Patrí auto do BSM?

pravna poradňa

Otázka:

spada do spolocneho majetku manzelov aj auto? ide o auto, na ktore som si bral uver na moje meno, aj som ho z mojej vyplaty splatil. uver som bral cca vv 2015.. zenaty osm od 2013

Odpoveď:

Dobrý deň, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) patrí všetko čo manželia nadobudli za trvania manželstva (s výnimkou darov, dedičstva a vecí osobnej potreby).

„V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka“ § 143 Občianskeho zákonníka.

Ak Vám za manželstva nebolo BSM zrušené alebo ste pred kúpou auta nespísali notársku zápisnicu* o tom, že auto nebude súčasťou BSM, tak do BSM by malo patriť. Rovnako by podľa zákona do BSM vo Vašom prípade mal patriť úver (ako pasívum BSM), aj Vaša výplata, ktorou ste úver splatili.

*§ 143a Občianskeho zákonníka „(1) Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku. (2) Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. (3) Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa.“

Všetky podstatné informácie o BSM môžte nájsť TU.