Súhlas (nesúhlas) s rozvodom manželstva

V našich podmienkach môže manželstvo rozviesť výlučne súd, a to len na základe návrhu jedného z manželov. Nie je možné uzavrieť dohodu o rozvode (ani u notára a mediátora) a obísť tak súdne konanie. To ale nevylučuje možnosť uzavrieť dohodu rodičovskú.

Podmienky rozvodu upravuje zákon o rodine. V stručnosti zhrnuté, súd manželstvo môže rozviesť iba:

 • v odvodnených prípadoch;
 • ak sú vzťahy manželov vážne narušené;
 • vzťah je trvalo rozvrátený;
 • manželstvo nemôže plniť svoj účel;
 • nemožno očakáva obnovenie manželského spolužitia.

Súhlas s rozvodom preto nie je v rámci rozvodu podstatným a súd musí skúmať podstatné skutočnosť aj v prípade, ak obaja manželia s rozvodom súhlasia.

Čo súd skúma a na čo prihliada

Súd bude vždy skúmať, či je narušenie vzťahov vážne. Bude na subjektívnom posúdení sudcu, či uvedené dôvody sú vážne. Napríklad, ak dôvodom na rozvod bude nepodieľanie sa druhého manžela na domácich prácach, je viac než pravdepodobné, že takýto dôvod nebude zhodnotený ako dostatočne vážny.

V ďalšom bode sa posudzuje trvalosť rozvratu. Napríklad nevera je podstatný a vážny dôvod na rozvod, avšak, pokiaľ ide o jednorazovú vec, ktorá nemala za následok trvalý rozvrat vzťahu, môže byť s rozvodom manželstva problém.

Súd tiež skúma, či manželstvo plní svoj účel. Podľa zákona o rodine je základným účelom manželstva vytvorenie harmonického a trvalého životného spoločenstva, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí. Vychádzajúc z uvedeného, v rámci hodnotenia dôvodov na rozvod, je omnoho ľahšie rozviesť sa v prípadoch, kedy z manželstva nepochádzajú deti, resp. keď sú už deti plnoleté.

Možnosť obnovenia manželského spolužitia súd vždy zaujíma a súd má možnosť odporučiť manželov na pomoc odborníkom. Napríklad párovému terapeutovi, sexuológovi a podobne.

Súhlas s rozvodom môže pomôcť

Napriek tomu, že rozvod nie je podmienený súhlasom druhého manžela, súd vždy zaujíma názor druhého manžela, ktorý nepodal návrh na rozvod. V prípade, ak druhý manžel potvrdí narušenie vzťahov a nemožnosť obnovenia spolužitia a s rozvodom súhlasí, súd na to prihliadne  a môže to celý rozvodový proces podstatne urýchliť.

Dokazovanie

Sudca vždy individuálne hodnotí, ktoré skutočnosti má za preukázané súhlasným vyjadrením rozvádzajúcich sa manželov a ktoré skutočnosti potrebuje dokázať. Ako dôkaz môžu slúžiť svedecká výpovede rodinných príslušníkov, kolegov, susedov alebo iných svedkov, ktorí môžu prispieť o objasneniu rozvratu manželstva, ale aj listinné dôkazy a znalecké posudky.

Súd vždy zisťuje aj príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahu a pri rozvode na toto prihliada. Tiež prihliada na záujem maloletých detí.

Možnosť súdu manželstvo rozviesť

Je potrebné dať na pravú mieru, že súd má možnosť manželstvo rozviesť, ale nie je to jeho povinnosťou. Na rozvod teda nie je priamy právny nárok. Napriek tomu iba v ojedinelých prípadoch súdy manželstvo nerozvedú. Nie je to však z dôvodu nesúhlasu druhého z manželov na rozvod, ale z dôvodu, že súdu neboli preukázané podmienky na rozvod. Súdna prax napriek tomu zastáva názor, že k zachovaniu manželského spolužitia nie je možné nikoho nútiť.

V neposlednom rade netreba zabúdať, že súčasťou rozhodnutia o rozvode je aj úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom a stanovenie výšky výživného. A teda, aj v prípade ak by boli preukázané dôvody na rozvod, súd nemôže manželstvo rozviesť skôr, než sa rodičia o týchto náležitostiach dohodnú alebo kým súd nebude mať relevantné informácie (napr. znalecký posudok, doklady o príjmoch) pre možnosť tieto veci upraviť autoritatívne.

6 komentárov

 • muz nesuhlasi s rozvodom a nechce o nom ani pocut, mame male deti dve. pre mna je to uzavreta vec. co prosim mozem robit?

 • Dobrý deň, pani Eva, samotný nesúhlas nebráni podaniu návrhu na rozvod. Ťažko povedať, prečo manžel s rozvodom nesúhlasí. Aby ste to zistili, môžete mu navrhnúť mediáciu alebo rodinné poradenstvo. V každom prípade, ak jeden z manželov sa chce rozviesť a druhý nie, môže to obom a aj deťom značne sťažiť situáciu.

 • Dobrý deň, s manželom sme sa dohodli na ukončení manželstva. Bude súdu ako dovod postačovať celkové dlhodobé odcudzenie, citové ochladenie a taktiež dlhodobé nespolužitie v intímnom živote? Samozrejme aj s krátkym popisom priebehu manželstva. Návrh podávam ja a on súhlasí. Môže svoj súhlas vyjadriť písomne priamo v návrhu svojím podpisom alebo je potrebné poslať súhlas písomne na súd? Mohlo by to urýchliť rozvodové konanie? Deti su plnoleté a samostatne zárobkovo činné. Z toho jedno nežije v spol. domácnosti. Ďakujem za odpoveď

 • Dobrý deň, pani Silvia, či to bude súdu postačovať, bude na konkrétnom sudcovi. Súd v každom prípade zašle Vášmu manželovi výzvu, aby sa vyjadril, preto v odpovedi môže vyjadriť súhlas a zhodu vo vôli rozviesť sa. Nie je vylúčené, aby toto vyjadrenie zaslal ešte pred tým, ako ho vyzve súd – v podateľni ale budú mať asi malý problém priradiť vyjadrenie ku konkrétnemu spisu. Neodporúčam dávať jeho vyjadrenie priamo do návrhu na súd.. Súd by to mohol brať ako spoločný návrh, a ten nie je prípustný. Návrh na súd má podávať jeden za manželov. V prípade ak máte spoločné maloleté deti, odporúčam sa vopred o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a výživnom vopred dohodnúť a priložiť tieto dohody k návrhu na rozvod.

 • Dobrý deň, ešte otázočka. Nakoľko sa manžel bude zdržiavať pracovne v zahraničí je možné že sa nebude môcť dostaviť na pojednavanie o rozvode. Môže vo vyzve o vyjadrenie uviesť okrem súhlasu s rozvodom aj súhlas o rozhodnutí aj bez jeho neprítomnosti pripadne o nepritomnosti oboch manželov na sudnom konaní? Jedna sa aj o to aby nedostal pokutu za neúčasť. Pripadne môžem túto žiadosť zakomponovať do návrhu? Ešte raz velmi pekne ďakujem

 • Uviesť to môže. Záleží od sudcu, či bude akceptovať aj pojednávanie v jeho neprítomnosti. Bolo by ideálne, keby pre istotu pred odchodom do zahraničia splnomocnil advokáta, aby sa v prípade potreby zúčastnil pojednávania. Pri jednoduchých rozvodoch by to nemal byť problém. Niekedy sa ale stáva, že sudca potrebuje vidieť aj konkrétnu osobu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.