétnu osobu.

  • Pridaj komentár

   Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

   Rýchly kontakt